Vlaams Actieplan Tabak, Alcohol en Drugs 2009-2015

pdf bestandVlaams Actieplan tabak, alcohol en drugs 2009-2015 (209 kB)

Het plan groepeert de verschillende maatregelen en strategieën waarlangs het Vlaamse preventiebeleid rond die thema's verder zal worden uitgebouwd, van 2009 tot en met 2015. Het actieplan bestaat uit 3 grote delen.

Beleidsvisie

Om te komen tot een daling van het aantal gebruikers en een vermindering van de schade als gevolg van middelengebruik kiest Vlaanderen voor een integrale aanpak: het gelijktijdig invoeren van een reeks elkaar ondersteunende maatregelen waarvan de effectiviteit bewezen is. Binnen dat beleid is er ruimte om te diversifiëren naar verschillende doelgroepen en sectoren en worden concrete oplossingen geboden voor zeer verscheiden noden en problemen.

Sectoren en doelgroepen

Om de vooropgestelde gezondheidsdoelstelling te bereiken moet de integrale beleidsvisie in de praktijk gebracht worden binnen verschillende sectoren en bij de verschillende doelgroepen:

 • school
 • werkplek
 • vrije tijd
 • gevangenissen
 • lokale besturen
 • welzijns- en gezondheidswerkers
 • gezinnen
 • hulpverlening
 • voorzieningen voor jongeren met een hoogrisicoprofiel

Krachtlijnen voor actie

Er zijn 2 soorten krachtlijnen:

Structurele krachtlijnen die aangeven aan welke randvoorwaarden voldaan moet zijn:

 • Afbakenen van opdrachten en verantwoordelijkheden voor Vlaamse actoren.
 • Optimale en doelmatige aanwending van de capaciteit voor uitvoering op het terrein.
 • Investeren in registratie, monitoring en effectevaluatie.

Strategische krachtlijnen die aangeven wat er inhoudelijk op het terrein moet gebeuren:

 • Impact van de bestaande preventieve acties verbeteren.
 • Methodieken rond tabak, alcohol en drugs integreren waar mogelijk.
 • Uitbouwen van rookstopbegeleiding en vroeginterventie voor alcohol- en drugproblemen.
 • Systematische aandacht voor specifieke doelgroepen (mensen in armoede, etnisch culturele minderheden, gedetineerden) en genderverschillen.

Bij de structurele krachtlijnen wordt telkens aangegeven wie de beleidsverantwoordelijkheid heeft om die acties op te starten. Daarnaast maakt het actieplan ook een inschatting van de budgettaire consequenties.