Urencontingent gezinszorg

 1. De Vlaamse Regering legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg vast voor dat jaar. Vervolgens verdeelt de bevoegde minister die uren tussen de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
 2. Jaarlijks is er een ministerieel besluit waarin de urencontingenten voor de openbare en private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg per regionale stad vastgelegd worden.

Vorige jaren

De verdeling van de extra uren gezinszorg over de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg gebeurt volgens de criteria opgenomen in het ministeriële besluit van 4 februari 2019.

Binnen de beschikbare begrotingskredieten behoudt een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg minstens zijn maximale subsidiabele uren gezinszorg (urencontingent gezinszorg) van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de extra uren gezinszorg worden toegekend.

Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg ontvangt een urencontingent gezinszorg per regionale stad waarin de dienst werkzaam is. De regionale steden worden bepaald in de bijlage bij het Zorgregiodecreet. Een dienst moet minimaal 1539 uren gezinszorg in een regionale stad presteren.

Onderbenutting urencontingent gezinszorg

Het urencontingent gezinszorg van een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg wordt verlaagd, als de dienst in 2 opeenvolgende jaren minder dan 80% van zijn urencontingent gezinszorg realiseert. Zijn urencontingent gezinszorg wordt verminderd tot de hoogste procentuele realisatie in die 2 jaren, verhoogd met 3%.

De dienst behoudt minimaal 15.390 uren op niveau van de dienst en 1539 uren op niveau van de regionale stad.

Webformulier aanvraag extra uren gezinszorg

Via een webformulier kunt u een aanvraag doen voor extra uren gezinszorg, per regionale stad, voor het volgende jaar. U moet die aanvraag indienen voor 1 oktober.

Criteria ontvankelijkheid aanvraag

Om in aanmerking te komen voor extra uren gezinszorg, wordt er rekening gehouden met de realisatie van het urencontingent gezinszorg van een dienst op niveau van een regionale stad en de mate waarin een dienst zijn werking richt naar doelgroepen.

Realisatie urencontingent gezinszorg

De gemiddelde invulling van het urencontingent gezinszorg van de laatste drie jaren moet minstens 90% bedragen.

De gemiddelde realisatie van uw urencontingent gezinszorg vindt u inpdf bestandhet overzicht met de gemiddelde realisatie van het urencontingent per dienst (2016-2018) (44 kB).

Doelgroepenbereik

Om na te gaan of de dienst zich voldoende richt op kwetsbare doelgroepen, worden de volgende parameters gebruikt:

 • BEL-profielschaal: minstens 32% van de gebruikers van gezinszorg heeft een BEL-score van 35 punten of hoger. Dat percentage stijgt naar 35% in 2021;
 • de gebruikersbijdrage gezinszorg: de gebruikersbijdrage voor gezinszorg bedraagt bij minstens 14% van de gebruikers maximaal 4,50 euro;
 • presteren van onregelmatige prestaties: minstens 2,3% van de gesubsidieerde gepresteerde uren gezinszorg bij gebruikers zijn onregelmatige prestaties. Dat percentage stijgt naar 2,7% in 2021;
 • casemix kwetsbare doelgroepen: bij minstens 15% van de gebruikers van gezinszorg heeft het dossier een van de volgende redenen voor het opstarten van de hulp:
 • personen met een beperking;
 • psychisch probleem;
 • sociaal probleem;
 • dementie;
 • palliatieve zorg;
 • kraamzorg.

Dat percentage stijgt naar 17% in 2021.

Om in aanmerking te komen voor extra uren moet de erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg aan 2 van de 4 criteria voldoen. Hier vindt u depdf bestandscore per dienst op elk van de 4 criteria (gegevens 2018) (187 kB).

De criteria worden in het najaar van 2019 geëvalueerd, en daarna driejaarlijks.

Een aanvraag voor extra uren gezinszorg is pas ontvankelijk als de dienst zowel aan het criterium van de realisatie van het urencontingent als van de doelgroepen voldoet. Daarnaast moet de erkende dienst aan alle geldende erkennings- en kwaliteitscriteria voldoen en minstens 1539 uren presteren in de regionale stad waarvoor de dienst extra uren gezinszorg vraagt.

Een nieuw initiatief ontvangt geen extra uren gezinszorg in het jaar volgend op het jaar van zijn erkenning.

Reconversie tussen gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Samen met de aanvraag voor extra uren gezinszorg kunt u via het webformulier ook een aanvraag indienen om een deel van uw maximale subsidiabele uren gezinszorg om te zetten naar vte logistiek personeel of om een deel van de toegewezen vte logistiek personeel om te zetten in uren gezinszorg. Dat gebeurt in het kader van zorg op maat, waarbij u als dienst afhankelijk van de zorgvraag van uw gebruikers verzorgend of logistiek personeel inzet.

De omzetting van gezinszorg naar aanvullende thuiszorg kan op voorwaarde dat de dienst zijn urencontingent gezinszorg voor 95% heeft gerealiseerd. Jaarlijks kan maximaal 3 vte verzorgend personeel (4617 uren gezinszorg) naar vte logistiek personeel omgezet worden, of 3 vte logistiek personeel naar uren gezinszorg.