Studies en rapporten - Gezonde Publieke Ruimte

Rapport - Gezonder naar school door de schoolstraat

Samenvatting Gezonder naar school in een schoolstraatEen schoolstraat kan bijdragen aan een aangenamere leefomgeving en gezondheidswinst bieden voor de schoolkinderen. De specifieke schoolomgeving bepaalt mee hoe sterk de luchtkwaliteit verbetert door een schoolstraat. Daarmee is een schoolstraat, ingebed in een ruimer mobiliteitsplan, één van de mogelijkheden voor lokale besturen om via de publieke ruimte in te zetten op gezondheid.

Studie uitgevoerd door de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg in opdracht van Zorg en Gezondheid.

Downloads

 

Hoe passen elektrische wagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?

Figuur rapport elektrische wagensDe elektrische wagen wordt geregeld naar voor geschoven als dé oplossing voor de problematiek rond luchtvervuiling van gemotoriseerd verkeer. Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de bredere gezondheidswinst door elektrische wagens? In een rapport bekijkt Zorg en Gezondheid alle aspecten van elektrische wagens die een invloed hebben op de gezondheid, en dit over de gehele levenscyclus van de wagen heen. Dus niet enkel naar de gezondheidseffecten door invloeden op klimaat en luchtkwaliteit, maar ook naar de gezondheidseffecten van sedentair gedrag, sociale en fysieke omgeving, geluid en materialengebruik en dit zowel tijdens de gebruiksperiode als de productie als de recyclage van de wagen. De gezondheidskijk op mobiliteit - en breder, publieke ruimte - komt in de praktijk neer op een streven naar meer actieve verplaatsingen, en dus ook meer beweeg- en ontmoetingskansen, als onderdeel van een gezondheids- en klimaatbeleid. Het nieuwe rapport over elektrische wagens onderbouwt die visie.

Rapport - Behoeftebevraging gezondheid in ruimtelijk beleid

In het rapport ‘Instrumentele analyse van gezondheid in ruimtelijk beleid’ (2019) van departement Omgeving werd onderzocht hoe ‘gezondheid’ in de brede zin van het woord wordt meegenomen binnen de bestaande instrumenten van het omgevingsbeleid. Er werden als conclusie vier mogelijke pistes geformuleerd met hun bijbehorende tools om ‘gezondheid’ een prominentere rol te geven binnen ruimtelijk beleid. De vier tools zijn: 1) een checklist, 2) een dashboard, 3) een portaalsite en 4) samenwerking met gezondheidsexperts. Deze zijn echter (nog) niet ontwikkeld in Vlaanderen en zijn tot op heden enkel gebaseerd op voorbeelden uit het buitenland. Om dit hiaat op te vangen plande departement Omgeving een vervolgproject om één van de vier tools verder te ontwikkelen om binnen Vlaanderen te kunnen gebruiken. Het was echter nog onduidelijk op welke tool best zou worden ingezet.

Zorg en Gezondheid nam deze opportuniteit aan om over de twee beleidsdomeinen heen samen te werken – een concretisering van 'Health in All Policies'. Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg kreeg de opdracht om een voorafgaande behoeftebevraging te doen bij ruimtelijke planners, beleidsmedewerkers, omgevingsambtenaren, etc. zodat kon worden nagegaan op welke van de vier tools het best zou worden ingezet, en om tevens de randvoorwaarden te detecteren. Het rapport van die behoeftebevraging kunt u hieronder downloaden. Dit rapport is als bijlage meegegeven bij de verdere studieopdracht (oktober 2020) van departement Omgeving.

 

Doelgroepenbevraging gezondheidsimpact van luchtverontreiniging en geluidshinder

Eind 2016 liet Zorg en Gezondheid een doelgroepenbevraging uitvoeren bij lokale overheden en een aantal studiebureaus. Doel was om knelpunten en succesfactoren met betrekking tot de integratie van luchtverontreiniging en geluidshinder in lokale mobiliteitsplannen en lokale ruimtelijke-ordeningsplannen te bepalen. Dat gebeurde door middel van een enquête, een studiedag om de lokale besturen te enthousiasmeren, twee focusgroepsgesprekken en een twaalftal face-to-facegesprekken met lokale ambtenaren, schepenen en studiebureaus.

Lees de conclusies en aanbevelingen van de doelgroepenbevraging