Zorgzwaarte in de thuisverpleging: detail palliatieve zorgprofielen

Palliatieve zorgprofielen

Een zorgprofiel in de thuisverpleging heeft te maken met de zorgbehoevendheid van een persoon die thuis verblijft en er verzorgd wordt. De patiënt heeft een bepaalde mate van zorg nodig en die wordt vastgesteld aan de hand van een aantal criteria die te maken hebben met dagelijkse activiteiten zoals de mate waarin men zich zelfstandig kan wassen, kleden, verplaatsen, eten…

Een P-zorgprofiel kan enkel aan palliatieve patiënten worden toegekend voor een beperkte periode van 30 dagen, eenmalig verlengbaar met nog eens 30 dagen. Een palliatief profiel voor lichte zorg is PA, voor zwaardere zorg gaat het om een PB en PC.

De IMA-databank bevat o.a. informatie over het aantal toegekende zorgprofielen per sector.

Bevindingen over de palliatieve profielen in de thuisverpleging

  • Het totaal aantal zorgprofielen van de basistypes (A+PA+B+PB+C+PC) steeg van 40.692 naar 52.521 zorgprofielen tussen 2009 en 2016.
  • De grootste verschuiving ligt tussen 2013 en 2014 waarbij het totaal aantal basistypes daalde, terwijl het aandeel van de palliatieve zorgprofielen in deze periode meer dan verdubbelde. Deze verdubbeling komt er vooral door een stijging van de palliatieve profielen in de zwaardere zorg (PB en PC).
  • Het aantal palliatieve basistypes (PA+PB+PC) steeg van 775 in 2009 naar 2.815 in 2016. Procentueel betekent dit een aandeel in het totaal aantal basisprofielen van 1,90 in 2009 naar 5,36 in 2016.
  • Het aandeel palliatieve lichte zorgprofielen (PA-type) in het totaal aantal lichte zorgprofielen (A+PA) steeg lichtjes over de jaren van 1,75 naar 2,23%.
  • Het aandeel palliatieve zwaardere zorgprofielen steeg voor het PB-type in alle B-types (B+PB) van 1,18% in 2009 naar 4,66% in 2016. Het percentage van de PC-types in het totaal van C-types (C+PC) steeg van 4,84% in 2009 naar 17,94% in 2016.
  2012 2013 2014 2015 2016
Totaal alle basistypes (A+PA+B+PB+C+PC) 45.202 46.294 45.536 50.213 52.521
Totaal palliatieve basistypes (PA+PB+PC) 909 994 2.292 2.427 2.815
Aandeel basistypes (PA+PB+PC) 2,01 2,15 5,03 4,83 5,36
Aantal (A+PA) 22.373 22.928 23.650 24.631 26.061
Aantal (PA) 439 480 491 553 582
Aandeel (PA) 1,96 2,09 2,08 2,24 2,23
Aantal (B+PB) 17.530 18.098 19.535 20.223 21.022
Aantal (PB) 202 232 823 904 980
Aandeel (PB) 1,15 1,28 4,21 4,47 4,66
Aantal (C+PC) 5.299 5.268 5.351 5.359 5.438
Aantal (PC) 268 283 978 971 976
Aandeel (PC) 5,07 5,36 18,28 18,11 17,94

Bron: IMA-data - berekening Zorg en Gezondheid, 2009-2016

Zie tabel voor cijfers 2009-2016 xlsx bestandtabel palliatieve zorgprofielen 2009-2016 (96 kB)

Aandeel P-zorgprofielen per leeftijdscategorie

De onderstaande grafieken beperken zich tot de palliatieve basiszorgprofielen PA, PB en PC. Ze tonen telkens het aandeel van de bepaalde palliatieve zorgprofiel t.o.v. het totaal van alle palliatieve basisprofielen (PA+PB+PC) per leeftijdscategorie. Ook hier zien we duidelijk de daling van het aandeel lichte zorgprofielen (PA) aan de ene kant en de stijging van het aandeel zwaardere palliatieve zorgprofielen (PB en PC) tussen 2013 en 2014. Deze twee tendenzen werden in 2016 gehandhaafd.

Aandeel PA-zorgprofielen in het totaal aantal palliatieve basisprofielen(PA+PB+PC), per leeftijdscategorie, Vlaams Gewest, 2009-2016.

Palliatieve zorgprofielen van type A per leeftijdsgroep voor de periode 2009 tot 2016

Bron: IMA-data - berekening Zorg en Gezondheid, 2009-2016

Aandeel PB-zorgprofielen in het totaal aantal palliatieve basisprofielen (PA+PB+PC), per leeftijdscategorie, Vlaams Gewest, 2009-2016.

Palliatieve zorgprofielen van type B per leeftijdsgroep voor de periode 2009 tot 2016Bron: IMA-data - berekening Zorg en Gezondheid, 2009-2016

Aandeel PC-zorgprofielen in het totaal aantal palliatieve basisprofielen (PA+PB+PC), per leeftijdscategorie, Vlaams Gewest, 2009-2016.

Palliatieve zorgforfaits van type C per leeftijdsgroep voor de periode 2009 tot 2016

Bron: IMA-data - berekening Zorg en Gezondheid, 2009-2016

 

IMA-data

IMA-cijfers

In de verwerking van de cijfers voor thuisverpleging werd voor 2009-2016 een gemiddelde genomen van alle zorgprofielen in het betreffende jaar. Op die manier hebben we een idee van de profielen op 1 dag en tevens een idee van het aantal personen met een bepaald toegekend zorgprofiel.