Subsidies aanvragen voor centra voor kortverblijf

Voorwaarden

Centra voor kortverblijf krijgen subsidies van de Vlaamse overheid onder deze voorwaarden:

 • Alleen lokale en provinciale besturen, verenigingen zonder winstoogmerk en instellingen van openbaar nut in de zin van de wet van 27 juni 1971 komen in aanmerking voor subsidies.
 • Het centrum voor kortverblijf moet erkend zijn op 1 januari. Als het erkenningsbesluit na 1 januari is getekend maar de erkenning ten laatste ingaat op 1 januari, komen de woongelegenheden nog in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het centrum moet zijn erkenning vóór 1 januari aangevraagd hebben. Woongelegenheden waarvoor de erkenning is aangevraagd na 1 januari, met ingang van 1 januari (met terugwerkende kracht), komen niet in aanmerking voor subsidies voor dat jaar.
 • Het centrum moet jaarlijks vóór 1 april de bezettingsgegevens indienen bij Zorg en Gezondheid. Een centrum voor kortverblijf dat meer dan 3 volledige jaren erkend is,  moet een gemiddelde bezettingsgraad van minstens 50% behalen.

Hoe aanvragen?

Het centrum moet jaarlijks vóór 1 april de bezettingsgegevens indienen bij Zorg en Gezondheid. Een centrum voor kortverblijf dat meer dan 3 volledige jaren erkend is, moet een gemiddelde bezettingsgraad van minstens 50% behalen.

Hoeveel subsidies?

 • De centra voor kortverblijf krijgen jaarlijkse, vaste subsidiebedragen (subsidie-enveloppe).
 • Het bedrag is afhankelijk van het aantal erkende woongelegenheden op 1 januari van het betrokken werkingsjaar.
Subsidiebedragen voor 2018 voor centra voor kortverblijf
Aantal erkende woongelegenheden Subsidiebedrag Voorschot (90%) Saldo (10%)
1 woongelegenheid € 2.543,78 € 2.289,40 € 254,38
2 woongelegenheden € 5.087,56 € 4.578,80 € 508,76
3 woongelegenheden € 7.631,34 € 6.868,21 € 763,13
4 woongelegenheden € 10.175,12 € 9.157,61 € 1.017,51
5 woongelegenheden € 12.718,90 € 11.447,01 € 1.271,89
6 woongelegenheden € 15.262,68 € 13.736,41 € 1.526,27
7 woongelegenheden € 17.806,46 € 16.025,81 € 1.780,65
8 woongelegenheden € 20.350,24 € 18.315,22 € 2.035,02
9 woongelegenheden € 22.894,02 € 20.604,62 € 2.289,40
10 woongelegenheden € 25.437,80 € 22.894,02 € 2.543,78
Subsidiebedragen voor 2017 voor centra voor kortverblijf
Aantal erkende woongelegenheden Subsidiebedrag Voorschot (90%) Saldo (10%)
1 woongelegenheid € 2.493,90 € 2.244,51 € 249,39
2 woongelegenheden € 4.987,80 € 4.489,02 € 498,78
3 woongelegenheden € 7.481,70 € 6.733,53 € 748,17
4 woongelegenheden € 9.975,60 € 8.978,04 € 997,56
5 woongelegenheden € 12.469,50 € 11.222,55 € 1.246,95
6 woongelegenheden € 14.963,40 € 13.467,06 € 1.496,34
7 woongelegenheden € 17.457,30 € 15.711,57 € 1.745,73
8 woongelegenheden € 19.951,20 € 17.956,08 € 1.995,12
9 woongelegenheden €22.445,10 € 20.200,59 € 2.244,51
10 woongelegenheden € 24.939,00 € 22.445,10 € 2.493,90

De eerste 3 jaar dat een centrum voor kortverblijf in aanmerking komt voor subsidiëring

 • Een centrum krijgt de eerste 3 jaar dat het in aanmerking komt voor subsidiëring, het maximale subsidiebedrag per woongelegenheid (behalve in geval van een uitbreiding van een al erkend centrum voor kortverblijf).
 • De gerealiseerde gemiddelde bezetting speelt dan geen rol.
 • Voor 2017 is dit 2.493,9 euro per woongelegenheid. Dat betekent dat een centrum dat op 1 januari erkend is voor 3 woongelegenheden een subsidiebedrag ontvangt van 7.481,7 euro.
 • Dat bedrag betalen we in een voorschot en saldo (zie tabel).

Een centrum voor kortverblijf dat meer dan 3 volledige jaren erkend is

 • Vanaf het 4de volledige erkenningsjaar, moet een centrum voor kortverblijf een gemiddelde bezettingsgraad realiseren van minstens 50% (berekend in dagen). Het centrum ontvangt dan het maximale subsidiebedrag per woongelegenheid.
 • Een centrum voor kortverblijf dat een gemiddelde bezettingsgraad van minder dan 50% behaalde, krijgt geen subsidies.
 • Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal erkende woongelegenheden op 1 januari. Voor 2017 is dit 2.493,9 euro per woongelegenheid (zie tabel).

Hoe berekenen we de gemiddelde bezetting?

De gemiddelde bezettingsgraad is het aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld door 365 en gedeeld door het aantal erkende woongelegenheden op 1 januari.

Hierbij houdt u geen rekening met:

 • dagen van onvoorziene afwezigheid;
 • het aantal aanwezigheidsdagen dat de maximale verblijfsduur overschrijdt (maximaal 60 opeenvolgende dagen of maximaal 90 dagen per kalenderjaar) die niet gemotiveerd worden door het multidisciplinaire team dat de gebruiker verzorgt.

U houdt bij de berekening wel rekening met:

 • het aantal aanwezigheidsdagen dat de maximale verblijfsduur overschrijdt die wel gemotiveerd worden door het multidisciplinaire team dat de gebruiker verzorgt. Een verslag met die motivatie moet uiterlijk de laatste dag van de maximale verblijfsduur ter beschikking zijn in het centrum voor kortverblijf.

De behandeling van uw aanvraag

Het toegekende subsidiebedrag wordt uitbetaald in een voorschot van 90% en een saldo van 10%.

 • Het voorschot betalen we vóór 1 juli van het jaar waarop het betrekking heeft.
 • Het saldo betalen we in de loop van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van het voorschot. Zorg en Gezondheid moet eerst de ingediende bezettingsgegevens goedkeuren.

Terugvorderen van subsidies

Als een centrum voor kortverblijf niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidies, kan Zorg en Gezondheid het voorschot terugvorderen.

Als wij 3 opeenvolgende werkingsjaren de uitbetaalde voorschotten terugvorderen wegens het niet voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden, betalen we geen voorschotten meer uit voor het werkjaar dat volgt op die 3 werkingsjaren.