Vlaamse overheid zoekt partnerorganisatie lokaal ouderenbeleid

  • 12 mei 2020

Om een inclusief lokaal ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen te stimuleren, erkent en subsidieert de Vlaamse Regering één of meer relevante partnerorganisaties voor maximaal 5 jaar. De Vlaamse overheid lanceert daarvoor een oproep tot kandidatuurstelling. 

Een relevante partnerorganisatie heeft als algemene opdracht lokale besturen of ouderen op het terrein te ondersteunen om een lokaal inclusief ouderenbeleid te ontwikkelen en om initiatieven te nemen die de inspraak van ouderen in dat beleid realiseren of versterken.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elke organisatie, ongeacht de rechtsvorm, die aan de voorwaarden vermeld in het decreet van 7 december 2012 voldoet, kan een aanvraag tot erkenning indienen.

Timing en procedure

Geïnteresseerde initiatiefnemers dienen een erkenningsaanvraag in uiterlijk op 22 juni 2020 via het aanvraagformulier. 

Na die datum worden alle projectaanvragen onderzocht en beoordeeld. De procedure bestaat uit 3 fasen: een ontvankelijkheidstoets, een inhoudelijke beoordeling en een puntenrangschikking.  

De gemotiveerde beslissing van de Vlaamse Regering tot hetzij erkenning, hetzij weigering van de erkenning wordt uiterlijk in september 2020 aan de organisatie meegedeeld.

Download