Subsidies aanvragen voor een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Een erkende dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kan subsidies ontvangen van Zorg en Gezondheid. Maar een erkenning houdt niet automatisch in dat u ook effectief subsidies ontvangt. Subsidiëring hangt af van een aantal omstandigheden:

  • nieuwe diensten moeten een subsidieaanvraag indienen samen met hun erkenningsaanvraag;
  • erkende diensten die het voorgaande jaar al subsidies ontvingen, moeten blijvend de subsidiëringsvoorwaarden naleven;
  • de diensten moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen aan Zorg en Gezondheid.

Diensten die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe.

Subsidies aanvragen

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet u als initiatiefnemer van een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds een subsidieaanvraag indienen. Dat moet u doen samen met uw erkenningsaanvraag. De subsidieaanvraag maakt deel uit van het formulier voor de erkenningsaanvraag.

Een erkenning als dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds betekent echter niet meteen dat u ook gesubsidieerd zult worden.

Subsidiëringsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet een erkende dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds voldoen aan de volgende subsidiëringsvoorwaarden:

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds die al in het voorgaande jaar gesubsidieerd werden en nog erkend zijn, worden opnieuw gesubsidieerd als ze voldoen aan de bovenstaande subsidiëringsvoorwaarden.

Vermindering of terugvordering van subsidies

Een erkende dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds die subsidies krijgt, moet aan de subsidiëringsvoorwaarden blijven voldoen. Blijkt uit bijvoorbeeld een jaarverslag of een inspectieverslag dat een dienst de subsidiëringsvoorwaarden niet naleeft, dan kan het agentschap de subsidie aan die dienst verminderen of terugvorderen.

In dat geval ontvangt u van ons agentschap een voornemen tot vermindering of terugvordering van de subsidie. Wij leggen u dan ook uit hoe u een bezwaarschrift kunt indienen tegen dat voornemen.

Als de resultatenrekening van uw dienst in een bepaald jaar een batig saldo vertoont, bouwt uw dienst reserves op. Die reserves moeten gebruikt worden voor de financiering van uitgaven die bijdragen tot de realisatie van de taken van uw dienst. Ons agentschap controleert de aanwending van die reserves. Reserves die op het ogenblik van het afsluiten van het boekjaar meer bedragen dan de subsidie-enveloppe die toegekend werd aan uw dienst, moeten voor wat betreft het bedrag dat die subsidie-enveloppe overschrijdt, teruggestort worden aan de Vlaamse Gemeenschap.

Subsidie-enveloppe: voorschotten en saldo

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds die recht hebben op subsidies, ontvangen jaarlijks een subsidie-enveloppe. De uitbetaling gebeurt via voorschotten en een saldo.

Voorschotten

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds ontvangen elk kwartaal een voorschot. Dat voorschot bedraagt telkens 22,5% van de subsidie-enveloppe voor dat jaar. Een dienst ontvangt dus al 90% van de subsidie-enveloppe in de loop van het betrokken jaar.

Zorg en Gezondheid betaalt alle voorschotten uit voor het einde van de tweede maand van het kwartaal waarop ze betrekking hebben.

Saldo

Het resterende saldo van 10% van de subsidie-enveloppe betaalt Zorg en Gezondheid uit in de loop van het daaropvolgende jaar. De dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds moet daarvoor eerst de nodige documenten over het afgelopen jaar aan Zorg en Gezondheid bezorgen:

  • de gegevens van het voorbije werkjaar over de resultaatgerichte indicatoren;
  • het overzicht van knelpunten en eventuele toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de algemene werking van de sector van de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds (door alle erkende diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds samen);
  • het financiële verslag.

Voor Zorg en Gezondheid het saldo uitbetaalt, gaat het na of de dienst voldoet aan alle subsidiëringsvoorwaarden.

Subsidiebedragen

Werkjaar 2021

De subsidie-enveloppe voor het jaar 2021 bedraagt 41.592,72 euro per erkende voltijdse equivalent.

Werkjaar 2020

De subsidie-enveloppe voor het jaar 2020 bedraagt 40.857,10 euro per erkende voltijdse equivalent.

Vorige jaren

Meer info

De wijze waarop de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds gesubsidieerd worden, is geregeld in het ministeriële besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Contact over diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds