Thuiszorgprojecten geselecteerd in 2003

Voor de thuiszorgvoorzieningen werden in 2003 volgende thema’s vastgelegd:

 • De uitbouw van een centraal meldpunt ouderenmis(be)handeling.
 • De integratie van de ouderenverenigingen en socio-culturele verenigingen in de werking van de lokale dienstencentra.
 • De realisatie van een geïntegreerde naadloze zorg door thuiszorg- en residentiële ouderenvoorzieningen.
 • Het lokaal dienstencentrum en de zelforganisaties voeren een gezamenlijk beleid naar allochtone ouderen met speciale aandacht voor: de ondersteuning van allochtone mantelzorgers, in samenwerking met de verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers en het bevorderen van de maatschappelijke en beleidsparticipatie.
 • Tijdelijke opvang in gastgezinnen geselecteerd en begeleid door een dienst gezinszorg.
 • De uitbouw van meldpunten voor ouderenmis(be)handeling en de organisatie van opvang van ouderen in gastgezinnen, zijn allebei thema’s die ook vorig jaar reeds in de selectie waren opgenomen maar omwille van hun langere termijn karakter, dit jaar werden verlengd.

Verspreid over deze thema’s werden er 42 geldige projectaanvragen ingediend:

 • 6 met betrekking tot ouderenmis(be)handeling,
 • 22 rond naadloze zorg,
 • 4 rond de opvang van ouderen in gastgezinnen,
 • 6 rond de integratie van verenigingen in de werking van een lokaal dienstencentrum en
 • 4 met betrekking tot de ontwikkeling van een gezamenlijk beleid van lokale dienstencentra en zelforganisaties naar allochtone ouderen toe.

Na toetsing aan een aantal evaluatiecriteria zoals gevraagd budget, geografische werking, vernieuwend karakter van het project, praktisch nut voor de gebruiker en grootte van de doelgroep, werden uiteindelijk 15 projecten geselecteerd.

Ouderenmis(be)handeling 

Binnen het thema van de ouderenmis(be)handeling werd in 2002 reeds het initiatief van het CAW Zuid Oost-Vlaanderen geselecteerd. Gezien de voortrekkersrol van het Centraal Meldpunt voor Ouderenmis(be)handeling, wordt de projectsubsidie dit jaar gecontinueerd. Men kan dit jaar rekenen op een bedrag van 50.000 euro.
Ook de provinciale steunpunten voor Ouderenmis(be)handeling van de Provincie Limburg en van de Stichting Welzijnszorg Antwerpen werden in 2003 opnieuw geselecteerd.

Om duidelijk te maken dat ouderenmis(be)handeling een ernstige aangelegenheid is die alle aandacht verdient en om tot een evenwichtige uitbouw en gestructureerde aanpak ervan te komen, werden ook de voorstellen van de Provincie West-Vlaanderen, de Provincie Vlaams-Brabant en het CAW Zuid Oost-Vlaanderen geselecteerd voor de uitbouw van hun respectievelijke provinciale steunpunten. Elk van deze initiatieven wordt een projectsubsidie van 20.000 euro toebedeeld.

Naadloze zorg 

Binnen het thema naadloze zorg worden dit jaar vier projecten gehonoreerd:

 • Het OCMW van Brugge wil met zijn project (25.000 euro) voorzien in de dagopvang van dementerende ouderen met gedragsstoornissen. Dit vraagt niet alleen een specifieke setting en benadering, maar vraagt ook van de medewerkers een specifieke kennis en vaardigheid.
 • Het OCMW Sint-Pieters-Leeuw (4.585 euro) zet "Psychische en morele ondersteuning van ouderen" op: een project voor de begeleiding en therapie van 60-plussers met psycho-sociale of psychische problemen. Deze zorgverlening en de continuïteit van het zorgtraject van deze ouderen tracht men te realiseren in nauw overleg met gezin/familie.
 • De vzw Familiehulp wil met zijn project "Integrale Nachtzorg in de zorgregio Antwerpen" (25.000 euro) niet enkel een concrete oplossing bieden, maar men wil bovendien ook het thema op de beleidsagenda brengen en de nodige voorstellen formuleren. Bijzondere aandacht gaat uit naar palliatieve of dementerende patiënten en chronisch zieken, waarbij de mantelzorg dreigt overbelast te worden of ontbreekt. Het gebrek aan avond- en nachtzorg is namelijk vaak een breekpunt voor het al dan niet verderzetten van de thuiszorg/mantelzorg.
 • De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten wil de naadloze aansluiting tussen thuiszorg en residentiële voorzieningen stimuleren via een methodiekontwikkeling, op basis van inventarisatie van en communicatie met de sector. Dit project wordt gehonoreerd met 25.000 euro.

Beleid allochtone ouderen 

In 2003 werd vanuit de Thuiszorg ook aandacht geschonken aan de problematiek van de allochtone ouderen.

Via "Het lokaal dienstencentrum en de zelforganisaties voeren een gezamenlijk beleid naar allochtone ouderen" wil men de allochtone ouderen en de (zorg)sector, in een vroeg en vrijblijvend stadium, laten kennismaken met elkaar.

 • De Unie van Turkse Verenigingen vzw tracht een bijdrage te leveren aan de "Participatie van de Turkse ouderen op sociaal en beleidslak". Vertrekkend vanuit een behoeftenanalyse wil men initiatieven opzetten die bijdragen tot een verhoogde participatie van en informatie voor Turkse ouderen (33.000 euro).
 • De Provincie Oost-Vlaanderen probeert met "Transculturele familiezorg thuis bij Turkse mensen" een brug te slaan over de cultuurverschillen tussen de Turkse senioren/mantelzorgers enerzijds en onze professionele hulpverleners anderzijds. Opzet van het project is de realisatie van een betere afstemming tussen deze beide partners in de toekomst (9.350 euro).
 • Tenslotte wordt binnen dit thema 40.000 euro toegekend aan het Brusselse project "Samen oud in Molenbeek", een initiatief van De Welvaartkapoen vzw. In een omgeving waar meer dan de helft van de ouderenpopulatie een andere dan de Belgische nationaliteit heeft, is het noodzakelijk dat een dienstencentrum zijn werking aan zijn publiek aanpast. Op basis van een behoeftenanalyse, die wordt uitgevoerd in samenwerking met allochtone vrouwen van de tweede generatie, peilt het dienstencentrum naar de actuele noden van de allochtone oudere buurtbewoners in het algemeen, en naar die van de hulpbehoevende Marokkaanse senioren in het bijzonder.

Integratie ouderenverenigingen en sociaal-culturele verenigingen 

Het gezamenlijk project van Lokaal Dienstencentrum De Parette en het OCMW van Harelbeke werd geselecteerd binnen de categorie "Integratie van de ouderenverenigingen en socio-culturele verenigingen in de werking van de lokale dienstencentra". Vaak is het zo dat er in een gemeente enige rivaliteit bestaat tussen de lokale seniorenverenigingen en het dienstencentrum. Dat men beiden in feite hetzelfde doel nastreeft, namelijk de ondersteuning en begeleiding van senioren in de breedst mogelijke zin, heeft men in Harelbeke alvast begrepen. Voortaan wordt gewerkt aan één duidelijk stedelijk seniorenbeleid. Dienstencentrum De Parette zorgt voortaan voor de ondersteuning van de stedelijke seniorenraad, waarin ook alle bonden en wijkhuizen een vertegenwoordiging kregen (10.056 euro).

Ten slotte wordt een subsidiebedrag van 25.000 euro toegekend aan de Federatie voor Verzorgenden.

Contact over thuiszorg