Woonzorgcentra: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Erkende woonzorgcentra (en woonzorgcentra met een bijkomende erkenning)

  1. De diplomavereiste voor de directeur, die eindverantwoordelijke is voor de dagelijkse leiding, is van toepassing op de directeurs die worden aangesteld vanaf 1 januari 2020. De directeurs die voor deze datum werden aangesteld, worden van rechtswege geacht aan de diplomavereiste te voldoen. 

  2. De woonzorgcentra of gedeelten van woonzorgcentra waarvoor vanaf 1 januari 2020 een voorafgaande vergunning verleend wordt, met inbegrip van vervangingswoongelegenheden, moeten bij ingebruikname aan de erkenningsvoorwaarden voldoen die opgesomd staan in de bijlage 11 van het "stambesluit" van 28 juni 2019 

  3. De (gedeelten van) woonzorgcentra die op 31 december 2019 voorafgaand vergund zijn, kunnen een erkenning krijgen met de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing waren. Zij moeten uiterlijk op 31 december 2022 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen in bijlage 11 van het "stambesluit" van 28 juni 2019
    Uitzondering: (delen van) woonzorgcentra kunnen onmiddellijk erkend worden volgens de nieuwe erkenningsvoorwaarden wanneer de initiatiefnemer dit uitdrukkelijk vraagt wanneer hij de erkenningsaanvraag opstuurt.

  4. De (gedeelten van) woonzorgcentra die op 1 januari 2020 erkend zijn, behouden hun erkenning volgens de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing zijn. Zij moeten uiterlijk op 31 december 2022 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen. 

  5. Wanneer over een aanvraag tot erkenning van een woonzorgcentrum of een gedeelte ervan op 31 december 2019 nog geen beslissing is genomen, behandelen we de aanvraag verder met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing waren. Bij een erkenning, moet men uiterlijk op 31 december 2022 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen. 

  6. De (gedeelten van) woonzorgcentra die op 1 januari 2020 over een bijkomende erkenning beschikken, behouden hun bijkomende erkenning volgens de regels die op 31 december 2019 van toepassing waren. Zij moeten uiterlijk op 31 december 2022 aan de bijkomende erkenningsvoorwaarden voldoen. 

  7. Wanneer over een aanvraag tot bijkomende erkenning van een woonzorgcentrum of een gedeelte op 31 december 2019 nog geen beslissing is genomen, behandelen we de aanvraag verder met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing waren. Bij een erkenning, moet de voorziening uiterlijk op 31 december 2022 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen.

Aangemelde woonzorgcentra

Woonzorgcentra die op 31 december 2019 aangemeld zijn, kunnen een erkenning als woonzorgcentrum krijgen alsze uiterlijk op 31 december 2021 een ontvankelijke erkenningsaanvraag hebben ingediend. Ze moeten uiterlijk op 31 december 2022 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen. Wanneer ze op 31 december 2021 geen ontvankelijke hebben erkenningsaanvraag ingediend, kan de voorziening niet langer als een woonzorgcentrum worden uitgebaat.
Uitzondering: aangemelde woonzorgcentra of gedeelten ervan waarvoor een erkennings- of omzettingskalender is verkregen, blijven aangemeld tot het kwartaal van de goedgekeurde erkennings- of omzettingskalenders.

In dit decreet en uitvoeringsbesluiten worden bestaande en nieuwe vormen in de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende en -aanvullende zorg en de residentiële ouderenzorg gecombineerd.