Thuiszorgprojecten geselecteerd in 2004

De projectkredieten 2004 werden besteed aan projecten binnen de volgende thema's:

De uitbouw van een centraal meldpunt ouderenmis(be)handeling, met provinciale steunpunten

Sommige van deze projecten startten al in 2002; de meeste echter pas in 2003. Daardoor bevindt zich grootste deel van deze meldpunten zich momenteel nog in een ontwikkelingsfase. Om hen toe te laten hun structuur en hun werking bij te sturen en te consolideren, werd de werkingsperiode van deze projecten verlengd.

Hiermee onderstreept de minister het belang van en de maatschappelijke noodzaak aan deze meldpunten voor ouderenmis(be)handeling. De subsidiëring van de reeds bestaande initiatieven binnen dit thema wordt dan ook gecontinueerd in 2004.

In elk van de Vlaamse provincies en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden ondertussen de steunpunten uitgebouwd bij het Centraal Meldpunt voor Ouderenmis(be)handeling. Net zoals vorig jaar kregen de provincies Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, het CAW Zuid Oost-Vlaanderen, de Stichting Welzijnszorg Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie elk een werkingssubsidie van 20.000 euro voor de verdere uitbouw van hun steunpunt. Het CAW Zuid Oost-Vlaanderen ontving daarnaast nog een tegemoetkoming van 50.000 euro voor de uitbouw van het Centraal Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Tijdelijke opvang van ouderen in gastgezinnen

Binnen het thema "Tijdelijke opvang van ouderen in gastgezinnen" werden 3 projecten geselecteerd:

Sociale Familiezorg vzw (Tijdelijke opvang van ouderen in gastgezinnen’) en het OCMW Assenede ("Welkomgezinnen voor Ouderen") richten zich met hun project op ouderen in een thuissituatie waar tijdelijk meer zorg vereist is. De projecten bieden de mogelijkheid tot opvang in gastgezinnen. Zo wordt niet enkel de zorg ondersteund, maar krijgt de oudere een zinvolle dagbesteding door hem of haar, indien mogelijk, te laten deelnemen aan het dagelijkse huiselijke leven.
Dergelijke opvang sluit nauw aan bij de vertrouwde levensstijl van de oudere en geeft perspectieven op een nieuw sociaal netwerk en op intergenerationele uitwisseling. Beide initiatiefnemers ontvingen een projectsubsidie van 36.500 euro.

Landelijke Thuiszorg vzw geeft binnen hetzelfde thema een extra dimensie aan de opvang van ouderen. Het project "Zorgboerderijen voor ouderen: gastgezinnen op het platteland" beoogt grotendeels dezelfde doelgroep en doelstellingen als de beide voorgaande projecten. Met de realisatie van een zorgboerderij wil men een alternatieve zorgvorm realiseren op het platteland, in complementariteit op het klassieke bestaande zorgaanbod. Het project wil vooral de drempel tot de zorgvoorzieningen verlagen bij ouderen met een agrarische achtergrond. De subsidie voor dit project bedraagt 41.500 euro.

Naadloze zorg

De 3 andere projecten werden ingediend binnen het thema "Naadloze zorg" en geven daar elk een verschillende interpretatie aan:

"Integrale nachtzorg in de zorgregio Antwerpen" van Familiehulp Antwerpen vzw is een pluralistisch proefproject dat, in samenwerking met de relevante partnerorganisaties, een integrale nachtzorg wil organiseren. Men richt zich in het bijzonder naar palliatieve of dementerende patiënten en chronisch zieken, waar de mantelzorg dreigt overbelast te worden of ontbreekt. Het gebrek aan avond- en nachtzorg is namelijk vaak een breekpunt voor het al dan niet verderzetten van thuiszorg/mantelzorg (39.000 euro).

De Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg vzw - WZC Huize Ter Walle in Menen organiseert "Donderdag: Ter Walle-dag!". De opzet van de initiatiefnemers is een netwerk uit te bouwen voor hoogbejaarden in de buurt van het woon- en zorgcentrum. In complementariteit met het dagverzorgingscentrum wil men binnen de voorziening een wekelijkse activiteitendag organiseren. Deelname aan deze activiteiten voorkomt enerzijds dat (hoog)bejaarden sociaal geïsoleerd raken. Het is anderzijds een gelegenheid om mogelijke zorgvragen tijdig te detecteren en daarvoor naar oplossingen te zoeken (26.500 euro).

De vzw RVT Ter Meeren uit Huldenberg tenslotte ziet zijn project "Voor-bij(ei)-de muren, genieten bij de buren" gehonoreerd met 22.000 euro. Hier wil men vanuit een residentiële setting ondersteuning bieden aan de thuiszorg. Men gaat namelijk de infrastructuur, de faciliteiten en de expertise van het RVT ter beschikking stellen van de thuiszorgorganisaties en hun cliënten. Op die manier tracht men te komen tot een geïntegreerde zorg die ertoe kan leiden dat mensen langer een beroep kunnen doen op thuiszorg en waardoor een eventuele residentiële opname uitgesteld kan worden.

Contact over thuiszorg