Subsidiëring als Logo

Een erkend Logo ontvangt elk werkingsjaar een subsidie van de Vlaamse overheid. Die subsidie bedraagt 0,6187 euro per inwoner in het werkgebied van het Logo en een forfaitair bedrag per Logo. De bedragen volgen de evolutie van de gezondheidsindex en worden jaarlijks aangepast.

Zorg en Gezondheid bepaalt het aantal inwoners in het werkgebied van het Logo op basis van de gegevens van de dienst Demografie, algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Die gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar dat 2 kalenderjaren voorafgaat aan het werkingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden 300.000 inwoners in rekening gebracht.

Gebied van een regionale stad

Forfaitair bedrag in euro (2020)

Antwerpen

226.415

Mechelen

154.879

Turnhout

154.259

Genk

117.321

Hasselt

192.148

Aalst

115.675

Gent

227.585

Sint-Niklaas

117.418

Leuven

153.708

Brussel (behalve het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad)

151.092

Brugge

116.359

Oostende

118.365

Kortrijk

116.386

Roeselare

115.594

Brussel - tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

253.151 *

*Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt enkel een forfaitaire subsidie voorzien.

Uitbetaling van de subsidie

  1. Het Logo ontvangt elke 3 maanden 25% van de geïndexeerde subsidie.
  2. Het derde en vierde deel wordt pas uitbetaald als Zorg en Gezondheid de registratiegegevens en het financiële verslag van het vorige werkingsjaar heeft ontvangen.  

Aanleg van een reserve

Een Logo kan een reserve aanleggen die wordt opgebouwd uit de subsidie. De reserve is overdraagbaar naar een volgend werkingsjaar:

  • de reserve die wordt opgebouwd in een bepaald werkingsjaar mag niet meer bedragen dan een vijfde van de geïndexeerde subsidie voor het werkingsjaar in kwestie;
  • de gecumuleerde reserve mag op het einde van een bepaald werkingsjaar nooit meer bedragen dan de helft van de geïndexeerde subsidie voor het werkingsjaar in kwestie.

Als werkgebieden wijzigen wordt de reserve verdeeld in verhouding tot het aantal inwoners van de nieuwe werkgebieden. 

Aanwending van de subsidie

De subsidie en de reserve kunnen alleen aangewend worden voor de realisatie van de opdrachten en initiatieven van het Logo en voor de verbintenissen die eruit voortvloeien.