Wat houdt de professionele stage in?

Waarom?

Om de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek te mogen uitoefenen, dient u te beschikken over een erkenning in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek. Hiertoe moet u na uw opleiding een professionele stage volgen, tenzij u vrijgesteld bent van deze professionele stage.

Indien u deze professionele stage wel dient te verrichten, vervalt de eis tot erkenning zodat u gedurende de stage de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek kan uitoefenen.

 

Wat?

De professionele stage is een praktijkstage die u als kandidaat klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog alle vaardigheden, vakkundigheden en competenties wenst bij te brengen die nodig zijn om een praktijk als klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog autonoom uit te oefenen. Ze is erop gericht u vertrouwd te maken met een zo breed mogelijk spectrum aan klinisch psychologische/klinisch orthopedagogische handelingen.

De federale overheid heeft nadere erkenningscriteria bepaald met betrekking tot de professionele stage. Die erkenningscriteria zijn opgenomen in twee koninklijke besluiten. Hierbij een link per beroepstitel om het specifieke besluit te raadplegen in de federale codex:

 

Waar?

De professionele stage vindt plaats in (een) erkende stagedienst(en), onder supervisie van (een) erkend(e) stagemeester(s). De federale overheid Volksgezondheid is bevoegd voor de erkenning van stagemeesters en –diensten. Meer informatie over stagemeesters en –diensten is terug te vinden op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid: 

 

Wat indienen?

Gedurende uw stage houdt u een stagerapport bij dat uw activiteiten doorheen de professionele stage documenteert. Bij het einde van uw stage bezorgt u het agentschap een erkenningsaanvraag. Concrete informatie over welke documenten in te dienen voor uw erkenningsaanvraag, kan u terugvinden via Ik moet professionele stage volgen, wat nu?