Een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie)

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van een paramedisch beroep deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Dat is het zogenaamde voordeel op basis van verworven rechten.

De paramedische beroepen zijn:

 • audiologen en audiciens
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • farmaceutisch-technisch assistenten
 • logopedisten
 • medisch laboratoriumtechnologen
 • orthoptist
 • podologen
 • technologen medische beeldvorming

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van een paramedisch beroep deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning.

 • Dat kan alleen voor prestaties of handelingen die u minstens al 3 jaar deed voordat het koninklijk besluit over uw beroep in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd (de precieze data vindt u in de tabel hieronder). Dit is het zogenaamde voordeel op basis van verworven rechten.

 • U moet dat voordeel op basis van verworven rechten aanvragen door een tewerkstellingsattest in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Paramedisch beroep Tewerkstellingsattest
Audicien – audioloog voor een periode van ten minste drie jaar vóór 9 augustus 2004 met de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts die u daarvoor de opdracht gaf.
Diëtisten voor een periode van ten minste drie jaar vóór 4 juni 1997 met de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts die u daarvoor de opdracht gaf.
Ergotherapeuten voor een periode van ten minste drie jaar vóór 4 september 1996 met de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts die u daarvoor de opdracht gaf.
Farmaceutisch-technisch assistenten voor een periode van ten minste drie jaar vóór 1 september 2010 met de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de apotheker die u daarvoor de opdracht gaf.
Logopedisten voor een periode van ten minste drie jaar vóór 6 december 1994 bevattende de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts die u daarvoor de opdracht gaf.
Medisch laboratoriumtechnologen voor een periode van ten minste drie jaar vóór 1 oktober 2017 bevattende de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts, apotheker of licentiaat in de scheikundige wetenschappen die gemachtigd zijn om de analyses van klinische biologie te verrichten.
Orthoptist voor een periode van ten minste drie jaar vóór 25 december 1997 met de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts die u daarvoor de opdracht gaf.
Podologen

voor een periode van ten minste drie jaar vóór 4 april 2016 met de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts die u daarvoor de opdracht gaf.
Dit attest kan bijvoorbeeld aangevuld worden met bijkomende informatie.
Voor elke podologische handeling waarvoor u het voordeel van verworven rechten aanvraagt, kan u 5 verschillende patiëntendossiers per jaar voorleggen met deze voorwaarden.

Technologen medische beeldvorming

voor een periode van ten minste drie jaar vóór 1 oktober 2017 met de lijst van technische prestaties en/of handelingen, ondertekend door de arts die u daarvoor de opdracht gaf.

Enkel voor podologen

Uw tewerkstellingsattest als podoloog moet bestaan uit deze bewijsstukken:

 • Attest van de werkgever dat aantoont dat u ten minste de laatste 3 jaar vóór 4 april 2016 tewerkgesteld was als podoloog (indien u een arbeidsovereenkomst hebt met een werkgever);
 • Of een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (indien u als podoloog zelfstandige bent in hoofdberoep of bijberoep).

Om te bewijzen dat u de werkzaamheden, waarvoor u het voordeel van de verkregen rechten inroept, al voldoende en duurzaam genoeg hebt uitgeoefend, kan u patiëntendossiers voorleggen. U kan bijvoorbeeld voor elk jaar tussen 4 april 2013 en 4 april 2016, telkens 5 verschillende patiëntendossiers voorleggen. Die patiëntendossiers bevatten:

 • Het voorschrift waarmee de patiënt zich aanmeldde op de eerste consultatie.
 • De verslagbrief of rapportage tijdens of na de behandeling naar de verwijzende arts.
 • Een attest van de verwijzende arts met volgende elementen:
  • Dat de voorgeschreven behandeling en/of opvolging bij de desbetreffende patiënt correct uitgevoerd is;
  • Dat de zorgverlener een correct verslag/rapport gestuurd heeft naar de arts.

Opgelet: Voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet u de patiëntendossiers anonimiseren. Gelieve elke vermelding van naam, adres, … onzichtbaar te maken.

Gelieve alle documenten per aangevraagd techniek/behandeling te bundelen.

Hoe aanvragen?

Vraag uw erkenning online aan via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hou dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw tewerkstellingsattest, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand)
 • U hoeft in dit geval geen diploma of stagebewijs op te laden

Meld u aan met uw e-id of federaal token en kies daarna "aanmelden als burger". Kies voor "Erkenning voor een paramedisch beroep". Meer hulp bij het e-loket

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken mee opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met hun advies en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail. Wij sturen uw erkenning zelf naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Zij zullen uw visum maken en opsturen.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie.
Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.

Vraag uw erkenning aan.

Hou dit bij de hand:

 • Uw e-id met pincode en een kaartlezer
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van uw tewerkstellingsattest, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand

U hoeft in dit geval geen diploma of stagebewijs op te laden. Kies in het e-loket voor "Erkenning voor een paramedisch beroep"

Meer hulp bij het e-loket