Vacature - directeur/-trice voor het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

 • 4 februari 2019

Het instituut

Het Vlaams Instituut voor de eerste lijn werd begin 2019 opgericht en heeft tot doel de ondersteuning en versterking van de brede eerste lijn in de gezondheids‐ en welzijnssector. Hiermee willen we werk maken van een betere zorg voor iedere Vlaming. Daartoe brengt VIVEL alle kennis en expertise samen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn. Het uiteindelijke doel is de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg voor – en de samenwerking rond – de persoon met een zorg‐ en ondersteuningsbehoefte te verbeteren.

De basisopdracht van het VIVEL bestaat uit:

 • het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn; 2° het ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
 • het adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
 • het stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
 • het bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad;
 • het adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapschapscommissie in Brussel.

De principes en waarden van het VIVEL zijn:

 • Transparantie
 • Onafhankelijkheid
 • Delen van data
 • Samenwerken
 • Sectorbrede benadering

Voor de opstart van de operationele werking van VIVEL , het organiseren, beheren en coördineren van de activiteiten ervan zoeken wij een:

Directeur

Rollen:

De directeur als Manager: we zien de directeur als iemand die initiatief neemt, die zich opstelt als een entrepreneur met een pioniersmentaliteit, die nieuwe evoluties aangeeft en die borg staat voor de toekomst van het instituut. Het ontwikkelen van een Vlaams beleid in de zorgsectoren vanuit de voorop gestelde strategische visie en doelstellingen en deze vertalen naar operationele doelstellingen, behoren onder andere tot het uitdagende taken pakket.

De directeur als leidinggevende: we zien de directeur als een leider die voor groei van de instelling en de medewerkers zorgt, een leider die zich als te volgen gids opstelt en een leider die als rol model optreedt. De toegewezen medewerkers leiding geven, hen empowerment geven en tot excellente prestaties brengen, hen ontwikkelen, coachen en inspireren, behoren onder andere tot het taken pakket.

De directeur als intern en extern aanspreekpunt: we zien de directeur als iemand die deelneemt aan belangrijke stuur‐ en werkgroepen, die de bestuursvergaderingen voorbereidt en borg staat voor de concrete uitvoering en opvolging van de operationele taken binnen de begroting.

Profiel

 • In het bezit van een Masterdiploma;
 • Goede beheersing van het Nederlands en het Engels;
 • Vereiste managementervaring (bij voorkeur 5 jaar);
 • 5 jaar ervaring hebben in de zorgsectoren, het beleid van de lokale besturen ter zake en het Vlaams overheidsbeleid ter zake.

Gewenste vaardigheden

 • Integriteit: het vermogen om de functie op een adequeat en zorgvuldige wijze uit te oefenen, op een moreel verantwoorde manier en met in acht name van de verantwoordelijkheid en de geldende regels.
 • Synthesevermogen en analytisch denken: het vermogen om via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een systematische wijze te integreren, alternatieven uit te werken en tot een waardevolle en sluitende conclusie te komen. Netwerken: het vermogen om strategische relaties met mensen, binnen en buiten de organisatie op te
 • bouwen en te onderhouden die relevant zijn.
 • Strategisch denken : Het vermogen om op basis van integratie een visie en missie ontwikkelen met
 • positieve impact op middellange en lange termijn en in lijn hiermee een strategische plan uit te werken.
 • Impact en aansturen van groepen: het vermogen om anderen op basis van expertise of persoonlijke stijl te overtuigen/beïnvloeden.
 • Gericht op samenwerken en het realiseren van doelstellingen : het vermogen om bij te dragen aan een goede samenwerking binnen het team en tot het realiseren van de doelstellingen.
 • Motiveren, coachen en ontwikkelen van medewerkers: het vermogen om het engagement van de medewerkers te verkrijgen ten ende de strategische doelstellingen te bereiken.
 • Gerichtheid op burger, interne klant en maatschappij : het vermogen op zich vanuit een gerichtheid op en inzicht in de ruime maatschappelijke omgeving in te leven in de behoeften van alle actoren en er proactief op inspelen.
 • Communicatie : het vermogen de juiste toon te vinden om een boodschap over te brengen, zowel in mondelinge als in schriftelijke communicatie. En ideeën op een vlotte en genuanceerde wijze tot uiting brengen. Blijk geven van vlotheid. Kernachtig zijn in verbale en non‐verbale communicatie.

Aanbod

Een voltijds betrekking in een nieuwe organisatie met boeiende eveneens aan te werven collega’s en met grote maatschappelijke impact. Een marktconforme verloning met mogelijk mooie extralegale voordelen zoals een gsm, mobiliteitsvergoeding, groepsverzekering en aanvullende verzekering.

Ligt deze uitdaging binnen jouw ambitie en herken je jezelf in het gewenste profiel, mail dan je sollicitatie en CV naar het volgende adres marc@marc‐consultancy.com.

Uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen: 22 februari 2019.