Woonzorgdecreet en uitvoeringsbesluiten

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 (open in de Vlaamse codex)

Dit decreet is een grondige actualisering van het woonzorgdecreet van 2009 en kwam tot stand in intense samenspraak met de sector. Het decreet is vervlochten met het decreet Vlaamse sociale bescherming en het decreet eerstelijnszorg.

Het woonzorgdecreet heeft betrekking op de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg, de diensten voor oppashulp, de diensten voor thuisverpleging, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de diensten voor gastopvang, de centra voor dagverzorging, kortverblijf en herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de woonzorgcentra en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

Meer over dit decreet.

Uitvoeringsbesluit of stambesluit

Besluit 28 juni 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

Dit “stambesluit” met 14 bijlagen bevat regels inzake programmatie, erkenningsvoorwaarden en subsidies (buiten de Vlaamse sociale bescherming. Het omvat algemene bepalingen die gelden voor alle of de meeste woonzorgvoorzieningen en de bijlagen bevatten regels inzake specifieke woonzorgvoorzieningen of verenigingen.

pdf bestandOplijsting wijzigingen Stambesluit 20-05-2021 (151 kB)

 1. Bijlage 1: lokale dienstencentra
 2. Bijlage 2: diensten voor gezinszorg
 3. Bijlage 3: diensten voor oppashulp
 4. Bijlage 4: diensten voor thuisverpleging
 5. Bijlage 5: diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 6. Bijlage 6: diensten voor gastopvang
 7. Bijlage 7: centra voor dagverzorgingen centra voor dagopvang
 8. Bijlage 8: centra voor kortverblijf
 9. Bijlage 9: centra voor herstelverblijf
 10. Bijlage 10: groepen van assistentiewoningen
 11. Bijlage 11: woonzorgcentra
 12. Bijlage 12: vereniging voor mantelzorgers en gebruikers
 13. Bijlage 13: subsidiëring ex-dacen ex-gescoin woonzorgcentra
 14. Bijlage 14: infrastructuurforfait WZC en CVK

Woonzorgdecreet van 2009

Open het woonzorgdecreet van 2009 in de Vlaamse codex.

In dit decreet worden bestaande en nieuwe vormen in de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende en -aanvullende zorg en de residentiële ouderenzorg gecombineerd. Het decreet heeft 3 prioritaire doelstellingen:

 • zorg op maat bieden aan de gebruiker en een kwaliteitsvol zorgcontinuüm creëren, door zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg correct en individueel aangepast in te zetten;  
 • de regelgeving voor zorg, wonen en welzijn actualiseren en beter op elkaar afstemmen, met als doel de samenwerking tussen thuiszorg, thuiszorgondersteunende zorg en residentiële zorg te vergemakkelijken en aan te moedigen;  
 • de kwaliteit van wonen en zorg verhogen door passend in te spelen op de individuele fysieke en psychische noden van de zorgvrager, met voldoende aandacht voor sociale inclusie en het welbehagen van de zorgbehoevende.
Nieuwe regelgeving woonzorg

Vanaf 1 januari 2020 is er nieuwe regelgeving van toepassing op de woonzorgsector. Hier vind tu een overzicht van wat er wijzigt voor de verschillende woonzorgvoorzieningen met het nieuwe woonzorgdecreet en het stambesluit.