Themasessie zorgzame buurten

Tijdens inspiratiedag zorgzame buurten kwamen 9 thema's aan bod:

 1. Buurtanalyse en buurtactieplan
 2. Co-creatie
 3. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid
 4. Wonen met zorg
 5. Detectie en toeleiding
 6. Belang van ruimtelijk ordening
 7. Bottom-up
 8. Inzet van technologie en digitale tools
 9. Samenspel in diversiteit

1. Buurtanalyse en buurtactieplan

Werken voor en met de buurt begint met een grondige kennis en analyse van de buurt. Naast de bestaande behoeften en leemtes in het aanbod, moeten ook de sterktes en opportuniteiten van de buurt zorgvuldig in kaart worden gebracht. Daarnaast is het belangrijk om zicht te krijgen op de lokale context. Wat leeft er in de buurt? Welke actoren moeten zeker mee betrokken worden?

2 methodieken:

 1. Buurtlens (door Luc Galoppin, directeur  van Vicinia):
  Een buurt is meer dan een plaats waar je woont en slaapt. Buurten zijn een ontmoetingsplaats voor bewoners en passanten. Maar ook verenigingen, voorzieningen, overheden en handelaars kruisen er mekaar. De sterkte van een buurt begint bij de talenten en vaardigheden van iedereen die er komt. Hoe vaker mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en samen de agenda van hun buurt bepalen, des te hoger de veerkracht ervan. De bestaande en potentiële sterke punten van een locatie begrijpen, kan helpen om goede beslissingen te nemen en de middelen te richten op de plaatsen waar ze het meest nodig zijn. Met dat uitgangspunt onderzoekt Vicinia vzw (een kennisplatform voor buurten) wat de capaciteit van buurten bepaalt en hoe dit in kaart gebracht kan worden.
  In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met het stappenplan van de buurtscan.
  pdf bestandpresentatie - buurtlens (14.21 MB)
  Instrument: buurtlens
 2. Buurtscan als verbindend instrument bij de opstart van een zorgzame buurt (door Ann Decorte, lector en onderzoeker binnen de opleiding Sociaal Werk en het expertisecentrum Vital Cities van Howest)
  Burenhulp, iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen, maar in de praktijk blijkt elkaar helpen complexer te zijn dan het lijkt. Ann Decorte, projectleider van Burenhulp, deelt haar ervaringen rond het opzetten van burenhulp, de opmaken van een buurtscan en over het visie en strategie traject dat gepaard gaat bij een buurtactieplan. Wat zegt het onderzoek over de thema’s, hoe kan je eraan beginnen, hoe bouw je je project verder uit, wie doet wat, welke interventies werken ….
  Inspiratie- en actiemap: Sociaal vernieuwen met burenhulp
  pdf bestandPresentatie - Buurtscan als verbindend instrument bij de opstart van een zorgzame buurt (7.58 MB)

Praktijkvoorbeelden

 • De buurtanalyse als vertrekpunt voor buurtgericht werken (door Joke Roels, coördinator dienst emancipatorische werking, vorming en buurtwelzijnswerk van Sociaal Huis Stad Oostende).
  In verschillende wijken in Oostende werd het buurtwelzijnswerk opgestart. Vanuit deze dienst wordt op basis van een buurtanalyse een wijkactieplan uitgewerkt om ‘zorg en welzijn’ van de buurt(bewoners) te verhogen. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op het voeren van een wijkonderzoek, het verwerken van de resultaten en het opstarten van co-creatie met partners om effectieve acties op te starten. Aan de hand van voorbeelden lichten we onze manier van werken toe.
  pdf bestandPresentatie - De buurtanalyse als vertrekpunt voor buurtgericht werken (2.52 MB)
   
 • Praktijkvoorbeeld uit Antwerpen: Van wijkanalyse naar wijkplan (door Wies Meeusen en Hannes Van den Bergh, wijkmanagers stad Antwerpen)
  Wijkwerking op maat kiest voor een gezamenlijke prioriteitsbepaling in de wijk met aandacht voor nauwe samenwerkingsverbanden en diverse thema’s zoals samen leven, leefbaarheid, veiligheid, en wijkvoorzieningen. Het project wil de zichtbaarheid van initiatieven in de wijk vergroten en de band tussen (stads)diensten en wijkbewoners versterken.
  pdf bestandPresentatie - Van wijkanalyse naar wijkplan (3.08 MB)

2. Co-creatie

Burgers zijn dragers van oplossingen. Co-creatie is wat er gebeurt wanneer individuen, groepen of organisaties die betrokken zijn bij een als complex ervaren uitdaging, samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan het algemeen belang.

Theoretisch kader door Xavier Hulhoven, Scientific Advisor bij Innoviris

Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Het instituut heeft als taak onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen en te stimuleren via de financiering van vernieuwende projecten van Brusselse ondernemingen en onderzoekscentra. Omdat elke crisis een kans is om te evolueren naar een duurzame en betere toekomst, ondersteunt Innoviris, via de actie Co-Create, onderzoek en ontwikkeling voor stedelijke veerkracht. De Brusselaar wordt onderzoeker met Brussel als laboratorium! Momenteel telt Co-Create meer dan 16 projecten. Bijna 70 verschillende onderzoeksinstellingen, verenigingen en bedrijven uit Brussel experimenteren en zoeken samen met de Brusselaars naar innovatieve oplossingen om het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die hen aangaan.
Projecten: Co-Create
Video: CO-CREATE BRUSSELS from Centre d'appui COCREATE
pdf bestandPresentatie co-creatie (1.79 MB)

Praktijkvoorbeelden

 • !Drops (door Sven Jacobs van !Drops).
  Samen met profit- en non-profitorganisaties bedenkt !DROPS innovatieve oplossingen voor alle mogelijke veranderingen in de samenleving. De methodologie van !DROPS is gebaseerd op Human-Centered Design. Samen met partners en mensen met bepaalde noden creëren ze oplossingen, producten en services die een echt verschil maken. De processen zijn iteratief: dankzij herhaling verbeteren en worden resultaten verfijnd. Daarbij staan cultuur en digitaliteit centraal.
  Projecten: een overzicht van hun co-creatie trajecten

   
 • Oranje vzw (door Bert Putman, directeur Oranje vzw) . 
  Het project leverde een schat aan ervaring op over buurtwerk, het betrekken van burgers en het opzetten van burgerinitiatieven. Hierdoor zijn de bevindingen ook bruikbaar voor andere sectoren als sport, cultuur en de overheid, waar vrijwilligerswerk en de actieve bijdrage van burgers aan belang winnen. De opkomst van de deeleconomie biedt een vernieuwd denkkader. De verticale organisatie wordt in vraag gesteld en er is een expliciete uitnodiging om vanuit netwerken collectieve antwoorden te zoeken over thema’s zoals zorg, onderwijs, voedselzekerheid, of energie.
  Publicatie: Zorg als Gemeengoed

3. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid

Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Welzijn zet in op het realiseren van grondrechten alsook op de eigen kracht van mensen en de samenredzaamheid in een buurt: het onderhouden van sociale contacten, het hebben van een zinvolle dagbesteding, betekenisvol zijn voor anderen, zich inzetten als vrijwilliger, de kans hebben om anderen te ontmoeten, kortom, actieve deelnemen aan de samenleving maar ook kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooien en zich omringd weet als burger, oudere of persoon met zorgbehoefte.

Theoretisch kader door Leen Heylen, onderzoeksleider 'kwaliteitsvol ouder worden' aan de Thomas More hogeschool bij Vonk3.

Bouwen aan buurtnetwerken rond ouderen. Concrete handvatten voor praktijkwerkers die de buurtnetwerken van sociaal geïsoleerde ouderen willen versterken. Het stimuleren van onderlinge, wederzijdse steun tussen sociaal geïsoleerde ouderen en buurtbewoners is het streefdoel: van eens boodschappen doen, een broek verstellen, samen een wandeling maken, samen een spelnamiddag organiseren tot elkaar een luisterend oor bieden. Inzetten op dit ‘kleine helpen’ draagt bij tot een groter netwerk rond sociaal geïsoleerde ouderen.

Leen Heylen voert praktijkgericht onderzoek uit aan de Thomas More hogeschool bij Vonk3 rond de aanpak en preventie van eenzaamheid, mantelzorg en zorgzame buurten. Recent schreef ze onder meer mee aan het online werkboek www.oogvooreenzaamheid.be en het handboek 'Zorg voor mantelzorg'.

Praktijkvoorbeelden

 • Zonder zulle (door Lieve Bruwier, medewerker Sociale dienst Hooglede)
  Enige tijd geleden liep er in het OCMW van Hooglede  een provinciaal Impulsproject “Zonder zulle” met als bedoeling om nieuwe ontmoetingskansen te organiseren in de buurt. De voorbije jaren kon het gemeentebestuur heel wat nieuwe bewoners verwelkomen in het centrum van Gits. Velen vonden er een nieuw onderdak maar misten nog sociale contacten. In een project in een oude pastorietuin ging men samen aan de slag met nieuwe en oude inwoners. Sterke inzet op participatie van bewoners en netwerkvorming was de sterkte van dit project. Een verhaal over beperkte inzet van diverse partners met winst voor velen. Een verhaal over kansen en beperkingen vanuit projectwerking. Ook de buurgemeente Kortemark heeft een gelijkaardig project.
  pdf bestandPresentatie - Zonder zulle (357 kB)
 • Het BuurtPensioen (door Charlotte Hanssens, projectcoördinator Het BuurtPensioen)Het BuurtPensioen is een lokaal netwerk van buren die elkaar helpen met kleine zorgvragen in het dagelijks leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de winkel, geven een lift, en komen regelmatig samen. Het BuurtPensioen is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn eigen mogelijkheden. Het is een fijne manier om je buren te leren kennen.
  Publicatie: Het BuurtPensioen groeit

4. Wonen met zorg

Woonvormen die aansluiten bij de toenemende diversiteit aan leefstijlen en wensen. Er is nood aan gevarieerde woonvormen die aansluiten bij hedendaagse behoeften en de toenemende diversiteit aan leefstijlen en wensen. Geclusterde woningen in een beschermende omgeving of groepswoningen dragen bij tot meer kwaliteit van leven voor mensen met ondersteuningsnoden

Theoretisch kader door Anne Malliet, projectverantwoordelijke bij het team Vlaams Bouwmeester.nen 

Collectieve woonmodellen als antwoord op vele maatschappelijke noden. De nood aan een zuinigere omgang met ruimte vraagt om meergezinswoningen. Het toenemend aantal één- en tweepersoons huishoudens en de verouderende bevolking vraagt om passende woonvormen. De behoefte aan zorg en de beheersbaarheid van de mobiliteit vraagt om nabijheid. Woningen in de kern nabij voorzieningen vragen om collectiviteit en andere ontwikkelingsmodellen.  De betaalbaarheid van het wonen is steeds meer een thema. Voorbeelden uit het buitenland, zoals de Zwitserse wooncoöperatieven laten zien hoe het kan.

Anne Malliet is architect van opleiding en heeft zich in het team toegelegd op de problematiek van het wonen en de thematiek van de scholenbouw.
Video: Anne Malliet over collectief wonen
pdf bestandPresentatie - wonen met zorg (9.84 MB)

Praktijkvoorbeelden

 • SeniorenThuis in Antwerpen (door Annemie Verhoeven, Ouderenzorg Antwerpen Beweging.net)
  SeniorenThuis is een alternatieve woonvorm voor 65-plussers waarbij een 5-tal senioren een sociale woning delen. Alle bewoners hebben een eigen appartement en maken zelf keuzes, maar ze wonen wel samen onder één dak.
   
 • Co-housingproject voor jongeren in de Jeugdzorg (door Filip Steeman, supervisor bij Jeugdzorg Emmaüs)
  Tal van jongeren gaan na een traject in de jeugdzorg zelfstandig wonen. Ze zijn zeer jong en dragen vaak heel wat kwetsuren uit het verleden met zich mee. Op hetzelfde moment zijn de verwachtingen naar deze jongeren bijzonder groot, wat hen ontzettend kwetsbaar maakt.  Zij komen in hun traject van zelfstandig wonen een hele hoop obstakels tegen. Bovendien worden zij geconfronteerd met hoge huurprijzen, eenzaamheid, vooroordelen etc. Kortom jongeren die een traject zelfstandig wonen volgen, starten per definitie in kansarmoede.
  Het Co-Housing project van het Sociaal Huis  startte vanuit het inzicht van een aantal ervaringsdeskundige jongeren. In 2015 hebben zij het boek ‘Sur ma Route’ geschreven. Op basis daarvan is dit project tot stand gekomen. Er zijn twee woningen gerenoveerd. Zes wooneenheden zijn hiermee gecreëerd voor jongeren die worden begeleid door Jeugdzorg Emmaüs Mechelen. De twee huizen die we vandaag in gebruik nemen, hebben een grote betekenis voor de jongeren.
  Publicatie: Sur Ma Route

5. Detectie en toeleiding

 • Actief opzoeken en bezoeken van maatschappelijk kwetsbare mensen, het brengen van informatie op maat, het stimuleren van nieuwe sociale contacten en het aanbieden van diverse vormen van burenhulp.
 • Aandacht voor het opnemen van een signaalfunctie. Is het aanbod voldoende toegankelijk? Is er effectief wel een aanbod beschikbaar?
 • Signalen uit de praktijk aankaarten bij beleid en betrokken diensten.
 • Meewerken aan de toegankelijkheid van dienst- en hulpverlening.

Theoretisch kader door Didier Boost, Mandaatassistent Master Sociaal Werk, Universiteit Antwerpen

Het vernieuwde Decreet Lokaal Sociaal Beleid introduceert het concept van het Geïntegreerd Breed Onthaal dat door elke stad en gemeente in Vlaanderen gerealiseerd moet worden. Meer specifiek wordt er verwacht dat minimaal het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen intensief samenwerken op het lokale niveau om de hulp- en dienstverlening meer toegankelijk te maken en de rechten van elke burger te garanderen. De belangrijkste conclusies en theoretische kapstokken uit het wetenschappelijk onderzoek naar de pilootprojecten worden toegelicht met een nadruk op detectie en toeleiding.
De bevindingen en aanbevelingen uit deze pilootfase zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport 'Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal' 
pdf bestandPresentatie detectie en toeleiding (582 kB)

Praktijkvoorbeelden

 • Geïntegreerd breed onthaal in Genk (door Vandebroek Edgard, Diensthoofd DMW CM Limburg en Elien Swinnen, projectverantwoordelijke buurtgerichte zorg, OCMW Genk)
  Het geïntegreerd breed onthaal wil iets doen aan onderbescherming. Wie werkt rond sociale dienstverlening, stelt vast dat veel mensen hun rechten en tegemoetkomingen niet kennen. Daar willen we op ingrijpen. Dat is een plus voor elke burger. Maar vooral voor kwetsbare mensen kan dat een belangrijk verschil maken. De realisatie van een geïntegreerd breed onthaal moet optimaal afgestemd zijn op de lokale realiteit. Hoe we dit in Genk precies aanpakken doen we in deze sessie uit de doeken.
  pdf bestandPresentatie - GBO in Genk (1.42 MB)
 • Buurtgezellen (door Rudi Bloemen, projectleider en opbouwwerker Samenlevingsopbouw RIMO Limburg)
  Binnen het samenwerkingsmodel ‘Buurtgerichte zorg’ detecteren speciaal opgeleide vrijwilligers zorgnoden bij kansengroepen (ouderen, alleenstaanden …) tijdens huisbezoeken. Tegelijkertijd informeert het bezoekersteam kansengroepen over het aanbod van dienst- en hulpverlening. Professionele zorgverleners volgen de (zorg)vragen uit de gesprekken op. Naast formele hulp is er oog voor vraag en aanbod van buurtgezellen, buren die iets voor mekaar kunnen betekenen. Voor medewerkers van thuisdiensten die vaak signalen of zorgvragen opvangen, ontwikkelden we een ‘doorverwijskaart’. Deze kaart koppelen we aan een korte voorafgaande info waarin we aangeven hoe een signaal ter sprake kan gebracht worden.
  pdf bestandPresentatie buurtgezellen (2.46 MB)

6. Belang van ruimtelijk ordening

Uit de (gouden) kooi! Mensen naar dorpskern verhuizen of faciliteren waar ze wonen. Mensen met zorg- en ondersteuningsnoden in hun vertrouwde buurt laten wonen, raakt niet alleen aan sociale aspecten zoals welzijn, zorg en ondersteuning, maar heeft evenzeer betrekking op fysieke aspecten als mobiliteit, wonen, toegankelijkheid, ruimtelijk ordening …

Theoretisch kader door Els Vervloesem, Architect, onderzoeker, publicist en partner bij Architecture Workroom Brussels

Wanneer we een brede opvatting rond zorg hanteren, dan is gezondheid niet langer de afwezigheid van ziekte maar verbonden met alle aspecten van een kwaliteitsvol leven. Daarom is het van belang dat bij de inrichting van steden, zorg een meer vanzelfsprekende en zichtbare plek kan krijgen. Niet enkel gericht op geïnstitutionaliseerde vormen van zorg, maar ook op de verbetering van onze dagdagelijkse leefomgeving. Want onze persoonlijke levensloop wordt mee gekleurd door het zorg geven en zorg vragen: van jonge ouders die voor hun kinderen zorgen, over onverwachte confrontaties met ziekte, tot bejaarde ouderen die een beroep doen op mantelzorg. In deze sessie gaan we dieper in op vragen als: Hoe kunnen we op een geïntegreerde manier werken aan zorgzame buurten? Welke sociale netwerken en infrastructuur kunnen hierbij worden geactiveerd? Welke rol kunnen zorginstellingen opnemen? Hoe kunnen gebouwen en buurten hier beter op ingericht worden? Welke links zijn er te maken met bv. buurtwerking, onderwijs, tewerkstelling, voedsel, etc.?
Publicaties: DESIGNING THE FUTURE, de zorgzame stad

Praktijkvoorbeelden

 • Zorg in de Binnentuin (door Frans Verhegge regiodirecteur van Familiehulp regio Ieper en promotor van het Leader-project ‘Zorg in de Binnentuin)
  Met dit project  wil men het leven en de levenswaarde van thuiswonende ouderen en hulpbehoevende personen versterken, zodat ze langer en kwaliteitsvoller kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. We doen dit door het zorgaanbod beter toegankelijk en bereikbaar te maken, door een betere afstemming en samenwerking van het bestaande aanbod van de verschillende partners in de thuiszorg (professionele zorgactoren, mantelzorgers en vrijwilligers) en door het creëren van nieuwe en aanvullende zorgvormen.
  pdf bestandPresentatie - Zorg in de binnentuin (225 kB)
 • Zorglab Aalst (door Elise Van Opstal, coördinator van ZorgLab Aalst en Lieselot Cole, ruimtelijk planner van de dienst Planning)
  De stad Aalst werkte de voorbije jaren aan de uitbouw van een visie over wonen en zorg, met de vertaling naar wijken waar zorg en levenslang thuis wonen op elkaar zijn afgestemd. ZorgLab Aalst en het team Planning en stadsvernieuwing van de stad werkten de randvoorwaarden uit voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waarbij er ruimte is voor wonen en zorg in levensloopbestendige wijken. Wanneer nieuwe woonwijken in onze stad gebouwd worden, zullen deze woonwijken worden gebouwd volgens levensloopbestendige principes.
  Publicaties: toetsingskader en designspecificaties en co-creatie assistentiewijken
  pdf bestandPresentatie - ZorgLab (4.54 MB)

   


7. Bottom-up

Overal in België organiseren burgers initiatieven rondom zorg en welzijn. Deze diensten vergroten de leefbaarheid in een wijk. Actieve burgers worden gezien als de vernieuwers van het systeem. Zij nemen zelf het initiatief om zorg voor elkaar vorm te geven.

Moderator Dany Dewulf, Stafmedewerker inclusie en vermaatschappelijking van zorg VVSG

Theoretisch kader door Elly Van Acoleyen, LUS-medewerker

LUS vzw is er van overtuigd dat mensen in relatie, in verbondenheid staan met elkaar.

Hoe beter deze verbondenheid, hoe sterker mensen in het leven staan, hoe sneller ze oplossingen vinden, hoe beter mensen voor zichzelf (in eigen regie) beslissingen kunnen nemen om een goed leven uit te bouwen in de samenleving. Als burgerorganisatie, dus als gewone mensen voor elkaar, ondersteunt LUS vzw individuele mensen om werk te maken van een sterk en betrokken netwerk van vrienden, familie, buren, en/of kennissen.

Omdat LUS zeker niet de enige organisatie is die gelooft in de kracht van mensen en hun netwerken, richtte LUS samen met vijf andere organisaties het samenwerkingsverband “BurgersAanZet” (BAZ) op. BAZ wil haar expertise met kracht- en netwerkgericht werken ter beschikking stellen van burgers en lokale besturen die, vertrekkend vanuit burgerinitiatief, willen inzetten op maatschappelijke behoeften en wensen binnen het brede welzijnsveld.

pdf bestandPresentatie - Bottom-up (904 kB)

Praktijkvoorbeeld

 • Zorgzame straten (door Koen Kuylen, vrijwilliger. Coördineert het project Zorgzame straten)
  Dankzij professionele diensten wordt zorg deskundig verleend.  Maar voor kwetsbare mensen is deskundige zorg niet het hele leven. Geluk en verbondenheid horen daar even goed bij. Daar wil Zorgzame straten op inzetten. Hoe kunnen we kwetsbare mensen die dreigen te vereenzamen bij de straat/buurt houden. Zodat zij zich geborgen weten in hun heel nabije omgeving. Zorgzame straten wil nagaan  of zorg en ondersteuning zo nabij mogelijk kan georganiseerd worden: straat per straat. Zodat kwetsbare mensen er bij blijven en zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het stimuleren van een zorgzame houding in de straat is het sleutelbegrip. En meteen ook de noodzakelijke onderbouw voor echte buurtgerichte zorg.
  pdf bestandPresentatie - Zorgzame straten (89 kB)
 • Langer thuis – niet alleen (door Katy Declercq van thomax vzw)
  Het project ‘langer thuis – niet alleen’ is een project van thomax vzw met als doel uit te klaren hoe mensen met een beperking langer thuis kunnen wonen door de buurt te betrekken. In het project bouwt thomax vzw een buurtnetwerk op dat er voor zorgt dat de centrale persoon, met bijzondere zorgvraag, als huisbewoner kan blijven wonen. Het huis moet een voorbeeldhuis worden voor vrijwilligers, buurtbewoners, de centrale zorgbehoevende inwoner en zijn professionele hulpverleners.
  Video: Thomas geniet thuis van betrokken vrijwilligers en gedreven studenten.
  pdf bestandPresentatie - Langer thuis – niet alleen (543 kB)

8. Inzet van technologie en digitale tools

Digitalisering is onomkeerbaar en biedt oneindig veel mogelijkheden. Nieuwe technologieën en digitale platformen kunnen bijdragen tot zorgzame buurten. We staan stil bij de vraag of (kwetsbare) burgers hiermee voldoende vertrouwd zijn en exploreren hoe een virtuele omgeving een hefboom kan worden voor empowerment en een meer zorgzame omgeving.

Theoretisch kader door Andy Demeulenaere, Coördinator van Mediawijs

Mediawijs stimuleert digitale en mediawijsheid in Vlaanderen en Brussel en helpt de inwoners om actief, creatief, kritisch en bewust media en ict te gebruiken. Coördinator Andy Demeulenaere neemt je mee door de betekenis van digitale en mediawijsheid en de competenties die erbij horen. We stellen ons de vraag hoe die kunnen bijdragen aan je maatschappelijke participatie en waar je mee rekening houdt om iedereen mee te krijgen.

pdf bestandPresentatie inzet van technologie en digitale tools (20.26 MB)

Praktijkvoorbeelden

 • Serious Urban Games  (door Marie Van Son, Educatief Projectmedewerker van [ew32])
  Met Serious Urban Games® ervaren deelnemers in team maatschappelijke problemen waar iedereen vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. De lokale community vormt het speelveld. De virtuele wereld en de realiteit smelten samen in een interactieve game. Verschillende missies kaarten spelenderwijs serieuze onderwerpen aan. Van een eerste job zoeken, over schulden vermijden, tot actief participeren in het beleid van je eigen stad. 
  Jongeren als zorgzame buurtbewoners: SUG’s verhogen zelfredzaamheid
  pdf bestandPresentatie - Serious urban games (11.01 MB)
 • Hoplr - Het sociale netwerk voor je buurt (door Jennick Scheerlinck, oprichter van Hoplr en Jeroen Peeters, algemeen directeur lokaal bestuur Olen)
  Hoplr is een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en hun engagement binnen de buurt. In het project ‘Hart voor mijn buur’ wordt Hoplr als digitaal platform ingezet om netwerkvorming en sociale contacten in de gemeente te bevorderen. Het zorgconcept van het lokaal bestuur van Olen vertrekt vanuit de filosofie van “Buurtgerichte Zorg”. Het lokaal bestuur van Olen wil hierbij een zorgcontinuüm realiseren voor haar inwoners. Om dit mogelijk te maken zet de gemeente in op een eigen aanbod, maar wordt ook actief geïnvesteerd in netwerkvorming en zorginnovatie. Daarnaast werkt de gemeente via het project “Slimme sensoren” in zorg aan een onderzoek of slimme technologie ingezet kan worden om mensen langer thuis te laten wonen en werkt de gemeente mee aan de ontwikkeling van een  digitaal platform “Noblito” in de aanpak van vereenzaming.
  Hoplr: Olen
  pdf bestandPresentatie - Hoplr in Olen (3.1 MB)
  pdf bestandPresentatie - voorstelling hoplr (1.82 MB)

   


9. Samenspel in diversiteit

Steeds meer informele spelers zetten initiatieven op om bruggen te slaan tussen burgers en professionele voorzieningen in een superdiverse samenleving.  Deze informele spelers vinden aansluiting bij de leefwereld van vaak onzichtbare en kwetsbare burgers en maken de verbinding met de buurt en de professionals die er werken.

Moderator Musti Önlen, educatief medewerker - Internationaal Comité vzw

Theoretisch kader door Elke Plovie, Coördinator Civitaz - Centrum voor burgerschap en participatie at UC Leuven-Limburg

Elke Plovie belicht het ontstaan, de kenmerken en kracht van burgerinitiatieven evenals het belang van vitale coalities met het professionele werkveld.

Praktijkvoorbeelden

 • Het project wegwijs armoede in Gent (door Hatice Karakaya, educatief bediende bij Turkse Unie van België vzw)
  De Turkse Unie van België zet zich al sinds aantal jaren in rond het thema armoede, vanuit een duidelijke nood van de verschillende gemeenschappen. Kwetsbare ouderen met een migratieachtergrond verdwijnen vaak in de anonimiteit, omdat ze geen actieve hulpvragers zijn. Voor het project “Wegwijs armoede in Gent”, doen we huisbezoeken. We luisteren naar de mensen en tonen hen de weg naar de hulpdiensten. We willen dat diensten oog krijgen voor deze doelgroep en organiseren daarom heel laagdrempelig infomomenten voor het doelpubliek.
  Video: met uitleg over de werking
  pdf bestandPresentatie - wegwijs armoede in Gent (482 kB)

   

 • Homie vzw (door Musti Önlen, vrijwilliger. Coördineert het burgerinitiatief Homie vzw)
  Homie vzw is een laagdrempelig burgerinitiatief in opstart te Hasselt dat zich focust op jonge dak- en thuislozen tussen de 18 en 25 jaar en dat via een caravan een extra kleinschalige wooneenheid creëert. Vzw Homie wilt tegemoet komen aan de primaire basisbehoeften: bed, bad, brood. Naast de opvang zorgt Arktos vzw voor de begeleiding en toeleiding naar projecten omtrent huisvesting, welzijn, vrije tijd, tewerkstelling en onderwijs.