Vlaams indicatorenproject voor woonzorgcentra (VIP WZC)

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse woonzorgcentra. Het doel:

  • Woonzorgcentra helpen om zichzelf te evalueren en hun kwaliteitsbeleid te verbeteren.
  • Bewoners of het bredere publiek informeren.
  • De overheid kan de resultaten gebruiken bij inspecties en erkenningsbeslissingen.    
  • Voorzieningen met elkaar vergelijken (benchmarking).   
Objectieve kwaliteitsindicatoren voor woonzorgcentra registreren

De woonzorgcentra meten indicatoren over zorg, veiligheid, de zorgverleners en de organisatie. Ze meten die het hele jaar door, en 2 keer per jaar bezorgen ze hun gegevens aan Zorg en Gezondheid.

Enquête over kwaliteit van leven in woonzorgcentra

Hoe ervaren bewoners zelf de kwaliteit van hun leven in het woonzorgcentrum? Het onafhankelijke onderzoeksbureau Dimarso gaat via een enquête na wat de bewoners zelf vinden over de zorg- en dienstverlening in de erkende Vlaamse woonzorgcentra. De enquête duurt drie jaar. Elk jaar komt één derde van de woonzorgcentra aan de beurt.

Projectopvolging

Het doel van het opvolgtraject blijft in de eerste plaats om feedback te geven aan woonzorgcentra over hun zorgprestaties en handvaten te bieden om de zorg van de bewoners te kunnen verbeteren. Het opvolgtraject zal om die reden opgesplitst worden in 2 grote luiken. Het eerste deel zal zich buigen over de terugkoppeling van de cijfers, terwijl het tweede luik zich zal focussen op het aanwenden van verbetertrajecten.

1. Rapportering

Met het oog op een kwaliteitsvolle rapportering werd op 1 december 2015 een onderzoeksopdracht gegund aan de universiteit van Gent die bijkomend wetenschappelijk onderzoek zal bieden voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data.

Het doel van dit onderzoek is om over zoveel mogelijk zuivere data te beschikken waarop analyses kunnen worden uitgevoerd volgens vooraf opgestelde richtlijnen.

Ook de rapporteringswijze en het rapportformaat zal, zowel voor kwaliteit van zorg als voor kwaliteit van leven, in samenspraak met de sector en de stuurgroep verder worden opgevolgd en/of bijgestuurd worden.

2. Verbetertrajecten

Zorg en Gezondheid wenst ook dit jaar het proces van verfijning en stabilisatie verder te zetten en heeft hiervoor een bijkomende opdracht gegund aan de KU Leuven LUCAS met ingang van 1 maart 2016.

Tot nu toe hebben we ons voornamelijk gefocust op het bijsturen en verfijnen van de meetmethoden om te komen tot een eenduidige registratie van de indicatoren. In dit vervolgtraject gaan we onze blik opnieuw verruimen en gaan we een inventaris maken van de ervaringen en verbetersuggesties vanuit het werkveld.

Vervolgens gaan we inzetten op een efficiënte gegevensverzameling en gaan we een mogelijke inzet van externe databronnen onderzoeken die de registratielast kan doen verminderen.

Het borgen van kwaliteitsinitiatieven door uitwisseling van goede praktijken en de organisatie van een studiedag zal in dit vervolgtraject er toe leiden dat het werken met kwaliteitsindicatoren verder vorm gaan krijgen binnen de werking van het woonzorgcentrum.

Studievoormiddag 19 december: schrijf u hier in

Op 19 december organiseren we een nieuwe studievoormiddag over kwaliteit van leven in woonzorgcentra.

Bekijk hier het programma en schrijf u in.

Contact
Contact VIP woonzorgcentra
Kwaliteietsindicatorenproject in woonzorgcentra
Studievoormiddagen 'Meten van kwaliteitsindicatoren, en wat nu?'

Op 31 januari en 3 februari 2017 organiseerde Zorg en Gezondheid samen met de koepelorganisaties in de ouderenzorg twee studievoormiddagen over het Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra.