Subsidies aanvragen voor een vereniging van gebruikers en mantelzorgers

Een erkende vereniging van gebruikers en mantelzorgers kan subsidies ontvangen van Zorg en Gezondheid. Maar een erkenning houdt niet automatisch in dat u ook subsidies ontvangt. Subsidiëring hangt af van een aantal omstandigheden:

  • nieuwe verenigingen moeten een subsidieaanvraag indienen samen met hun erkenningsaanvraag;
  • een eventuele subsidiëring voor nieuwe verenigingen is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen;
  • erkende verenigingen die het voorgaande jaar al subsidies ontvingen, moeten blijvend de subsidiëringsvoorwaarden naleven;
  • de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen aan Zorg en Gezondheid.

Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe.

Subsidies aanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet u als initiatiefnemer van een vereniging van gebruikers en mantelzorgers een subsidieaanvraag indienen. Dat moet u doen samen met uw erkenningsaanvraag. De subsidieaanvraag maakt deel uit van het formulier voor de erkenningsaanvraag.

Een erkenning als vereniging van gebruikers en mantelzorgers betekent echter niet meteen dat u ook gesubsidieerd zult worden. De minister van Welzijn bepaalt namelijk jaarlijks hoeveel en welke nieuwe initiatieven in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Beschikbare middelen voor nieuwe initiatieven

Alle nieuwe initiatieven worden getoetst aan de middelen die op de begroting van het lopende jaar beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven. Een nieuw initiatief is een vereniging van gebruikers en mantelzorgers die:

  • erkend is vóór 1 juli van het lopende jaar (de datum die we daarbij in aanmerking nemen, is de datum van de erkenningsbeslissing);
  • nog niet gesubsidieerd wordt.

Wanneer er op de begroting voldoende middelen zijn om alle nieuwe initiatieven te subsidiëren, dan komen al die verenigingen in aanmerking voor subsidiëring. Zijn er echter onvoldoende middelen beschikbaar, dan stelt de minister een prioriteitenschema op.

Prioriteitenschema

Aan de hand van een prioriteitenschema wordt bij onvoldoende beschikbare middelen bepaald welke nieuwe initiatieven subsidies zullen krijgen.

Voor het opstellen van het prioriteitenschema voor de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers houdt de minister onder meer rekening met:

  • de datum van de erkenningsbeslissing;
  • de mate waarin de vereniging van gebruikers en mantelzorgers in de periode van 1 jaar die voorafging aan de datum waarop de initiatiefnemer zijn ontvankelijke erkenningsaanvraag ingediend had, al actief was als vereniging van gebruikers en mantelzorgers.

Subsidiëringsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet een erkende vereniging van gebruikers en mantelzorgers voldoen aan de volgende subsidiëringsvoorwaarden:

De verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die al in het voorgaande jaar gesubsidieerd werden en nog erkend zijn, worden opnieuw gesubsidieerd als ze voldoen aan de bovenstaande subsidiëringsvoorwaarden.

Vermindering of terugvordering van subsidies

Een erkende vereniging van gebruikers en mantelzorgers die subsidies krijgt, moet aan de subsidiëringsvoorwaarden blijven voldoen. Blijkt uit bijvoorbeeld een jaarverslag of een inspectieverslag dat een vereniging van gebruikers en mantelzorgers de subsidiëringsvoorwaarden niet naleeft, dan kan Zorg en Gezondheid de subsidie aan die vereniging verminderen of terugvorderen.

In dat geval ontvangt u van ons een voornemen tot vermindering of terugvordering van de subsidie. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.

Subsidie-enveloppe: voorschotten en saldo

Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe. De uitbetaling gebeurt via voorschotten en een saldo.

Voorschotten

De verenigingen ontvangen elk kwartaal een voorschot. Dat voorschot bedraagt telkens 22,5% van de subsidie-enveloppe voor dat jaar. Een vereniging ontvangt dus al 90% van de subsidie-enveloppe in de loop van het betrokken jaar.

Ons agentschap betaalt het voorschot van het 1ste kwartaal uit voor eind februari. De 3 andere voorschotten worden telkens uitbetaald voor het einde van de 1ste maand van het kwartaal waarop ze betrekking hebben.

Saldo

Het resterende saldo van 10% van de subsidie-enveloppe betaalt ons agentschap uit in de loop van het daaropvolgende jaar. De vereniging moet daarvoor eerst de noodzakelijke documenten over het afgelopen jaar aan ons bezorgen:

  • de inventaris met de gesignaleerde problemen van groepen van gebruikers en mantelzorgers van het voorbije werkjaar;
  • het financiële verslag.

Voor Zorg en Gezondheid het saldo uitbetaalt, gaat het na of de vereniging voldoet aan alle subsidiëringsvoorwaarden.

Subsidiebedragen

Werkjaar 2021

De subsidie-enveloppe voor het jaar 2021 bedraagt 113.553,09 euro.

De vereniging ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 25.549 euro, en een saldo van 11.357,09 euro.

Werkjaar 2020

De subsidie-enveloppe voor het jaar 2020 bedraagt 111.764,27 euro.

De vereniging ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 25.146 euro, en een saldo van 11.180,27 euro.

 

Vorige jaren

Contact over subsidiëring thuiszorg