Testen op COVID-19 in residentiële zorgvoorzieningen

Er zijn 2 testcircuits om bewoners/zorggebruikers en medewerkers in zorgvoorzieningen te testen waarbij testen op COVID-19 wordt terugbetaald door de overheid:

 1. het testcircuit via de klinische labo’s: testen volgens de indicaties en gevalsdefinitie van Sciensano die evolutief zijn in de tijd. Hieronder vallen ook de indicaties voor serologische testen.
 2. het testcircuit via het federale platform van universitaire labo's: breder testen met moleculaire testen (PCR) in zorgvoorzieningen volgens het testbeleid van de Vlaamse overheid. 

De belangrijkste verschillen vindt u samengevat in onderstaand overzicht.
De toelichting vindt u verder op deze webpagina.

Type Federaal platform: PCR-test Zelfgekozen klinisch labo:
PCR-test
Antigen sneltest
Aanvraag Aanvraag testkits: e-loket Aanvraag testkits: contactname labo Bijbestellen: via het e-loket (eenmaling t.e.m. 30/09/2021)
Indicaties Geschikt voor collectieve uitbraakgerichte testing van medewerkers en bewoners/zorggebruikers Geschikt voor de individuele en collectieve uitbraakgerichte testing van bewoners/zorggebruikers en medewerkers conform de indicaties van Sciensano

- Geschikt voor preventieve testing van niet-gevaccineerde medewerkers en bezoekers. Enkel in voorzieningen met een lage vaccinatiegraad (bewoners < 90% of medewerkers < 70%).

- Geschikt voor symptomatische (gevaccineerde of niet-gevaccineerde) bewonders als de symptomen < 5 dagen aanwezig zijn, steeds gevolgd door een PCR-test.

Specifieke kenmerken Uitbraakgericht testen in zorgvoorzieningen vanaf één positieve casus Uitbraakgericht testen in zorgvoorzieningen vanaf twee positieve casussen

Een snelle indicatie van een besmetting zonder tussenkomst van een labo.

Registratie Registratie in de CTPC-tool Registratie conform de richtlijnen van het RIZIV Registratie in de CTPC-tool en het e-loket (dagelijkse bevraging)

Snel naar:

Deel 1: PCR-testen

Deel 2: Sneltesten

DEEL 1: PCR-testen

De teststrategie voor residentiële zorgvoorzieningen

Wanneer testen met PCR-testen?

1. Individuele bewoners/zorggebruikers en medewerkers testen

Een arts kan een test voorschrijven voor bewoners/zorggebruikers en medewerkers die aan de gevalsdefinitie en indicaties voldoen die u terugvindt op de website van Sciensano. De indicaties zijn evolutief in de tijd. Raadpleeg dus steeds de laatste versie. Algemeen genomen zijn voor residentiële zorgvoorzieningen volgende indicaties frequent van toepassing ongeacht de vaccinatiegraad van een persoon:

 • elke persoon met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19;
 • elke persoon die een hoog-risico contact heeft gehad;
 • nieuwe opnames in residentiële zorgvoorzieningen;
 • testen van bewoners/zorggebruikers en medewerkers naar aanleiding van clusteronderzoek in residentiële zorgvoorzieningen.

2. Breder testen bij een (mogelijke) uitbraak

Het testbeleid bij een uitbraak wordt uitgebreid toegelicht:

De testindicaties voor Vlaamse zorgvoorzieningen bestaan uit volgende vuistregels:

 • vanaf 1 bevestigd positieve bewoner/zorggebruiker of medewerker kan/kunnen de medisch verantwoordelijke(n) van een zorgvoorziening beslissen om over te gaan tot een bredere testing van andere bewoners/zorggebruikers en/of medewerkers;
 • de beslissing tot een uitgebreidere testing wordt genomen na een risico-analyse waarbij de hoog- en laag-risico contacten in kaart worden gebracht. 
 • de risico-inschatting wordt toevertrouwd aan de lokale medische verantwoordelijke(n). Zij zijn het best geplaatst om incidenten te beoordelen. Op basis van dit medisch oordeel, wordt het aantal te testen personen bepaald. U kan gebruik maken van het schema ‘testing en contactonderzoek' en de kaderrichtlijn om uw verder testbeleid te bepalen.  

Voor uitbraakgericht testen kan u kiezen of u beroep doet op de universitaire labo’s van het federale platform of zelf een klinisch labo aanspreekt. Bij een testing via een zelfgekozen klinisch labo is een terugbetaling voorzien voor clusteruitbraken vanaf 2 bevestigde besmettingen conform de indicaties van Sciensano.

Personen die 180 dagen geleden een bevestigde COVID-19 infectie doormaakten en die opnieuw symptomen van COVID-19 ontwikkelen, moeten enkel opnieuw getest worden bij ernstige symptomen, of bij milde symptomen en een epidemiologische link met een bevestigd geval. Het resultaat van een nieuwe PCR-test is namelijk weinig informatief aangezien het resultaat nog positief kan zijn ten gevolge van de eerste infectie.

Indien er sprake is van een cluster in de voorziening met doorbraakinfecties (COVID-19 infecties bij volledig gevaccineerde bewoners) wordt geadviseerd om enkel diegenen die minder dan 90 dagen geleden besmet zijn, vrij te stellen van testen en quarantaine. De medisch verantwoordelijke kan de test- en quarantainestrategie aanpassen aan de specifieke situatie.

Welke zorgvoorzieningen kunnen testen volgens de indicaties van de Vlaamse overheid?

De bredere teststrategie maakt een onderscheid tussen groepen van assistentiewoningen/serviceflatgebouwen en de andere residentiële zorgvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen).

In de regel wordt een groep van assistentiewoningen/serviceflatgebouwen beschouwd als een thuissituatie waardoor de indicaties van Sciensano en de richtlijnen voor contactonderzoek bij gewone burgers van toepassing zijn. Er kunnen situaties zijn waarbij ook een bredere testing voor een groep van assistentiewoningen/serviceflatgebouw is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer de werking zeer nauw verweven is met het woonzorgcentrum of bij een acute uitbraak). In dit geval kan de beheersinstantie zich richten tot covid19testen@vlaanderen.be en zal samen met het team infectieziektebestrijding worden gekeken voor welke doelgroep een bredere testing aangewezen kan zijn om het medische beleid verder vorm te geven.

PCR-testen aanvragen

Testen in samenwerking met een zelfgekozen klinisch labo

Een testing via een zelfgekozen klinisch labo dient altijd strikt volgens de indicaties en gevalsdefinitie van Sciensano te gebeuren. De regels en voorwaarden omtrent de terugbetaling van deze testen vindt u terug op deze webpagina van het RIZIV.

Indien u kiest voor een klinisch labo, neemt u zelf contact op met hen voor verdere afspraken omtrent de opmaak van het voorschrift door de arts, de terugkoppeling van de resultaten en de terugbetaling van de test. Het klinisch labo staat zelf in voor de levering van het testmateriaal en het ophalen van de stalen. U kan geen testmateriaal aanvragen bij de Vlaamse overheid via het e-loket.

Het kan aangewezen zijn om een beperkte strategische voorraad testkits aan te leggen in uw voorziening, in samenspraak met het labo waarmee u nu samenwerkt, om individuele bewoners/zorggebruikers en medewerkers te testen. Dit biedt u de kans om in geval van een mogelijke casus, snel de persoon met symptomen te testen en eventueel de nauwe hoog-risico contacten.

Testen in samenwerking met het federale platform

1. De opzet van het federale platform

Het federale platform is voornamelijk geschikt om meerdere bewoners of medewerkers tegelijk te testen, in een preventieve testronde of naar aanleiding van uitbraken. Het federale platform is niet geschikt om individuele tests af te nemen.

Via het federale platform bestelt u niet enkel een testkit maar ook een analyse bij het toegewezen universitaire labo. Na levering van de testen moet u de afnames van de testen registeren en de labo-aanvraag doen via de webtoepassing Corona Test Prescription & Consultation (zie verder). 

Het "federale platform” bestaat uit acht universitaire testcentra waarvan er vijf actief zijn in Vlaanderen. Het federale platform engageert zich om binnen de 24uur na aankomst van de stalen in het labo een testresultaat op te leveren. Uw voorziening wordt toegewezen aan een labo op basis van uw postcode. U ziet hier welke labo's welke regio's zullen bedienen: 

Provincie zorgvoorziening Postcode zorgvoorziening Labo Code labo
West-Vlaanderen 8000-8999 UZ Gent 84470073
Oost-Vlaanderen 9000-9999 UZ Gent 84470073
Limburg 3500-3999 UZ KU Leuven 82470091
Vlaams-Brabant 3000-3499 UZ KU Leuven 82470091
Vlaams-Brabant 1500-1999 CONSORTIUM (Liège & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) 0425663615
(KBO)
Antwerpen 2000-2999 UZ Antwerpen  81160393
Brussel Hoofdstedelijk Gewest 1000-1299 CONSORTIUM (Liège & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) 0425663615
(KBO)

2. Testmateriaal aanvragen via het federale platform

Alle ouderenzorgvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, centra voor kortverblijf en groepen van assistentiewoningen) die toegang hebben tot het e-loket kunnen zelf rechtstreeks het testmateriaal aanvragen onder de module 'COVID-19'. De handleiding pdf bestandtesting e-loket 2021 (362 kB) bevat een stappenplan en richtlijnen om een aanvraag in te dienen via het e-loket.

Hebt u advies nodig bij de opmaak van de risico-analyse en bij het bepalen van een bredere teststrategie voor (een deel van) een woonzorgcentrum of een andere zorgvoorziening? Vraag advies via covid19testen@vlaanderen.be. Samen met het team Infectieziektebestrijding bekijken we voor welke specifieke doelgroepen het afnemen van testen een meerwaarde biedt om het medische beleid verder vorm te geven.

3. Levertijd

Om een goede dienstverlening te voorzien, verzoeken wij u om zoveel als mogelijk aanvragen in te dienen binnen de normale kantooruren. Hou rekening met onderstaande tijdslijnen voor aanvragen in het kader van uitbraakbeheersing. In het geval van een dringende aanvraag zal de levering zo snel mogelijk na de aanvraag volgen.

Van maandag tot en met vrijdag:

 • bestellen vóór 16 uur: leveren volgende dag vanaf 9 uur
 • bestellen ná 16 uur: leveren volgende dag vanaf 12 uur

Zaterdag en zondag:

 • bestellen op zaterdag of zondag: leveren op maandag vanaf 12 uur

Leveringen gebeuren door de firma Medista.
De testen worden opgehaald door de firma BBC of Cerba Research afhankelijk van uw postcode.

Postcode woonzorgcentrum Naam logistieke partner
1000-1299 Cerba Research
1500-1999 Cerba Research
2000-2999 BBC i.s.m. UZA
3000-3999 BBC
8000-8999 BBC
9000-9999 BBC

Terugbetaling

Testen via het federale platform zijn volledig terugbetaald. Zowel het testmateriaal als de analyse worden rechtstreeks vergoed vanuit de overheid. U vraagt hiervoor via het e-loket het testmateriaal en de analyse aan. Er zal geen factuur volgen.

Testen via een zelfgekozen klinisch labo zijn terugbetaald volgens de geldende indicaties van Sciensano. De terugbetaling van deze testen gebeurt volgens de richtlijnen van het RIZIV waarbij er een facturatie plaatsvindt. Elke test die aan de voorwaarden voldoet om gefactureerd te worden aan het RIZIV is volledig vergoed. Er is geen remgeld t.a.v. de patiënt. Testen die niet gefactureerd mogen worden aan het RIZIV zijn ten eigen laste. Het gaat hier bijvoorbeeld om preventieve testings van medewerkers, een test die vereist wordt door een buitenlandse overheid bij een internationale reis, testen van laag-risico contacten, enzovoort. Indien u samenwerkt met een zelfgekozen labo kan u geen testmateriaal bestellen via het e-loket maar zal het labo u zelf van testkits moeten voorzien.

Meer informatie over de terugbetalingsvoorwaarden voor opsporingstesten naar het coronavirus tijdens de COVID-19-pandemie.

Op de website van het RIZIV vindt u ook meer informatie over de vergoeding afname stalen bij systematische PCR-testen in residentiële voorzieningen door huisartsen.

Draaiboek en handleidingen voor afname van PCR-testen

Handleidingen om testen voor te schrijven, analyses aan te vragen en resultaten te raadplegen

Het gebruik van de webtoepassing CTPC is verplicht voor elke testing via het federale platform. U vindt hier deze Corona Test Prescription and Consultation webtoepassing. Gebruik bij voorkeur een recente browser (Chrome of Firefox).

Via deze webtoepassing kan de arts (bv. de arbeidsarts of de CRA-arts), na authenticatie van zijn identiteit en autorisatie, voorschriften aanmaken voor een bepaalde zorgvoorziening. De arts kan ook een elektronisch mandaat geven aan een ander persoon om onder zijn verantwoordelijkheid de ingave van de gegevens te doen. Via de webtoepassing kan de arts van de voorziening ook de testresultaten van de voorbije 14 dagen raadplegen van alle geteste personen die behoren tot de zorgvoorziening.

Ondersteuning van VIVEL voor de webtoepassing CTPC

De VIVEL-academie biedt ook webinars aan over deze webtoepassing. Op het YouTube-kanaal van de VIVEL-academie vindt u ook korte instructiefilmpjes terug. 

PCR-testresultaten

De doelstelling van het federale platform is om binnen 24 uur na aankomst van de stalen de resultaten beschikbaar te stellen via de CTPC-tool.
Nadat u de resultaten hebt gekregen, volgt u onze richtlijnen voor zorgprofessionals voor uw specifieke sector.  

Inzet van beschermingsmateriaal en hygiëne

Blijf ook na het testen continu de nadruk leggen op het correcte gebruik van beschermingsmateriaal bij uw medewerkers en de doorgedreven hygiëne en handhygiëne. Dit blijft essentieel om besmettingen te vermijden. Op onze website vindt u affiches en instructiefilmpjes over de inzet van materialen en hygiëne.

Genoom-analyse (sequencing)

De bescherming die de vaccins bieden, is hoog, maar geen enkel vaccin garandeert 100% bescherming. Bovendien is deze beschermingsgraad afhankelijk van onderliggende aandoeningen van een persoon, het type vaccin en circulerende virusvarianten.

Vandaar dat er waakzaamheid en alertheid nodig is bij positieve testresultaten en/of uitbraken ongeacht de vaccinatiestatus.

Dit impliceert dat personen die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen (ongeacht de vaccinatiestatus) nog steeds moeten getest worden met een PCR-test.

Indien deze persoon een positieve PCR-test aflegt, is het mogelijk dat het labo het staal verder onderzoekt en hier een genoomanalyse (sequencing) op uitvoert.

Deze genoomanalyse geeft belangrijke informatie over de circulatie van (nieuwe) varianten van het virus.
Het labo voert de genoomanalyse van een staal uit indien voldaan is aan de indicaties van het RIZIV. Deze indicaties worden opgesomd in het 
RAG-advies van 15 maart 2021. Het is aangewezen dat er medisch overleg plaatsvindt met het labo zodat er een correcte interpretatie van de testresultaten kan geboden worden.

Onderstaande labo’s voeren deze genoomanalyse uit volgens de richtlijnen van het RIZIV:

Provincie voorziening Labo
West-Vlaanderen AZ Delta Roeselare
Oost-Vlaanderen UZ Gent
Limburg Jessa ziekenhuis
Vlaams-Brabant UZ KU Leuven
Antwerpen

UZ Antwerpen – Imeldaziekenhuis – Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest UCL-St-Luc
Brightcore (LHUB-ULB/IBC en UZ Brussel)

 

Contact en vragen
Onderwerp vraag  Ik neem contact op met Bereikbaarheid
Leveren van testmateriaal Medista testing@medista.be
02 646 00 35 (weekdagen: 9u-17u, enkel bij urgentie situaties ook te bereiken buiten de kantooruren)
Ophalen van stalen Cerba Research
(PC¹ 1000-1999)
COVID19@cerbaresearch.com
09 240 94 00 (weekdagen: 9u-17u - weekend:9u-13u)
  BBC (PC 2000-3999 en 8000-9999) covid@bbc-express.com
02 537 00 07 (elke dag van 8u-18u)
Testresultaten en CT-waarden CONSORTIUM (Liège & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (PC 1000-1999) COVID19@cerbaresearch.com
09 240 94 00 (weekdagen: 9u-17u - weekend: 9u-13u)
  UZA (PC 2000-2999) platformbis@uza.be - 03 821 21 82 (elke dag van 9u-17u)
  UZ Leuven
(PC 3000-3999)
covidplatform@uzleuven.be 
016 34 69 33 (elke dag van 8u-22u)
  UZ Gent (PC 8000-9999) covidlab@uzgent.be
09 332 11 66 (elke dag van 7u-19u)
Sneltesten Agentschap ZG² covid19testen@vlaanderen.be  (ma-vrij tijdens kantooruren)
Vraag/klacht³ Agentschap ZG covid19testen@vlaanderen.be (ma-vrij tijdens kantooruren)
Medische noodgevallen Team infectieziektebestrijding - Agentschap ZG

infectieziektebestrijding@vlaanderen.be
Tijdens de kantooruren (enkel voor artsen):
Antwerpen: 03 224 62 06 - Limburg: 011 74 22 42 - Oost-Vlaanderen: 09 276 13 70  
Vlaams-Brabant: 016 66 63 53 - West-Vlaanderen: 050 24 79 15
Buiten de kantooruren (enkel voor artsen): 02 512 93 89

¹ PC = Postcode 
² Agentschap Zorg en Gezondheid 
³ Vraag/klacht over testen in ouderenzorgvoorzieningen, psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen

Deel 2: Sneltesten

Algemeen

Antigen (Ag) sneltesten zijn geschikt om sterk besmettelijke personen met een hoge virale lading snel te detecteren Voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bij een besmetting met de Delta variant er in het begin van de besmetting een hoge virale lading wordt gedetecteerd. Hierdoor kunnen Ag-sneltesten nog nuttig zijn voor een snelle detectie bij besmetting met deze variant (zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde personen).

Sneltesten kunnen worden ingezet voor alle Vlaamse woonzorgcentra, centra voor herstelverblijf, en andere residentiële voorzieningen (psychiatrische verzorgingstehuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en revalidatieziekenhuizen, voorzieningen van het VAPH) voor drie specifieke doeleinden namelijk:

 1. Het repetitief testen van niet-gevaccineerde medewerkers (inclusief stagiairs, vrijwilligers, interims, …)
 2. Het preventief testen van bezoekers.
 3. Het gericht testen van symptomatische bewoners, zorggebruikers of patiënten (ongeacht de vaccinatiestatus) met een maximale symptoomduur van 5 dagen. Deze wordt steeds gevolgd door een PCR-test (ongeacht het resultaat van de Ag-sneltest).

Aan het gebruik van sneltesten zijn volgende algemene voorwaarden verbonden:

 • De sneltest wordt afgenomen door het daarvoor opgeleide personeel met het nodige beschermingsmateriaal.
 • De inzet van sneltesten gebeurt onder de verantwoordelijkheid van en in overleg met de lokale medische verantwoordelijken, CRA en/of arbeidsarts.
 • De voorziening kan de sneltest aanbevelen maar niet verplichten.
 • Bij symptomatische bewoners, zorggebruikers of patiënten, medewerkers en bezoekers heeft een PCR-test steeds de voorkeur op een Ag-sneltest.

Meer gedetailleerde richtlijnen voor ouderenzorgvoorzieningen kunnen hier geraadpleegd worden.

Sneltesten voor niet-gevaccineerde medewerkers

Het herhaald testen van niet-gevaccineerde medewerkers wordt enkel aanbevolen bij een lage vaccinatiegraad (<90% van de bewoners, zorggebruikers of patiënten of <70 % van de medewerkers). De inzet is optioneel en afhankelijk van de epidemiologische situatie.

Sneltesten voor deze doelgroep kunnen gebruikt worden onder volgende voorwaarden:

 • De screening gebeurt vrijwillig, dus de medewerker beslist zelf of hij/zij deelneemt aan de screening. Als de medewerker instemt is het wel belangrijk dat hij/zij twee keer per week getest wordt, anders is de screening niet zinvol.
 • Bij een positief resultaat dient de medewerker zo snel mogelijk de werkvloer te verlaten en de richtlijnen inzake isolatie te volgen. De arts maakt een inschatting of de test al dan niet moet bevestigd worden door een PCR-test. Deze afweging maakt de arts op basis van de klinische en epidemiologische context.
 • Bij een negatief resultaat kan de medewerker blijven verder werken mits alle geldende voorzorgsmaatregelen te respecteren. Een negatief resultaat sluit immers nooit volledig uit dat een persoon infectueus is.

Sneltesten voor bezoekers

Het preventief testen met Ag-sneltesten heeft geen meerwaarde in voorzieningen waar de vaccinatiegraad hoog is. De inzet is optioneel en afhankelijk van de epidemiologische situatie.

Sneltesten voor deze doelgroep kunnen gebruikt worden onder volgende voorwaarden:

 • Een bezoeker kan nooit de toegang tot de zorgvoorziening worden ontzegd of diens bezoekmogelijkheid worden beperkt omwille van een weigering van een Ag sneltest.
 • Enkel bezoekers ouder dan 12 jaar worden getest voor een bezoekmoment.
 • Bij een positief resultaat wordt de bezoeker de toegang tot de zorgvoorziening ontzegd. De bezoeker gaat onmiddellijk naar huis, volgt de richtlijnen inzake isolatie en contacteert zijn/haar behandelende huisarts voor verdere opvolging.
 • Een negatief resultaat is enkel geldig op de dag van staalname zelf. Een negatief resultaat sluit nooit volledig uit dat een persoon infectueus is. Het bezoek kan plaatsvinden maar alle geldende voorzorgsmaatregelen moeten nog steeds in acht genomen worden voor elke bezoeker.

Sneltesten voor symptomatische bewoners, zorggebruikers of patiënten

Sneltesten voor het gericht testen van symptomatische bewoners, zorggebruikers of patiënten (ongeacht de vaccinatiestatus) kunnen ingezet worden onder de volgende voorwaarden:

 • Sneltesten presteren het beste bij een recent begin van de symptomen. Het is daarom aan te raden om alleen deze testen te gebruiken bij bewoners, zorggebruikers of patiënten met een maximale symptoomduur van vijf dagen.
 • Bij een positief resultaat worden meteen de gepaste quarantainemaatregelen genomen. Dit resultaat dient steeds bevestigd te worden door een PCR-test.
 • Bij een negatief resultaat dient zo snel mogelijk een bijkomende PCR-test afgenomen te worden om dit resultaat te bevestigen. In afwachting van dit resultaat worden de gepaste quarantainemaatregelen genomen.

Sneltesten bestellen

Ouderenzorgvoorzieningen

Ouderenzorgvoorzieningen kunnen eenmalig een bijkomende bestelling plaatsen voor Ag-sneltesten van 22 november 2021 t.e.m. 13 december 2021 via het e-loket.

Na goedkeuring van de aanvraag bedraagt de gemiddelde levertermijn een week. Gelieve pas een bestelling aan te vragen als de liggende voorraad sneltesten bijna opgebruikt is.

Richtlijnen voor het bestellen van sneltesten:
Woonzorgcentra en centra voor herstelverblijf bestellen via het formulier “Aanmaken bestelling Covid-19 Ag sneltesten” in de Covid-module van het e-loket. Meer details kan u raadplegen in de pdf bestandHandleiding voor de aanvraag van Ag sneltesten via het e-loket (336 kB).

Revalidatieziekenhuizen, residentiële revalidatievoorzieningen en psychiatrische verzorgingstehuizen

Gelet op de huidige situatie met betrekking tot Covid 19, biedt Zorg en Gezondheid tijdelijk opnieuw de mogelijkheid aan om antigeentesten (Ag-sneltesten) te bestellen.

Van 22 november 21 tot en met 13 december 21 kunnen residentiële revalidatievoorzieningen, psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatieziekenhuizen éénmalig een bestelling doen via dit online webformulier.

Het gaat om sneltesten van het type NAL VON MINDEN. Een handleiding voor de afname van deze sneltesten kan u hier raadplegen.

De verwachte levertermijn bedraagt een week na plaatsing van de bestelling.

Sneltesten registreren

Elke sneltest moet geregistreerd worden in de CTPC-registratietool onder meer om de contactopsporing mogelijk te maken.

Los van de registratie in de CTPC-tool dient elke voorziening het verbruik en het resultaat van elke sneltest nog eens apart bij te houden in een eigen document. Voor de woonzorgcentra gebeurt dit via de dagelijkse rapportage in het e-loket. Hiertoe zijn extra vragen voorzien bij de vragen over testing.

Meer info

Een gedetailleerd stappenplan om de sneltesten correct af te nemen, kan u raadplegen per type sneltest in de onderstaande handleidingen.

Klik hier voor een overzicht van de veel gestelde vragen over COVID-19 in ouderenzorgvoorzieningen.