Subsidiëring als Logo

Een erkend Logo ontvangt elk werkingsjaar een subsidie van de Vlaamse overheid. Die subsidie bedraagt 0,5952 euro per inwoner in het werkgebied van het Logo (2014) en een forfaitair bedrag per Logo. De bedragen volgen de evolutie van de gezondheidsindex en wordt jaarlijks aangepast.

Zorg en Gezondheid bepaalt het aantal inwoners in het werkgebied van het Logo op basis van de gegevens van de dienst Demografie, algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Die gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar dat 2 kalenderjaren voorafgaat aan het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden 300.000 inwoners in rekening gebracht.

Gebied van een regionale stad

Forfaitair bedrag in euro (2014)

Antwerpen

268.283

Mechelen

174.347

Turnhout

175.170

Genk

129.751

Hasselt

219.892

Aalst

131.583

Gent

267.298

Sint-Niklaas

129.387

Leuven

176.004

Brussel (behalve het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad)

178.833

Brugge

131.102

Oostende

128.355

Kortrijk

131.104

Roeselare

132.005

Brussel - tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

259.060 *

*Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt enkel een forfaitaire subsidie voorzien.

Uitbetaling van de subsidie

  1. Het Logo ontvangt elke 3 maanden 25% van de geïndexeerde subsidie.
  2. Het derde en vierde deel wordt pas uitbetaald als Zorg en Gezondheid de registratiegegevens en het financiële verslag van het vorige werkingsjaar heeft ontvangen.  

Aanleg van een reserve

Een Logo kan een reserve aanleggen die wordt opgebouwd uit de subsidie. De reserve is overdraagbaar naar een volgend werkingsjaar:

  • de reserve die wordt opgebouwd in een bepaald werkingsjaar mag niet meer bedragen dan een vijfde van de geïndexeerde subsidie voor het werkingsjaar in kwestie;
  • de gecumuleerde reserve mag op het einde van een bepaald werkingsjaar nooit meer bedragen dan de helft van de geïndexeerde subsidie voor het werkingsjaar in kwestie.

Als werkgebieden wijzigen wordt de reserve verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners van de nieuwe werkgebieden. 

Aanwending van de subsidie

De subsidie en de reserve kunnen alleen aangewend worden voor de realisatie van de opdrachten en initiatieven van het Logo en voor de verbintenissen die eruit voortvloeien.