Subsidies voor dagverzorgingscentra

Voorwaarden

Dagverzorgingscentra en dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg kunnen subsidies krijgen van Zorg en Gezondheid onder deze voorwaarden:

 • Alleen lokale en provinciale besturen, verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut in de zin van de wet van 27 juni 1971 komen in aanmerking voor subsidies;
 • De dagverzorgingscentra moeten erkend zijn op 1 januari. Indien het erkenningsbesluit na 1 januari is getekend, maar de erkenning ten laatste ingaat op 1 januari, komt het centrum nog in aanmerking voor subsidiëring;
 • Het dagverzorgingscentrum moet vóór 1 januari zijn erkenning aangevraagd hebben. Centra die de erkenning na 1 januari aanvragen, maar met ingang van 1 januari (met terugwerkende kracht), komen niet in aanmerking voor subsidies voor dat jaar;
 • Vanaf hun 4de erkenningsjaar moeten de dagverzorgingscentra een minimale gemiddelde bezettingsgraad behalen. De dagverzorgingscentra moeten jaarlijks vóór 1 april hun bezettingsgegevens indienen bij Zorg en Gezondheid.

Hoe aanvragen?

Een dagverzorgingscentrum ontvangt de eerste 3 jaar dat het in aanmerking komt voor subsidiëring, het maximale subsidiebedrag, ongeacht de gerealiseerde gemiddelde bezetting.

Vanaf hun 4de erkenningsjaar moeten de dagverzorgingscentra een minimale gemiddelde bezettingsgraad behalen. De dagverzorgingscentra moeten jaarlijks vóór 1 april hun bezettingsgegevens indienen bij Zorg en Gezondheid.

Hoeveel subsidies?

 • De dagverzorgingscentra krijgen jaarlijkse, vaste subsidiebedragen.
 • Het bedrag is afhankelijk van de gemiddelde bezettingsgraad (in dagen of uren) van het werkingsjaar in kwestie. 
 • Het jaarlijkse subsidiebedrag wordt toegekend op basis van de erkenning op 1 januari van het werkingsjaar in kwestie.

De eerste 3 jaar dat een dagverzorgingscentrum in aanmerking komt voor subsidiëring

Een dagverzorgingscentrum ontvangt de eerste 3 jaar dat het in aanmerking komt voor subsidiëring, het maximale subsidiebedrag, ongeacht de gerealiseerde gemiddelde bezetting.

 •  Voor een "gewoon" dagverzorgingscentrum (niet-conform artikel 51) en de dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg: 37.883,75 euro in 2018. Dat bedrag betalen we met een voorschot van 90% en een saldo van 10%.
 • Voor een dagverzorgingscentrum uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende (conform art 51.): 24.895,04 euro in 2018. Dat bedrag betalen we met een voorschot van 90% en een saldo van 10%.

Een dagverzorgingscentrum dat meer dan 3 volledige jaren erkend is

Vanaf het 4de volledige erkenningsjaar is het subsidiebedrag afhankelijk van de gerealiseerde gemiddelde bezetting (in dagen of uren).

 • Om subsidies te krijgen, moet een dagverzorgingscentrum een gemiddelde bezettingsgraad halen van minstens 4. Dien vóór 1 april uw bezettingsgegevens in.
 • Een dagverzorging dat een gemiddelde bezettingsgraad van minder dan 4 behaalde, krijgt geen subsidies uitbetaald.
 • Een dagverzorgingscentrum dat minstens 10 behaalt, krijgt het maximale subsidiebedrag uitbetaald.
 • Het aantal gebruikers in een dagverzorgingscentrum uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende (conform art 51.) is op jaarbasis beperkt tot gemiddeld 10.

Subsidiebedragen 2019 voor dagverzorgingscentra

Subsidiebedragen 2019 voor dagverzorgingscentra (niet conform art. 51) en dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg
Gemiddelde bezetting ≥10 ≥9 ≥8 ≥7 ≥6 ≥5 ≥4
Subsidiebedrag 38.641,43 36.654,16 34.666,87 32.679,60 30.692,33 28.705,06 26.717,80
Voorschot (90%) 34.777,29 32.988,74 31.200,18 29.411,64 27.623,10 25.834,55 24.046,02
Saldo (10%) 3.864,14 3.665,42 3.466,69 3.267,96 3.069,23 2.870,51 2.671,78

 

Subsidiebedragen 2019 voor dagverzorgingscentra uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (conform art 51.)

openbaar

Gemiddelde bezetting 

 ≥10

≥9

≥8

≥7

≥6

≥5

≥4

Subsidiebedrag

                 25.392,94

                 24.730,50

                 24.068,09

                 23.405,66

                 22.743,24

                 22.080,81

                 21.418,39

 Voorschot (90%)

                 22.853,65

                 22.257,45

                 21.661,28

                 21.065,09

                 20.468,92

                 19.872,73

                 19.276,55

 Saldo (10%)

                   2.539,29

                   2.473,05

                   2.406,81

                   2.340,57

                   2.274,32

                   2.208,08

                   2.141,84

               

vzw

Gemiddelde bezetting 

 ≥10

≥9

≥8

≥7

≥6

≥5

≥4

Subsidiebedrag

                 25.430,78

                 24.768,34

                 24.105,93

                 23.443,50

                 22.781,08

                 22.118,65

                 21.456,23

 Voorschot (90%)

                 22.887,70

                 22.291,51

                 21.695,34

                 21.099,15

                 20.502,97

                 19.906,79

                 19.310,61

 Saldo (10%)

                   2.543,08

                   2.476,83

                   2.410,59

                   2.344,35

                   2.278,11

                   2.211,87

                   2.145,62

De bedragen van de werkingssubsidies voor een dagverzorgingscentrum uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (conform art 51.) zijn lager dan de bedragen van de werkingssubsidies voor de andere dagverzorgingscentra. De diensten voor gezinszorg krijgen ook subsidies, zodat de totale subsidie voor de verschillende dagverzorgingscentra gelijk zijn.

Vanaf 2019 is er ook een onderscheid tussen de subsidiebedragen voor openbare dagverzorgingscentra uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en dagverzorgingscentra uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg met een vzw-statuut. Voor de voorzieningen met vzw-statuut wordt vanaf 2019, naar aanleiding van het VIA5-akkoord, de tussenkomst in de eindejaarspremie toegekend via deze werkingssubsidies.

 Subsidiebedragen 2018 voor dagverzorgingscentra

Subsidiebedragen 2018 voor dagverzorgingscentra (niet conform art. 51) en dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg
Gemiddelde bezetting   ≥10 ≥9 ≥8 ≥7 ≥6 ≥5 ≥4
Subsidiebedrag 37.883,75  35.935,45  33.987,13   32.038,82  30.090,52  28.142,22  26.193,92
 Voorschot (90%) 34.095,38 32.341,91 30.588,42  28.834,94  27.081,47  25.328,00  23.574,52
 Saldo (10%) 3.788,37   3.593,54    3.398,71    3.203,88    3.009,05    2.814,22    2.619,39

 

Subsidiebedragen 2018 voor dagverzorgingscentra uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (conform art 51.)
Gemiddelde bezetting   ≥10 ≥9 ≥8 ≥7 ≥6 ≥5 ≥4
Subsidiebedrag 24.895,04  24.245,59 23.596,17 22.946,73 22.297,29 21.647,85 20.998,42
 Voorschot (90%) 22.405,54

21.821,03

21.236,55 20.652,05 20.067,56 19.483,06 18.898,58
 Saldo (10%) 2.489,50 2.424,56 2.359,62    2.294,67 2229,73 2.164,78 2.099,84

 

Hoe berekenen we de gemiddelde bezetting?

 • Voor een dagverzorgingscentrum uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (conform art 51.): de gebruiker betaalt er per uur (prijs per uur). De gemiddelde bezettingsgraad berekenen we daarom op basis van gefactureerde uren. De gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal gefactureerde uren per kalenderjaar, gedeeld door 1500.
 • Voor een "gewoon" dagverzorgingscentrum (niet-conform artikel 51) en de dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg: de gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld door 250.

Hoe betalen we de subsidie?

Het toegekende subsidiebedrag betalen we met een voorschot van 90% en een saldo van 10%.

 • Het voorschot betalen we vóór 1 juli van het jaar van de subsidie.
 • Het saldo betalen we in de loop van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van het voorschot. Zorg en Gezondheid moet eerst de ingediende bezettingsgegevens goedkeuren.

Terugvorderen van subsidies

Als een dagverzorgingscentrum niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidies, kan Zorg en Gezondheid het voorschot terugvorderen.

Als wij 3 opeenvolgende werkingsjaren de uitbetaalde voorschotten terugvorderen wegens het niet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden, betalen we geen voorschotten meer uit voor het werkjaar dat volgt op die 3 werkingsjaren.