Thuiszorgprojecten geselecteerd in 2006

In 2006 werden volgende projecten in de thuiszorg geselecteerd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Inge Vervotte. Ze worden gerangschikt per thema:

Thema 1: optimalisering van de kwaliteit van zorg verleend aan thuisverblijvende cliënten met een psychische aandoening, door tijdelijke bijkomende inspanningen op het vlak van methodiekondersteuning en deskundigheidsbevordering van professionelen in door de Vlaamse overheid erkende en/of gesubsidieerde voorzieningen

Vzw Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap

Ervaringsgerichte vorming en coaching door deskundige experten in functie van kwaliteitsvolle gezinszorg aan cliënten met psychische aandoeningen

In dit project wil men via georganiseerde ervaringsgerichte vormingen (intervisies, videotrainingen,…) de medewerkers helpen om de inzichten, verworven in algemene vorming (kennisoverdracht), te integreren in hun concrete handelen ten aanzien van de doelgroep (cliënten met een psychische aandoening).
Toegekend subsidiebedrag: 74.368,00 euro

CM Midden-Vlaanderen en CM Waas en Dender

Referentiewerk als methodiekondersteuning inzake psychische problematieken

Dit project gaat investeren in de opleiding en vorming van een referentiewerker die als tussenpersoon zal ingezet worden ten behoeve van de doelgroep maatschappelijk werkers en thuiszorgmedewerkers. Vanuit deze bekwaming zal geïnvesteerd worden in een model van methodische ondersteuning en deskundige begeleiding van professionelen die vanuit hun dagelijkse praktijk meer en meer geconfronteerd worden met de nood aan begeleiding van mensen met psychische problemen.
Toegekend subsidiebedrag: 73.152,51 euro

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

"Spiegels gevraagd, m/v"

Het opzet van dit project is om werkbegeleiders de kennis, vaardigheden en houding aan te reiken die nodig zijn om hun medewerkers te begeleiden in de hulp- en dienstverlening aan personen met psychische problemen vanuit het CAW-dienst maatschappelijk werk. Om een effect op langere termijn en een continue opvolging te garanderen, wordt er geopteerd om niet rechtstreeks aan kennisverhouding bij de medewerkers te werken, maar ervoor te zorgen dat medewerkers permanent geappelleerd worden op hun dienst- en hulpverlening en continu ondersteund worden in hun hulpverlening aan personen met psychische moeilijkheden.
Toegekend subsidiebedrag: 59.350,00 euro

Vzw Hestia, Initiatief van Beschut Wonen

VTO-plus: VTO-pakket voor het bevorderen van de samenwerking tussen hulpverleners en de 1ste, 2de en 3de lijn voor de doelgroep ouderen met een psychische aandoening in de thuissituatie

De initiatiefnemer wil een VTO-pakket aanbieden via de inzet van deskundigen uit het psychiatrisch ziekenhuis en van het woon- en zorgcentrum en vanuit het project Psychiatrische zorg in de thuissituatie. Dit pakket zal afgestemd worden op de noden en behoeften van de reguliere thuiszorg. Tevens zal een helpdeskfunctie uitgewerkt worden als aanspreekpunt voor de reguliere thuiszorg.
Toegekend subsidiebedrag: 6.497,76 euro

Regionale dienst voor gezinszorg Welzijnszorg Kempen

Referentiepersonen psychiatrische problematieken

Het opleiden van referentiepersonen in de psychische problematiek is de essentie van dit project. Deze referentiepersonen kunnen de deskundigheid omtrent psychiatrische thuiszorg binnen elk team van verzorgenden uitdragen en verhogen. Vanuit deze groep referentiepersonen wordt een intervisiegroep opgestart. Het uitwerken van een praktijkboek met concrete tips en aan de hand van casuïstiek moet het tastbare resultaat worden van het project.
Toegekend subsidiebedrag: 46.500,00 euro

Vzw Thuiszorg Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Thuiszorg bij personen met ernstige psychische problemen; ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de basiswerkers

Binnen het project zal enerzijds psychische expertise worden aangeboden en anderzijds zullen de basiswerkers meer individueel ondersteund worden in de omgang met cliënten met een psychische problematiek.
Toegekend subsidiebedrag: 15.000,00 euro

Thema 2: Optimalisering van de kwaliteit van thuiszorg aan allochtone personen door tijdelijke bijkomende inspanningen op het vlak van methodiekondersteuning en deskundigheidsbevordering van professionelen in door de Vlaamse overheid erkende en/of gesubsidieerde voorzieningen

Vzw Familiehulp

Thuiszorg: (g)een zorg voor later. Toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor allochtone cliënten

Het project beoogt het opstellen van een dynamisch en gedifferentieerd werkplan voor alle medewerkers in het kader van een aangepast VTO-beleid. De al bestaande methodieken zullen verfijnd en geïmplementeerd worden met het oog op het verhogen van de deskundigheid van het personeel. Daarnaast zal er een brochure en video aangemaakt worden met als doelgroep professionelen.
Toegekend subsidiebedrag: 45.000,00 euro

Vzw Thuishulp - regio West-Vlaanderen

Diversiteit, onze prioriteit

De bedoeling van het project is de kwaliteit van de hulpverlening aan allochtone cliënten te verhogen door de deskundigheid van de medewerkers te bevorderen. Daarnaast wordt er gestreefd naar een betere bekendmaking en vlottere toegankelijkheid van de diensten. Door basismedewerkers te sturen die deskundig zijn op het vlak van de specifieke zorgbehoefte van de allochtone doelgroep, zal dit het vertrouwen opwekken van allochtone zorgbehoevende personen.
Toegekend subsidiebedrag: 13.657,05 euro

Vzw Vlaamse Liga tegen Kanker

Gids voor hulpverleners die allochtone kankerpatiënten begeleiden

Dit project omvat de uitgave en de distributie binnen de zorgsector van een gids voor hulpverleners die allochtone kankerpatiënten begeleiden.
Toegekend subsidiebedrag: 15.000,00 euro

Thema 3: Analyse van de factoren voor een optimale spreiding van het geprogrammeerde urencontingent gezinszorg in Vlaanderen, vanuit literatuurgegevens en praktijkwerking

Vzw Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap

Analyse van bepalende factoren voor een optimale spreiding van gezinszorg in Vlaanderen - Studieproject van de Vereniging van Vlaamse Diensten voor Gezinszorg

Aan de hand van literatuurgegevens, cijfermateriaal en registratie-instrumenten ontwikkeld binnen de sector, en praktijkervaringen wenst men te komen tot een goede analyse van de problematiek. In deze analyse worden ook de gegevens m.b.t. thuiszorgondersteunende en residentiële voorzieningen meegenomen. Voor de wetenschappelijk onderbouw en begeleiding van het project wordt er beroep gedaan op een universitaire onderzoeksinstelling.
Toegekend subsidiebedrag: 50.000,00 euro

Thema 4: Voorbereiding implementatie van een coördineren Meldpunt Ouderenmisbehandeling op Vlaams niveau

Het is de intentie van de minister om het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling op structurele basis te gaan ondersteunen. Wat de provinciale steunpunten betreft, zal bekeken worden of en hoe zij in de toekomst een ondersteunende en aanvullende werking kunnen uitbouwen of continueren. Indien geen provinciale werking behouden blijft, zal de overdracht van de werking naar de andere relevante actoren voorbereid worden.

Met de bedoeling deze overdracht te realiseren, ontvangen alle lopende initiatieven mbt Ouderenmisbehandeling ook in 2006 een projectsubsidie. Het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen ontvangt daarvoor 35.416,66 euro; alle provinciale steunpunten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangen hiervoor 14.166,66 euro.

Thema 5: Technologie en dementie 

Na het eerste projectjaar is gebleken dat de resultaten nog niet van dien aard zijn, dat ze al meteen beleidsmatig vertaald kunnen worden.
Vandaar dat er geopteerd werd voor een tweede werkjaar om de bevindingen te verfijnen en de introductie van de technologie in de thuiszorg voor te bereiden. Met het oog op de toepasbaarheid en de implementatie op ruimere schaal, werd aan de initiatiefnemers dan ook gevraagd om bij de uitwerking van hun 'vervolgproject' bijzondere aandacht te hebben voor schaalgrootte en voor informatiedoorstroming en kennisdeling.

Vzw Thuishulp

Aftoetsen van het bestaand en mogelijk ontwikkelbaar aanbod door een samenwerking aan te gaan met de juiste partners die in staat zijn om de technologische en ergonomische onvolkomenheden van de GPS-technologie die werden vastgesteld in het project 2005.

Samenvattend kon uit het startproject geconcludeerd worden dat:
1/ sensortechnologie kan worden ingezet in de thuissituatie mits kleine aanpassingen qua vormgeving, batterijcapaciteit en accuraatheid van locatie;
2/ GPS-technologie als concept positief gewaardeerd wordt maar dat deze onvoldoende ontwikkeld is en dat verdere verfijning vereist is op het vlak van ergonomie, betrouwbaarheid, bereikbaarheid en accuraatheid van locatie.
Samen met de juiste partners wil men in dit vervolgproject de GPS-technologie verder ontwikkelen zodat ze kan worden ingezet in de zorg voor personen met dementie in een thuissituatie en waarbij ze compatibel is met andere bestaande technologieën.

Het vorige project heeft namelijk aangetoond dat de gebruiker verwacht dat de aangeboden technologie efficiënt en betrouwbaar is. Is dit niet het geval, dan is de kans groot dat er te veel wantrouwen groeit en dat men de technologie afwijst.
Via marktonderzoek zullen de sterktes en zwaktes van de verschillende mogelijkheden in kaart worden gebracht. Men zal vervolgens trachten de meest sterke punten te bundelen om te komen tot werkbare en efficiënte GPS-technologie
Toegekende subsidie: 64.801,92 euro

Vzw Tandem  

E-Tandem Live

Dit vervolgproject heeft tot doel de bevindingen van het eerste E-Tandem project om te zetten in de praktijk in een 20-tal thuissituaties.
Daartoe zullen alle conclusies uit het startproject  geoperationaliseerd worden. Tegelijkertijd zullen alle aspecten uitgewerkt worden in opleidings- en vormingspakketten. Op deze manier kan de kennis en expertise gedeeld worden met alle relevante en/of geïnteresseerde zorgactoren.
Vooraleer de hulpmiddelen worden geïnstalleerd bij de gebruikers, zullen ze nog getest worden in een demo-opstelling.
Via de samenwerking met het project van het CAZ Midden-Limburg zullen ook hulpmiddelen getest worden die initieel geen deel uitmaakten van de zorgkoffer van Tandem (oa. de tablet-pc ter ondersteuning van de cognitieve vaardigheden van personen met dementie zelf).
Toegekende subsidie: 64.801,92 euro

Vzw WZC Heilig Hart - ECD Sophia  

Lokaliseren van dementerende personen met wegloopgedrag - verdere uitdieping

Het initiële opzet van dit project was een lokaliseringssysteem te ontwikkelen dat snel en accuraat de positie kan bepalen van een dementerend persoon met dwaal/wegloopgedrag. Het eerste project heeft deze problematiek vanuit verschillende technologische invalshoeken benaderd. Daaruit is gebleken dat de GPS-techniek de beste resultaten oplevert. Het nieuwe project wil dan ook op deze piste verderwerken: nader onderzoek en testen in samenwerking met de mantelzorgers.
De voornaamste doelstelling van het project is om op basis van de huidige technologische evolutie een praktisch haalbaar en betaalbaar systeem te ontwikkelen voor de lokalisering van dementerende personen met wegloop-/dwaalgedrag. De uiteindelijke bedoeling is te komen tot de ontwikkeling van een klein draagbaar toestel waarbij, zonder tussenkomst van de dementerende, de lokatie snel kan worden bepaald en dit 24/24.
Toegekende subsidie: 46.966,12 euro

vzw Solidariteit voor het Gezin  

Een opleidingspakket als basis voor een adequate aanbeveling van hulpmiddelen

Uit de bevindingen van het eerste project is gebleken dat de kennis over de technologische hulpmiddelen in het algemeen vrij beperkt is, zowel bij de professionele hulpverleners als bij de gebruiker. Het is voor de hulpverleners dan ook niet zo evident om over deze materie aanbevelingen te doen.
Om hieraan te verhelpen wil SVHG een vormingspakket gaan ontwikkelen dat  mogelijk kan worden aangewend in de opleiding tot polyvalent verzorgende of ergotherapeut én in de bijscholingen van hulpverleners. Vooraleer deze integratie eventueel doorgevoerd wordt, zullen een aantal proeflessen worden georganiseerd die kunnen getoetst en bijgestuurd worden. Voor de hulpverleners zal ook een leidraad van de gebruikte technologie ontwikkeld worden.
De bedoeling van dit vervolgproject is de kennis mbt dementie en technologie te vergroten bij thuisverpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijk assistenten door middel van het opstellen van een lespakket dat is aangepast aan de specifieke doelgroepen.
Toegekende subsidie: 57.942,27 euro

Vzw Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen  

Zorgdomotica voor personen met beginnende dementie. Het aanreiken van werkzame technologische antwoorden aan mantelzorger en personen met dementie, vertrekkende van de gerealiseerde behoeftenstudie en de uitgevoerde experimentele fase. Focus op wegloopgedrag, valdetectie en structurering van het leefpatroon.

De behoeftenstudie van het project 2005 leverde heel wat relevante informatie op die in eerste instantie werd getest bij een groep van 29 gebruikers. Deze testfase gaf inzicht in de mogelijke knelpunten van de hulpmiddelen en in de wensen van gebruikers en mantelzorgers.
Verdergaand op de bevindingen van het initiële project, zal het vervolgproject zich gaan toeleggen op de twee meest gesignaleerde problemen, namelijk valproblematiek en wegloopgedrag.
Tijdens het vorige project werd de testfase ook door alle partijen als te kort ervaren. Aangezien de behoeftenanalyse in het eerste project volledig werd afgerond, kan nu een langere testperiode voorzien worden. Wat de testgroep betreft, zal men zich toeleggen op personen met beginnende dementie. Omwille van de positieve ervaringen, wordt opnieuw geopteerd voor een intensieve begeleiding door de dementiedeskundigen.
Toegekende subsidie: 60.994,96 euro

Vzw In-HAM  

Technologie ten behoeve van personen met dementie in het kader van de thuiszorg, een complementair tweeluik: 1/ sensibilisering van de eindgebruiker, in samenspraak met zijn familiale en professionele omgeving door te informeren, te demonstreren en uit te proberen, 2/ een aanzet tot een doorgedreven evaluatie van het marktaanbod.

Uit de resultaten van het eerste projectjaar is gebleken dat technologie een plaats kan hebben in de ondersteuning van personen met dementie in een thuissituatie. Een van de grootste problemen bij de inschakeling is echter de onbekendheid van de mogelijkheden van de technologie, wat uiteraard het gebruik en de aanschaf ervan belemmert.
Waar in het eerste project de nadruk werd gelegd 1/ op een inventarisatie van het huidige onoverzichtelijke marktaanbod in Europa en de VS en 2/ op een toetsing van deze informatie aan het werkveld in de thuiszorg, zal nu eerder gefocust worden op  het opzetten van een concreet en praktijkgericht platform waarbij de eindgebruiker en zijn omgeving een doordachte keuze kunnen maken. Vooral de technologie die zich richt naar valpreventie, veiligheid en plaatsdetectie blijken van belang voor de doelgroep.
Bij de toepassing en aanwending van ondersteunende technologie dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen personen in de verschillende fasen van dementie.
Toegekende subsidie: 36.978,20 euro

vzw CAZ Midden-Limburg - Sint Franciskusziekenhuis  

ASTRID (A Supporting Technology for Rehabilitation in Dementia)

De bedoeling van het project is om bij personen met beginnende dementie, het zelfstandig functioneren te stimuleren en te ondersteunen door het aanleren van touch-screen computergebruik. Op die manier zal getracht worden de personen met dementie langer functioneel te houden. Naast geheugenondersteuning, stimulatie, compensatie en supervisie zal uiteraard ook de nodige aandacht besteed worden aan veiligheid en communicatie (zowel auditief als visueel). Om een effect op grotere schaal te garanderen zal voor dit project samengewerkt worden met het project E-Tandem Live (van ECD Tandem in Turnhout). De klemtoon ligt bij personen met beginnende dementie. 
Bij het project 2005 werd voornamelijk getest bij personen met een milde dementie omdat men wilde inspelen op de hoge nood aan interventies, die men technologisch wilde gaan ondersteunen. Een aantal knelpunten bleek het opzet van het project, nl een beter functioneren tgv het trainen van de cognitieve vaardigheden)  echter te dwarsbomen,
In dit vervolgproject wil men hieraan verhelpen. Het leerpotentieel blijkt een elementaire factor bij de introductie van nieuwe technologie. Bij personen met beginnende dementie vormt het leerpotentieel veel minder een probleem dan bij personen met milde dementie. Er wordt dan ook verwacht dat de testgroep betere resultaten haalt op zowel de objectieve als de subjectieve aspecten. Er wordt eveneens verwacht dat zij het gebruik van de pc beter kunnen integreren in hun dagelijks functioneren en dat zij dus uiteindelijk hun functioneren verbeteren en hun zelfstandigheid verhogen.
Toegekende subsidie: 64.801,04 euro

Contact over thuiszorg