Thuiszorgprojecten geselecteerd in 2005

In 2005 konden initiatiefnemers projecten indienen voor 2 thema's:

Ouderenmis(be)handeling: registratie, begeleiding, sensibilisering en preventie van ouderenmis(be)handeling in Vlaanderen en bijsturing van het bestaande concept van meld- en steunpunten voor ouderenmis(be)handeling 

Voor het thema Ouderenmis(be)handeling werden 8 projectaanvragen ingediend. 7 daarvan werden door de minister erkend. Het betreft lopende initiatieven die de kans krijgen om verder bij te dragen tot de ontwikkeling van een concept ter ondersteuning van ouderenmis(be)handeling. De provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, het CAW Zuid Oost-Vlaanderen, de Stichting Welzijnszorg Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kregen elk een werkingssubsidie van 22.500 euro voor de verdere uitbouw van hun steunpunt. Het CAW Zuid Oost-Vlaanderen ontving daarnaast nog een tegemoetkoming van 56.250 euro voor de uitbouw van het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

De bedoeling van het projectjaar 2005 is tweeledig:

enerzijds beoogt men de ontwikkeling van een eenvoudige en efficiënte methodiek die moet toelaten om situaties van ouderenmis(be)handeling op een uniforme wijze op te volgen en de minimale probleem-, cliënt- en situatiekenmerken uniform te registreren;

anderzijds gaat men op zoek naar een vernieuwd concept dat gekenmerkt wordt door eenvoud in structuur, uitzuivering van overlappende activiteiten en door een efficiënte inzet van middelen.

Technologie in de thuiszorg: het uitstellen of vermijden van een residentiële opname van personen met (beginnende) dementie, via aanwending van technologische hulpmiddelen in de thuiszorg 

Voor het thema Technologie in de thuiszorg werden 19 projectaanvragen ingediend. Op basis van de criteria uit de oproepbrief en na een grondige inhoudelijke screening van alle voorstellen werden de volgende projecten geselecteerd:

Het project "Technologische hulpmiddelen in de thuiszorg voor de dementerende oudere: haalbaar en efficiënt?" van Solidariteit voor het Gezin gaat op zoek naar de voornaamste redenen voor residentiële opname van personen met dementie. Bovendien wordt onderzocht of en hoe een opname had kunnen voorkomen worden door het gebruik van technologische hulpmiddelen. Op basis van al deze verzamelde gegevens zal een brochure samengesteld worden die informeert over mogelijke hulpmiddelen, welke de voor- en nadelen ervan zijn, hoeveel ze kosten en dergelijke. Ze kan als leidraad gebruikt kan voor personen met dementie, voor mantelzorgers en voor professionele hulpverleners (57.172 euro).

De vzw Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen wil met ‘Zorgdomotica voor dementerenden - behoeftenanalyse als leidraad voor een technologisch antwoord op de hulpvraag van senioren en hun mantelzorgers’ vooral eerst een grondig onderzoek voeren naar de effectief vastgestelde noden van personen met dementie in de thuissituatie en die van hun mantelzorgers. De bevindingen zullen aan andere bronnen worden getoetst (54.271 euro).

De vzw Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden-Limburg - Sint Fransiscusziekenhuis – richt zich rechtstreeks tot personen met dementie met zijn project ‘Kan het introduceren van een tablet-pc tegemoet komen aan de individuele noden van de demente bejaarden, hun levenskwaliteit verhogen en een compensatie bieden voor hun cognitieve beperkingen?’ Via een cognitief trainingsprogramma zullen de personen met dementie zelf een tablet-pc leren gebruiken en dit met het oog op de verbetering van het functioneringsniveau. De programma’s op de tablet-pc’s zijn gebaseerd op de individuele vaardigheden van elke gebruiker (59.540 euro).

De vzw In-HAM beoogt de afstemming vraag en aanbod met zijn project ‘Ondersteunende technologie in de thuisomgeving van personen met geheugenstoornissen: een onderzoek naar de matching tussen noden bij de eindgebruiker en het aanbod van de bedrijfswereld’. Enerzijds plant men een grondige behoeftenanalyse bij de eindgebruikers. In-HAM zal hierin bijgestaan worden door de expertisecentra voor dementie. Anderzijds wordt de gehele technologische markt, zowel nationaal als internationaal, gescreend met het oog op het realiseren van een matching tussen beide. Pas na matching wordt overgegaan tot de testfase (19.015 euro).

De kern van het project  "E-Tandem’ van de vzw Tandem - Expertisecentrum voor Dementie" is de ontwikkeling van een zorgdraaiboek. Dit draaiboek kan een waardevol instrument zijn voor zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners omdat het informatie geeft over de te verwachten evolutie van het dementieproces, de knelpunten waarmee men geconfronteerd kan worden en hoe men eraan kan verhelpen (61.143 euro).

Tenslotte werden twee projecten geselecteerd die trachten een oplossing te bieden wanneer dementerende ouderen wegloopgedrag vertonen. De vzw WZC Heilig Hart - ExpertiseCentrum voor Dementie Sophia -  ‘Lokaliseren van dementerende personen met wegloopgedrag’ wil op basis van de bestaande GPS-technologie een compacte zender ontwikkelen die moet toelaten personen met dwaalgedrag makkelijk terug te vinden. Familie of hulpverleners hoeven daartoe geen tussenpersonen in te schakelen (58.000 euro).

Het project ‘Ondersteuning van de mantelzorg bij personen met dementie in de thuiszorg d.m.v. mobiele technologie’ van de vzw Thuishulp tracht nieuwe elementen toe te voegen aan bestaande technologie (GPS/GSM- en sensoralarmering worden gekoppeld). De persoon met wegloopgedrag kan in geval van alarm wel gecontacteerd worden door familie of mantelzorger, maar kan niet rechtstreeks gelokaliseerd worden, wat een belangrijk aspect is in het kader van de privacy van personen met dementie (61.345 euro).

Contact over thuiszorg