Ziekenvervoer

Niet-dringend liggend ziekenvevoer

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor “niet-dringend liggend ziekenvervoer” inschakelen.

Er zijn enkele grote aanbieders die meer dan 50.000 ritten per jaar doen, maar ook heel wat kleinere dienstverleners met maar één of een paar voertuigen. Wie een beroep wil doen op zo’n ambulancedienst, doet dat meestal via zijn ziekenfonds. Zij hebben contracten met een of meerdere aanbieders. Informeer u over de te verwachten kostprijs en eventuele tegemoetkoming (bij uw ziekenfonds) voorafgaandelijk aan het vervoer. Soms is een tussenkomst van het ziekenfonds alleen mogelijk als de aanvraag van het vervoer gebeurde via MUTAS (Mutualistisch Alarm- en Zorgcentrale België).

Vergunde diensten voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

Op dit moment zijn er nog geen vergunde aanbieders van niet-dringend liggend ziekenververvoer. De regelgeving daarvoor werd bekend gemaakt op 27 maart 2019. De ziekenwagendiensten hebben tot 27 juni 2020 de tijd om een vergunning te bekomen. Zodra er vergunde aanbieders zijn, zal u hier die lijst kunnen terugvinden.

pdf bestandHandleiding om een vergunning te krijgen voor niet-dringend liggend ziekenververvoer (3.81 MB)

Pas nadat er controle-organisaties gemachtigd werden (cfr. Infra) kunnen ziekenwagendiensten een aanvraag tot controle en het bekomen van een vergunning doen. Hiervoor zal later een gestandaardiseerd aanvraagformulier ter beschikking worden gesteld. In voorbereiding kunnen de ziekenwagendiensten zich bij het Agentschap Zorg en Gezondheid al bekend maken. Via dit formulier kan de ziekenwagendienst de gevraagde informatie aanleveren, op basis waarvan de ziekenwagendienst alvast wordt opgenomen in het klantenbestand. Nadat de ziekenwagendienst de gevraagde informatie heeft ingediend via NDLZ@zorg-en-gezondheid.be zal deze van het Agentschap Zorg en Gezondheid een klantnummer ontvangen, dat gebruikt kan worden bij alle volgende communicatie.

Gemachtigde controle-organisaties

Gemachtigde controle-organisaties zullen controleren of de vergunde aanbieders van niet-dringend liggend ziekenvervoervoer wel voldoen aan de kwaliteitseisen. Kandidaat controle-organisaties die een machtiging willen bekomen worden uitgenodigd op een kennismaking op 28 mei 2019 om 14u00 in het Ellipsgebouw te Brussel. De kandidaat controle-organisaties die bij het Agentschap Zorg en Gezondheid al bekend zijn, kregen daartoe een uitnodiging. Kandidaat controle-organisaties die na deze datum zich alsnog als kandidaat willen aanbieden, kunnen daartoe een aanvraag doen via NDLZ@zorg-en-gezondheid.be. Eens er controle-organisaties gemachtigd zijn, zal u die hier terugvinden.

Kwaliteitseisen voor niet-dringend liggend ziekenvervoer

Een onafhankelijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, de ambulancediensten, het Vlaams Patiëntenplatform, Test-Aankoop en de koepelorganisatie van ziekenhuizen heeft een protocolakkoord opgesteld met kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer. Een van de kwaliteitsnormen is opleiding voor de chauffeurs en begeleiders bij het vervoer. De concretisering hiervan is in ontwikkeling.

De ziekenwagens voor niet-dringend liggend ziekenververvoer en "intermediaire" ziekenwagens zullen bepaalde uiterlijke kenmerken moeten dragen. De regelgeving voor de uiterlijke kenmerken van de ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer is vermeld in een Besluit Vlaamse Regering. De uiterlijke kenmerken voor de "intermediare" ziekenwagens is nog in ontwikkeling, maar deze omzendbrief geeft alvast meer uitleg.

Vernieuwing onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer

De beleidsvoering voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer gebeurt in nauw overleg met de betrokken stakeholders. Daartoe werd een onafhankelijke commissie opgericht.

De onafhankelijke commissie bestaat, naast de voorzitter, uit de volgende leden:

  • Eén vertegenwoordiger per ziekenfonds,
  • Eén vertegenwoordiger per dienst die op jaarbasis minstens 50.000 ritten uitvoert,
  • Eén vertegenwoordiger van het Vlaams Patiëntenplatform vzw,
  • Eén vertegenwoordiger van ZorgnetIcuro vzw,
  • Eén vertegenwoordiger van TestAankoop,
  • Eén vertegenwoordiger van Zorg en Gezondheid.

Om aan de voorwaarde van 50.000 ritten per jaar te voldoen, mogen verschillende diensten zich groeperen en samen een vertegenwoordiger aanwijzen. Het aandeel ritten van een dienst kan maar door één vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd.

De leden van de commissie worden voor zes jaar benoemd door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In deze besluiten vindt u welke personen benoemd zijn:

pdf bestandBesluit met de benoeming van de leden voor commissie niet-dringend liggen ziekenvervoer (76 kB)

pdf bestandBesluit met de benoeming van de voorzitter voor commissie niet-dringend liggen ziekenvervoer (579 kB)

Klachten

Iedereen die klachten heeft over de dienstverlening van het niet-dringend liggend ziekenvervoer, formuleert deze best aan de betrokken ziekenwagendienst of de mutualiteit waarbij men is aangesloten.

Als de melder van de klacht oordeelt dat de klachtbehandeling door de betrokken ziekenwagendienst of de mutualiteit geen afdoende resultaat heeft, kan er een klacht worden gemeld bij de onafhankelijke commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer. Dergelijke klachten richt u aan NDLZ@zorg-en-gezondheid.be.