Subsidies ontvangen voor een dienst voor oppashulp

Een dienst voor oppashulp kan alleen erkend worden als de minister van Welzijn een urencontingent van 7000 uur oppashulp kan toekennen aan die dienst. De minister van Welzijn bepaalt jaarlijks hoeveel nieuwe diensten voor oppashulp erkend kunnen worden, en dus in aanmerking komen voor subsidiëring, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Subsidiëringsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet een erkende dienst voor oppashulp voldoen aan de volgende subsidiëringsvoorwaarden:

De diensten voor oppashulp die al in het voorgaande jaar gesubsidieerd werden en nog erkend zijn, worden opnieuw gesubsidieerd als ze voldoen aan de bovenstaande subsidiëringsvoorwaarden.

Subsidie-enveloppe: samenstelling, voorschotten en saldo

Diensten voor oppashulp die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe.

Samenstelling subsidie-enveloppe

De subsidie-enveloppe voor een erkende dienst bestaat jaarlijks uit:

  • een basissubsidie voor de eerste 5.000 uur oppashulp die de dienst gepresteerd heeft in de regio waarvoor hij erkend is (voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is dat voor de eerste 3.000 uur);
  • een forfaitair bedrag per uur oppashulp, dat de dienst bovenop die eerste 5.000 (of 3.000) uur gepresteerd heeft in het werkgebied waarvoor hij erkend is (het werkgebied van een dienst kan ruimer zijn dan een regio). 

De minister van Welzijn bepaalt jaarlijks per erkende dienst voor oppashulp het maximale aantal uren oppashulp dat in aanmerking kan komen voor subsidiëring door het agentschap. Daarbij houdt hij onder meer rekening met de realisatiegraad van de al eerder toegekende uren, en met de spreiding van de gepresteerde uren.

Een dienst kan voor het eerste jaar waarin hij voor subsidiëring in aanmerking komt een urencontingent van maximaal 7.000 uur oppashulp toegekend krijgen.

Diensten voor oppashulp die minder dan 5.000 uur oppashulp gepresteerd hebben in de regio waarvoor ze erkend zijn (3.000 uur voor de diensten die erkend zijn voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), hebben geen recht op subsidies voor dat jaar. Een dienst die tijdens het eerste jaar dat hij voor subsidiëring in aanmerking komt dat minimale aantal uren oppashulp niet haalt, behoudt echter wel zijn recht op de basissubsidie.

Uitbetaling subsidie-enveloppe

De uitbetaling gebeurt via voorschotten en een saldo.

Voorschotten

Een dienst voor oppashulp ontvangt 90% van de (geschatte) subsidie-enveloppe in de loop van het betrokken jaar. Elk kwartaal wordt er een voorschot uitbetaald van maximaal 22,5% van de beschikbare subsidies.

De voorschotten worden berekend per semester, op basis van het aantal gepresteerde uren oppashulp die in het overeenkomstige semester van het voorafgaande jaar in aanmerking kwamen voor subsidiëring (met als maximum de helft van het urencontingent dat toegekend werd voor dat jaar). Voor de berekening van de voorschotten worden de gegevens over de gepresteerde uren gebruikt die de dienst doorgestuurd heeft naar het systeem Vrijwillige Oppashulp. Als een dienst tijdens een semester van het voorafgaande jaar minder dan 2.500 uur oppashulp die in aanmerking kwam voor subsidiëring (1.500 uur voor de diensten die erkend zijn voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest), gepresteerd heeft, worden er geen voorschotten toegekend voor de kwartalen van het semester in kwestie.

Zorg en Gezondheid betaalt alle voorschotten uit voor het einde van de tweede maand van het kwartaal waarop ze betrekking hebben.

Tijdens het eerste jaar dat een dienst in aanmerking komt voor subsidies, worden zijn voorschotten berekend op basis van 90% van het bedrag van de basissubsidie.

Saldo

Het resterende saldo ontvangt u in de loop van het daaropvolgende jaar. De dienst voor oppashulp moet daarvoor eerst het financiële verslag van het afgelopen jaar aan ons bezorgen.

Op basis van de gegevens over de gepresteerde uren oppashulp, die de dienst voor dat werkjaar doorgestuurd heeft naar het systeem Vrijwillige Oppashulp, berekent Zorg en Gezondheid de subsidie-enveloppe waarop de dienst recht heeft. Van dat bedrag worden de eerder uitbetaalde voorschotten afgetrokken. Het resultaat van die berekening is het saldo van de subsidie-enveloppe.

Voor ons agentschap het saldo uitbetaalt, gaat het na of de dienst voldoet aan alle subsidiëringsvoorwaarden.

Subsidiebedragen

Werkjaar 2022

De basissubsidie voor het jaar 2022 bedraagt 37.012,38 euro voor private diensten voor oppashulp, en 36.266,50 euro voor openbare diensten voor oppashulp.

Per uur oppashulp dat de dienst in 2022 bovenop de eerste 5.000 uur (3.000 uur voor een dienst die erkend is voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) gepresteerd heeft in het werkgebied waarvoor hij erkend is, ontvangt hij een forfaitair bedrag van 2,042 euro.

Werkjaar 2021

De basissubsidie voor het jaar 2021 bedraagt 36.286,64 euro voor private diensten voor oppashulp, en 35.555,39 euro voor openbare diensten voor oppashulp.

Per uur oppashulp dat de dienst in 2021 bovenop de eerste 5.000 uur (3.000 uur voor een dienst die erkend is voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) gepresteerd heeft in het werkgebied waarvoor hij erkend is, ontvangt hij een forfaitair bedrag van 2,002 euro.

Vorige jaren

Contact over thuiszorg