Revalidatieziekenhuizen en multidisciplinair overleg vanaf 1 januari 2022 geïntegreerd in Vlaamse Sociale Bescherming

  • 1 oktober 2021

Vanaf 2022 worden de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg ingekanteld in de Vlaamse sociale bescherming. Dat betekent dat het verzekeringsprincipe van de Vlaamse sociale bescherming van kracht wordt en dat de zorgkassen zullen instaan voor de behandeling van de dossiers. Door deze nieuwe pijlers onder te brengen in de Vlaamse sociale bescherming zetten we twintig jaar na de oprichting van de Vlaamse Zorgverzekering opnieuw een belangrijke stap vooruit. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Voor de mensen verandert er op het eerste zicht weinig: in plaats van het ziekenfonds zal de zorgkas hun dossiers behandelen. Door stelselmatig sectoren toe te voegen aan de Vlaamse sociale bescherming werken we echter aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten.

Gefaseerde uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming

Met de zesde staatshervorming werden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. De Vlaamse Regering greep deze kans aan om de overgedragen bevoegdheden op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie niet te versnipperen maar als één geheel te bekijken. Deze beleidskeuze werd juridisch vertaald in het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming (VSB).

Omdat het niet mogelijk was om alle sectoren op 1 januari 2019 in te kantelen in de Vlaamse sociale bescherming werd gekozen voor een gefaseerde inkanteling, waarbij in een eerste fase de zorgbudgetten, de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel werden van de VSB. Op 1 januari 2022 komen daar dus de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg bij.

Revalidatieziekenhuizen

Vanaf 1 januari 2022 zullen de 8 Vlaamse revalidatieziekenhuizen onderdeel worden van de Vlaamse sociale bescherming. Dat betekent dat ze hun financiering zullen krijgen van de Vlaamse sociale bescherming. De zorgkassen zullen instaan voor de behandeling van de dossiers. Concreet moet het revalidatieziekenhuis de verpleegdagen aan de zorgkassen factureren.

Tijdens de overgangsperiode, de periode tussen de overdracht van de bevoegdheid naar Vlaanderen in 2019 en de integratie in de VSB op 1 januari 2022 nam Vlaanderen de bestaande financiering over van de federale overheid en zette het die verder.

Belangrijke stap in de verdere digitalisering

De communicatie tussen het revalidatieziekenhuis en de zorgkassen moet, voor wat betreft de meldingen rond de opname en het ontslag van de patiënt en voor wat betreft de facturatie, uitsluitend via digitale weg gebeuren. Het besluit dat op 24 september werd goedgekeurd, bepaalt dat de revalidatieziekenhuizen over daartoe geattesteerde software moeten beschikken.

Multidisciplinair overleg

Personen met een langdurige zorgnood, die thuis wonen, komen vaak in contact met verschillende zorgverleners (zoals de huisarts, thuisverpleging, gezinszorg,…). Goede afstemming en zorgcoördinatie tussen de persoon met een zorgnood en de verschillende zorgverleners is cruciaal. Dit gebeurt tijdens het multidisciplinair overleg. De financiering van dit overleg wordt vanaf 1 januari 2022 ook opgenomen door de zorgkassen in de Vlaamse sociale bescherming.

Inburgering en woonvoorwaarden

In dit besluit wordt ook uitvoering gegeven aan het engagement uit het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 over de inburgering- en woonvoorwaarden. Enkel wie gedurende een bepaalde periode heeft bijgedragen aan de Vlaamse sociale bescherming kan een tegemoetkoming genieten. Dit is een verdere vertaling van het opzet van de Vlaamse sociale bescherming als een solidaire volksverzekering met bijdrageplicht. Nieuwkomers moeten dus eerst bijdragen aan het systeem voor ze de voordelen van de Vlaamse sociale bescherming kunnen genieten.

Binnen deze context heeft de Vlaamse Regering twee maatregelen genomen:

  • Wie aanspraak wil maken op een zorgbudget moet tien jaar – waarvan vijf jaar ononderbroken – wettelijk en legaal in Vlaanderen of Brussel verblijven, terwijl voorheen een verblijf gedurende de laatste vijf jaar volstond. Periodes waarin men sociaal verzekerd was in een EU-lidstaat, blijven gelijkgesteld. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt deze verplichting niet. Bijkomend moet men nu ook voldoen aan de inburgeringsplicht.
  • Enkel wie hier 5 jaar ononderbroken verblijft en voldoet aan de inburgeringsplicht, kan aanspraak maken op de verminderde zorgpremie. In 2021 bedraagt de verminderde premie 27 euro in plaats van 54 euro.