Veelgestelde vragen over rookstopbegeleiding

Ga snel naar volgende rubrieken:

 

Het puntensysteem

Vanaf wanneer geldt de nieuwe werkwijze?

Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe werkwijze voor alle Vlamingen. Ook voor rookstopbegeleidingen die gestart werden in 2016 (individueel of in groep) geldt de nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2017. Het zou dus kunnen dat één deel van de begeleiding verrekend wordt via het federale systeem, en het deel vanaf 1 januari 2017 via de nieuwe Vlaamse werkwijze.

Vanaf 1 januari 2017 worden geen prestatiebriefjes met pseudonomenclatuurcodes tabaksontwenning meer opgesteld voor deelnemers die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

De deelnemer heeft begeleiding gevolgd bij een tabakoloog in 2016. Kunnen die prestatiebriefjes nog worden ingediend?

Prestatiefbriefjes uit 2016 kunnen nog ingediend worden bij het ziekenfonds waarbij de deelnemer is aangesloten. Doe dit zo snel mogelijk.

Op hoeveel punten heeft de deelnemer recht vanaf 1 januari 2017?

De deelnemer heeft jaarlijks recht op 48 punten. Per kwartier individuele begeleiding gaan er 3 punten af, per kwartier in een groepsbegeleiding gaat er 1 punt vanaf.

Hoe lang zijn de punten geldig?

De punten zijn een kalenderjaar geldig. Elk kalenderjaar start de deelnemer opnieuw met 48 punten.

Hoeveel punten mogen er op één dag gebruikt worden?

Per dag mogen maximum 12 punten (= 1 uur) besteed worden aan individuele begeleiding of maximum 7 punten (= 1u45) aan groepsbegeleiding per deelnemer.

Wat als de deelnemer verandert van groepsbegeleiding naar individuele begeleiding of omgekeerd?

Dit is mogelijk. Als de deelnemer verandert van soort begeleiding, wordt dit automatisch aangepast. Hou er rekening mee dat bij het volgen van een groepsbegeleiding één punt per kwartier wordt afgetrokken, terwijl het bij een individuele begeleiding drie punten zijn.

Wat als de deelnemer verandert van tabakoloog?

Wanneer de deelnemer verandert van tabakoloog, laat het web-based facturatiesysteem toe om na te gaan op hoeveel punten de deelnemer nog recht heeft. De begeleiding kan dus gewoon doorlopen.

Hoe weet u hoeveel punten de deelnemer nog heeft?

Hoeveel punten de deelnemer nog heeft, kan gecontroleerd worden via het web-based facturatiesysteem. Ook het loket van het ziekenfonds waarbij de deelnemer is aangesloten, kan dit nagaan. Na elke consultatie wordt aan de deelnemer een betalingsbewijs meegegeven. Dit bewijs wordt automatisch door het systeem gegenereerd. Op dit betalingsbewijs staat tevens vermeld op hoeveel punten de deelnemer nog recht heeft.

Wat als de deelnemer met 48 punten niet toekomt?

Het kan gebeuren dat een langere opvolging wenselijk is. De overheid komt niet meer tussen wanneer de 48 punten binnen een kalenderjaar zijn opgebruikt. Het is echter noodzakelijk de deelnemer hierover vooraf duidelijk te informeren.

Welk systeem is voor wie van toepassing?

  Deelnemer gedomicilieerd in Vlaams gewest Deelnemer niet gedomicilieerd in Vlaams gewest
Tabakoloog opgenomen in kadaster 48-puntensysteem raadpleeg de overzichtspagina van het RIZIV
tabakoloog niet opgenomen in kadaster geen tussenkomst overheid raadpleeg de overzichtspagina van het RIZIV

 

Valt de deelnemer onder het 48-puntensysteem wanneer hij/zij in Brussel woont?

Neen, alleen wanneer de deelnemer gedomicilieerd is of verblijft in een instelling gelegen in het Vlaams gewest valt hij/zij onder dit nieuwe Vlaamse systeem.

Wat als het foute systeem gebruikt wordt?

Indien de tabakoloog ten onrechte gebruik maakt van het federale systeem, dan zullen de ziekenfondsen het prestatiebriefje - en dus de uitbetaling aan de deelnemer – weigeren. Het is dus erg belangrijk dat de tabakoloog vanaf 1 januari 2017 onmiddellijk overschakelt naar het nieuwe systeem!

Indien de (kandidaat-) tabakoloog ten onrechte gebruik probeert te maken van het nieuwe systeem, zal de facturatie niet kunnen plaatsvinden. Het web-based systeem zal immers een foutmelding geven op basis van het rijksregisternummer van de deelnemer.

Zijn er specifieke voorwaarden met betrekking tot de groepsbegeleidingen?

Voor groepsbegeleidingen geldt dat er minstens drie en maximaal 20 deelnemers zijn. 

Welke werkwijze geldt voor deelnemers die niet in Vlaanderen wonen?
De werkwijzen binnen de andere gemeenschappen vind je op de overzichtspagina van het RIZIV.  

 

Tarieven

Welke tarieven worden gehanteerd?

Afhankelijk van het statuut van de deelnemer (wel of geen recht op verhoogde tegemoetkoming) en het soort begeleiding (individueel of in groep) gelden andere tarieven. Per kwartier kan een maximale persoonlijke bijdrage aan de deelnemer gevraagd worden. De tussenkomst van de Vlaamse overheid wordt ontvangen na het indienen van de prestaties via het web-based facturatiesysteem.

  Individuele begeleiding per kwartier Groepsbegeleiding per kwartier
Verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 1

€ 14

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 0,5

€ 2,5

Zonder verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 7,5

€ 7,5

Persoonlijke bijdrage

Tussenkomst

max. € 1

€ 2

 

Waarom spreekt men over een maximale persoonlijke bijdrage?

De tabakoloog mag niet méér vragen dan de vermelde bedragen per kwartier begeleiding. De tabakoloog kan wel minder vragen. Bespreek dit met de deelnemer. Met dit plafond wil de Vlaamse overheid de drempel tot rookstopbegeleiding laag houden.

Is er een korting voor minderjarigen?

Alle jongeren vallen tot en met het kalenderjaar waarin ze 21 jaar worden onder het tarief voor personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Vanaf het kalenderjaar waarin jongeren 22 jaar worden, gelden de tarieven voor volwassenen.

Vb. Je wordt in april 2018 21 jaar. Gedurende heel 2018 kan je genieten van het tarief voor personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Vanaf 1 januari 2019 gelden de tarieven voor volwassenen.

Is er een korting voor zwangere vrouwen?

Neen, voor zwangere vrouwen gelden geen afzonderlijke tarieven

Verhoogde tegemoetkoming

Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. In 2014 ging een regeling in die de verhoogde tegemoetkoming en het Omnio-statuut samenvoegde tot één regeling, genaamd de ‘verhoogde tegemoetkoming’.

Hoe nagaan of de deelnemer recht heeft op verhoogde tegemoetkoming?

Het web-based facturatiesysteem deelt het statuut van de deelnemer mee.

Het statuut kan ook afgeleid worden van de ziekenfondsklever van de deelnemer: links onderaan op de klever staat een code van 2 keer 3 cijfers. Indien het laatste cijfer een 1 is, heeft de deelnemer recht op de verhoogde tegemoetkoming. Let wel op: de deelnemer kan oude klevertjes gebruiken, terwijl zijn statuut ondertussen gewijzigd is.

Wat als de deelnemer verandert van het statuut van ‘verhoogde tegemoetkoming’ naar ‘zonder verhoogde tegemoetkoming’?

Het kan zijn dat het statuut wijzigt. Via het web-based facturatiesysteem kan dit gecontroleerd worden zodat steeds automatisch het juiste tarief aangerekend. Indien het statuut van de deelnemer met terugwerkende kracht wordt veranderd, dan worden de consultaties die reeds verwerkt zijn niet gecorrigeerd.

Kadaster

Wie kan zich inschrijven in het kadaster?

Volgende groepen kunnen gebruik maken van het nieuwe Vlaamse systeem en zich registreren in het kadaster :

 • alle tabakologen die de Permanente Opleiding Tabakologie en Rookstopbegeleiding volgden bij VRGT of FARES en er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen;
 • alle tabakologen die elders een opleiding tot rookstopbegeleider volgden die, na advies van de Vlaamse partnerorganisatie Tabak aanvaard wordt door Zorg en Gezondheid en die er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen;
 • artsen die geen opleiding tot tabakoloog bij de VRGT of FARES volgden, het artsendiploma behaalden vóór september 2018, gebruik willen maken van de overgangsmaatregelen tot juni 2020 en die er zich toe verbinden de Vlaamse werkwijze te volgen.

Hoe inschrijven voor het kadaster?

De tabakoloog die gebruik wil maken van het nieuwe Vlaamse systeem, moet zich eenmalig registreren voor het kadaster door een webformulier in te vullen op https://ww.saviscio.be/vlaanderen/tabak. Hiervoor heeft u uw identiteitskaart en een kaartlezer nodig (E-ID). Na registratie wordt de kandidaatstelling gevalideerd door de partnerorganisatie tabak en kan het facturatiesysteem gebruikt worden.

Registratie in het kadaster -> validatie door partnerorganisatie tabak  (max 1 week) -> toegang tot het facturatiesysteem

Wat als de tabakoloog meer dan één werkcontext heeft?

Indien u in meerdere contexten werkt en hiervoor uitbetaling wenst op verschillende bankrekeningnummers, dient u zich voor elk van die contexten apart te registreren in het kadaster. De verschillende registraties moeten dan door de partnerorganisatie gevalideerd worden.

Vanaf wanneer kan er ingeschreven worden in het kadaster?

Vanaf 20 december 2016 kan de tabakoloog zich registreren voor het kadaster.

Waar inschrijven in het kadaster?

Dit dient te gebeuren via https://ww.saviscio.be/vlaanderen/tabak

Kunnen er achteraf nog wijzigingen aangebracht worden in het kadaster?

Dit blijft mogelijk.

Facturatiesysteem

Hoe werkt het web-based facturatiesysteem?

De facturatie van prestaties in 2017 verloopt via het web-based facturatiesysteem dat toegankelijk is via de portaalsite. De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor de terugbetaling:

 • het rijksregisternummer van de deelnemer;
 • het aantal kwartieren begeleiding;
 • het type begeleiding (individueel/groep);
 • de gevraagde persoonlijke bijdrage.

De facturatie en uitbetaling van de tabakoloog door de ziekenfondsen gebeurt verder volledig geautomatiseerd. Prestaties moeten binnen maximaal drie maanden na de maand van de prestatie ingediend worden. Prestaties die te laat worden ingediend, worden niet uitbetaald.

Wat is de uitbetalingstermijn?

Het bedrag wordt gestort vóór de 15e van de maand volgend op de ingave van de prestatie in het facturatiesysteem.

Welke informatie moet gevraagd worden aan de deelnemer?

Het is belangrijk om bij de eerste begeleiding het rijksregisternummer te vragen aan de deelnemer. Dit is nodig om de facturatie te laten gebeuren.

Moet de tabakoloog steeds zelf zijn facturatie te verzorgen?

Neen, er kan ook via mandaten gewerkt worden. De tabakoloog geeft dan bij zijn registratie in het kadaster één of meerdere personen aan die in zijn naam de facturatie mag opnemen. Die personen zullen zich tijdens het facturatieproces moeten legitimeren via hun E-ID.

Hoe verloopt de facturatie binnen ziekenhuizen of voor anderen die werken met een tariferingssysteem?

Er kan voor de facturatie van de rookstopbegeleiding van Vlaamse deelnemers niet gewerkt worden via de bestaande federale tariferingsystemen. Het nieuwe Vlaamse betalingssysteem werkt onafhankelijk en kan geen gegevens overdragen.

Het is wel mogelijk om een mandaat te geven aan een derde die de facturatiegegevens in het uitbetalingssysteem kan invoeren. Op die manier kan het ingeven en verwerken van de rookstopbegeleiding gebeuren door een centrale inningsdienst of een administratief medewerker.

Worden er controles uitgevoerd in het systeem om fouten te vermijden?

Het systeem voert meerdere controles uit, onder andere:

 • de verblijfplaats (Vlaams Gewest of niet) via het rijksregisternummer;
 • het aantal punten waarop de deelnemer nog recht heeft;
 • controle op het recht op verhoogde tegemoetkoming;
 • de maximale persoonlijke bijdrage.

Hoeveel kost dit web-based systeem?

Het platform wordt gratis ter beschikking gesteld.

Kan het rekeningnummer verandert worden?

Dit kan zelf aangepast worden in het kadaster.

Kunnen facturen via hetzelfde portaal geraadpleegd worden?

Ja

Kan de geschiedenis van prestaties via hetzelfde portaal geraadpleegd worden?

Ja

Wat als de deelnemer niet aangesloten is bij een ziekenfonds?

Ook dan betaalt de Vlaamse overheid de prestaties op dezelfde manier uit.