Thuiszorgprojecten geselecteerd in 2007

Op 14 december 2007 besliste minister Vanackere over de toekenning van de projecten thuiszorg 2007. Gespreid over vijf thema's werden in totaal 28 vernieuwende projecten geselecteerd. Zij worden gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 1.361.400 euro.

De uitbouw van coördinerende diensten voor gastopvang in Vlaanderen

Met dit project wil men komen tot de organisatie van de tijdelijke opvang van zorgbehoevenden bij vrijwillige gastgezinnen. De zorgbehoevende kan bij het gastgezin terecht voor een mix van zorg, dagbesteding, activering en/of kortopvang.

Voor dit thema werd 1 project geselecteerd, namelijk Landelijke Thuiszorg dat ervoor opteert om zorgboerderijen op het platteland uit te bouwen als vorm van opvang in gastgezinnen. De organisatie ontvangt hiervoor een subsidie van 74.368 euro.

Een vergelijkende studie RAI-MDS-schaal en BEL-profielschaal in de gezinszorg

De kernopdracht van dit thema is om zowel vanuit een wetenschappelijke benadering als vanuit de praktijk, een vergelijkende studie te maken over enerzijds de BEL-profielschaal en anderzijds de RAI-MDS-schaal. Het is daarbij de bedoeling dat de gelijkenissen en verschillen tussen beide schalen in kaart gebracht worden, dat nagegaan wordt welke verschillende doelstellingen kunnen worden gerealiseerd met de beide schalen, welke items een meerwaarde bieden t.o.v. de BEL-profielschaal en welke randvoorwaarden er gelden voor een mogelijke implementatie bij de diensten gezinszorg en/of de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg.

Het subsidiebedrag van 222.464 euro werd toegekend aan:

 • vzw Landelijke Thuiszorg (74.368 euro)
 • vzw Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (73.728 euro)
 • vzw Vereniging van de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap (74.368 euro)

De ontwikkeling van een ondersteunende telefooncentrale bemand door vrijwilligers, voor ouderen met een vereenzamingsproblematiek, alleenwonende ouderen en gebruikers van erkende thuiszorgvoorzieningen

Het opzet van dit project is een telefooncentrale uit te bouwen voor gebruikers van erkende thuiszorgvoorzieningen in het algemeen en voor thuis- en/of alleenwonende ouderen met een verhoogd risico op vereenzaming. Vanuit deze centrale zal de oudere in kwestie geregeld gecontacteerd worden door een vrijwilliger. Dit geregelde contact doorbreekt enerzijds het mogelijke isolement en schept anderzijds een vertrouwensband, waardoor de drempel naar de thuiszorgondersteuning verkleind wordt. Het project heeft ook meteen een duidelijke signaalfunctie.

Voor deze projecten werd in totaal 349.314 euro uitgetrokken. Er werd een projectsubsidie toegekend aan:

 • OCMW Harelbeke (39.699 euro)
 • Vzw Woon- en zorgcentrum Sint Alexius - Tienen (44.500 euro)
 • OCMW Asse (23.357 euro)
 • Vzw Netwerk Thuiszorg Pajottenland (30.360 euro)
 • OCMW Brecht-LDC Het Sluisken (7.250 euro)
 • OCMW Gent-LDC De Horizon (29.700 euro)
 • Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen (74.368 euro)
 • OCMW Halle (17.586 euro)
 • Werkgroep Thuisverzorgers Heverlee (18.853 euro)
 • OCMW Sint Niklaas (35.300 euro)
 • Vzw Zorgende Handen Hasselt (28.333 euro)

Praktijkgericht onderzoek bij gebruikers van personenalarmtoestellen m.b.t. de positieve en negatieve indicaties voor de aanwending van de bijkomende functionaliteiten branddetectie, CO-detectie, valdetectie en bewegingsdetectie, alsook de ontwikkeling van een optimaal model van zorgverlening, afgestemd op deze bijkomende functionaliteiten

Met naar schatting zo'n 30.000 gebruikers is het personenalarmtoestel ondertussen een klassiek thuiszorgondersteunend hulpmiddel geworden. Steeds vaker wordt het klassieke toestel aangevuld met extra toepassingen zoals valdetectie, bewegingsdetectie, CO-detectie en rook/branddetectie. De bedoeling van dit thema is om in de praktijk na te gaan welke de positieve en de negatieve effecten zijn van deze functionaliteiten en dit zowel voor de gebruiker, de hulpverlener (mantelzorg en professioneel) en meldcentrales.

De totale projectsubsidie van 316.700 euro werd toegekend aan:

 • Vzw Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson Kortrijk (74.368 euro)
 • Thuiszorgcentrum Oost-Vlaanderen vzw (74.368 euro)
 • Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen (70.324 euro)
 • Thuiszorgcentrum Antwerpen vzw (74.368 euro)
 • CM Limburg (23.278 euro)

De uitbouw van een aanbod van partiële nachtopvang door dagverzorgingscentra en/of centra voor kortverblijf, aanvullend op en in samenwerking met de erkende diensten voor oppashulp, de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg en de gezinszorg

Een gebrek aan nachtzorg is vaak de directe oorzaak van een opname in een rusthuis - of verzorgingstehuis. Ondersteuning tijdens de nachturen voorkomt het vroegtijdig afbreken van de thuis-situatie. 8 erkende dagverzorgingscentra en/of centra voor kortverblijf werden geselecteerd om een aanbod aan partiële nachtopvang uit te bouwen, aanvullend op en in samenwerking met de erkende diensten voor oppashulp, de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg en de gezinszorg.

Het subsidiebedrag van 398.550 euro wordt verdeeld over:

 • Vzw De Wingerd  Leuven
 • Vzw OLV 7 Weeën Brugge
 • Vzw OLV 7 Weeën DVC RVT Mariaburcht Dentergem
 • Vzw RVT Religieuzen Ursulinnen Montenaken
 • Vzw Sint Vincentius Deinze
 • OCMW Gent (De Vijvers - Ledeberg)
 • OCMW Gent (Zonnebloem - Zwijnaarde)
 • Vzw Maria Middelares - Moorslede
Contact over thuiszorg