Het stageplan indienen van een huisarts

Wanneer indienen?

Binnen de 4 maanden vanaf het begin van de stage.

Wat indienen?

Huisartsen in opleiding die onder het nieuwe 3-jarige curriculum vallen moeten volgende documenten indienen:

 1. Formulier van het stageplan. Het stageplan is een overzicht van de stage met de data, de duur, de stagemeester(s) en de stageplaats(en). De stagemeester(s) moet(en) het plan ondertekenen.  Vul het formulier in voor de gehele opleiding. Is dit niet mogelijk, vul het dan in voor minstens één jaar. Indien u de stagemeester(s) van uw verdere opleiding nog niet kent, noteer dat deze 'nog te bepalen' zijn en dien na uw eerste jaar een wijziging van stageplan in.  
 2. Facultair attest aanvaarding: attest van de faculteit geneeskunde dat u geselecteerd bent voor de huisartsenopleiding.

 3. Attest inschrijving Orde der Artsen: uw inschrijving bij de Orde der Artsen moet ingaan voor de start van de opleiding.

 4. Opleidingsovereenkomst 1ste jaar: de drie contracten tussen SUIvzw en de stagemeester, SUIvzw en de kandidaat en tussen de stagemeester en de kandidaat.

Huisartsen in opleiding die nog onder het 2-jarige curriculum vallen dienen eveneens bovenstaande documenten in te sturen, aangevuld met:

 1. Bewijs theoretisch onderricht in de huisartsgeneeskunde: een bewijs dat u het theoretisch onderricht gevolgd hebt in de huisartsgeneeskunde.
 2. Bewijs verrichte stages 7de jaar: een bewijs dat u de stages gedaan hebt in het 7e jaar van het curriculum van het huisartsenprogramma.

Stage voor huisartsen in een ziekenhuisdienst

Huisartsen in opleiding kunnen stage lopen in een huisartsenpraktijk, of in (een) ziekenhuisdienst(en) bij (een) stagemeester(s) specifiek erkend om kandidaat-huisartsen in een ziekenhuisdienst op te leiden. Een stage in een ziekenhuisdienst moet minstens 6 maanden duren en kan maximaal 1 jaar duren.

 • Diensten die in aanmerking komen voor een stage van zes maanden: inwendige geneeskunde, urgentiegeneeskunde, geriatrie, verloskunde-gynaecologie, kindergeneeskunde, oncologie, palliatieve zorg, endocrinologie en psychiatrie.
 • Diensten die in aanmerking komen voor een stage van drie maanden: heelkunde, orthopedie, cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, urologie, reumatologie, fysische geneeskunde en revalidatie, dermatologie, nefrologie, neurologie, pijnkliniek, neurochirurgie en reisgeneeskunde.

U kan stages in deze diensten combineren.

Hoe indienen?

Het e-loket is voor arts-specialisten en huisartsen niet meer beschikbaar.

U kan uw aanvraag via mail versturen naar artsen@vlaanderen.be. Graag uw aanvraag in 1 .pdf document versturen en uw beroep en/of specialiteit in het 'onderwerp' vermelden. Een bijkomende verzending op papier is overbodig. 

De behandeling van uw dossier

 1. Wij controleren of uw dossier administratief volledig is. Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat ontbreekt en kan u uw dossier aanvullen.
 2. Is uw stageplan volledig, dan sturen wij het door naar het RIZIV. Het RIZIV geeft u een nummer als kandidaat. U hebt dat nummer nodig om te mogen werken als kandidaat.
 3. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw stageplan goed of af.
 4. Bij positief advies ontvangt u de positieve beslissing van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de 30 dagen na de samenkomst van de erkenningscommissie. U ontvangt dit advies via mail en in uw eHealthbox.
 5. Bij een negatief advies ontvangt u het advies van de erkenningscommissie binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
 6. Na ontvangst van dit advies kan u beroep aantekenen via gemotiveerd schrijven. Dit moet u doen binnen de 30 dagen na ontvangst.
 7. Als ook na uw beroep de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een negatieve beslissing neemt, dan krijgt u ook die beslissing via een aangetekend schrijven.
Uw stageplan wijzigen?

Bij elke wijziging aan een ingediend stageplan moet u het gewijzigde stageplan indienen.

Hulp nodig?

Bel 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.

Hou uw rijksregisternummer bij de hand.