Subsidies aanvragen voor een lokaal of regionaal dienstencentrum

Erkende lokale of regionale dienstencentra kunnen subsidies aanvragen bij Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden

Hoe aanvragen?

Doe uw subsidieaanvraag samen met uw erkenningsaanvraag. Gebruik daarvoor het formulier voor de aanvraag van de subsidiëring van een lokaal dienstencentrum of een regionaal dienstencentrum.

De minister van Welzijn bepaalt namelijk jaarlijks hoeveel en welke nieuwe initiatieven in aanmerking komen voor subsidiëring, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Beschikbare middelen voor nieuwe initiatieven

Alle nieuwe initiatieven worden getoetst aan de middelen die op de begroting van het lopende jaar beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven. Een nieuw initiatief is een thuiszorgvoorziening die:

 • erkend is vóór 1 juli van het lopende jaar (de datum die we daarbij in aanmerking nemen, is de datum van de erkenningsbeslissing);
 • nog niet gesubsidieerd wordt.

Wanneer er op de begroting voldoende middelen zijn om alle nieuwe initiatieven te subsidiëren, dan komen al die voorzieningen in aanmerking voor subsidiëring. Zijn er echter onvoldoende middelen beschikbaar, dan stelt de minister een prioriteitenschema op. Aan de hand daarvan wordt bepaald welk initiatief gesubsidieerd wordt.

Prioriteitenschema

Aan de hand van een prioriteitenschema wordt bij onvoldoende beschikbare middelen bepaald welke nieuwe initiatieven subsidies zullen krijgen. Voor het opstellen van het prioriteitenschema voor de dienstencentra houdt de minister onder meer rekening met:

 • de datum van de erkenningsbeslissing;
 • de geografische spreiding van de dienstencentra over de Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de mate waarin het dienstencentrum in de periode van 1 jaar die voorafging aan de datum waarop de initiatiefnemer zijn ontvankelijke erkenningsaanvraag ingediend had, al actief was als dienstencentrum.

Hoeveel subsidies?

Subsidiebedragen voor lokale dienstencentra

Werkjaar 2021

Voor een openbaar lokaal dienstencentrum, gelegen in het Vlaamse Gewest:

 • de subsidie-enveloppe voor het jaar 2021 bedraagt 33.265,28 euro;
 • het lokaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 7.484 euro, en een saldo van 3.329,28 euro.

Voor een privaat lokaal dienstencentrum, gelegen in het Vlaamse Gewest:

 • de subsidie-enveloppe voor het jaar 2021 bedraagt 33.840,33 euro;
 • het lokaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 7.614 euro, en een saldo van 3.384,33 euro.

Voor een lokaal dienstencentrum, gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

 • de subsidie-enveloppe voor het jaar 2021 bedraagt 40.336,74 euro;
 • het lokaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 9.075 euro, en een saldo van 4.036,74 euro.

Werkjaar 2020

Voor een openbaar lokaal dienstencentrum, gelegen in het Vlaamse Gewest:

 • de subsidie-enveloppe voor het jaar 2020 bedraagt 32.741,42 euro;
 • het lokaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 7.366 euro, en een saldo van 3.277,42 euro.

Voor een privaat lokaal dienstencentrum, gelegen in het Vlaamse Gewest:

 • de subsidie-enveloppe voor het jaar 2020 bedraagt 33.305,19 euro;
 • het lokaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 7.493 euro, en een saldo van 3.333,19 euro.

Voor een lokaal dienstencentrum, gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

 • de subsidie-enveloppe voor het jaar 2020 bedraagt 39.699,30 euro;
 • het lokaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 8.932 euro, en een saldo van 3.971,30 euro.

Subsidiebedragen voor regionale dienstencentra

Werkjaar 2021

 • De subsidie-enveloppe voor het jaar 2021 bedraagt 27.770,80 euro.
 • Het regionaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 6.248 euro, en een saldo van 2.778,80 euro.

Werkjaar 2020

 • De subsidie-enveloppe voor het jaar 2020 bedraagt 27.323,33 euro.
 • Het regionaal dienstencentrum ontvangt voor dat jaar 4 voorschotten van 6.147 euro, en een saldo van 2.735,33 euro.

Raadpleeg de jaarlijkse bedragen sinds 2006.

Hoe uitbetaald?

Dienstencentra die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe. De uitbetaling gebeurt via voorschotten en een saldo.

Voorschotten

De dienstencentra ontvangen elk kwartaal een voorschot. Dat voorschot bedraagt telkens 22,5% van de subsidie-enveloppe voor dat jaar. Een dienstencentrum ontvangt dus al 90% van de subsidie-enveloppe in de loop van het betrokken jaar.

Zorg en Gezondheid betaalt het voorschot van het 1ste kwartaal uit voor eind februari. De 3 andere voorschotten worden telkens uitbetaald voor het einde van de 1ste maand van het kwartaal waarop ze betrekking hebben.

Saldo

Het resterende resterende saldo van 10% van de subsidie-enveloppe betaalt Zorg en Gezondheid uit in de loop van het daaropvolgende jaar. Het dienstencentrum moet daarvoor eerst het financiële verslag (lokale dienstencentra, regionale dienstencentra) van het afgelopen jaar aan ons bezorgen.

Voor wij het saldo uitbetalen, gaan we na of het dienstencentrum voldoet aan alle subsidiëringsvoorwaarden.

Verminderen of terugvorderen van subsidies

Een erkend lokaal of regionaal dienstencentrum dat subsidies krijgt, moet aan de subsidiëringsvoorwaarden blijven voldoen. Blijkt uit bijvoorbeeld een jaarverslag of een inspectieverslag dat een dienstencentrum de subsidiëringsvoorwaarden niet naleeft, dan kan Zorg en Gezondheid de subsidie aan dat dienstencentrum verminderen of terugvorderen.

In dat geval ontvangt u van ons een voornemen tot vermindering of terugvordering van de subsidie. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.

Contact over thuiszorg