Resultaatgerichte indicatoren diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Met dit formulier kunnen diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds de resultaatgerichte indicatoren van het voorbije werkjaar bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Het gaat om de indicatoren die vermeld worden in het ministeriële besluit van 29 november 2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Hoe en wat invullen?

Dien dit formulier ieder jaar voor 15 april in.

Bij 'erkenningsnummer dienst' moet u 3 cijfers invullen (bijvoorbeeld: 001, 012 of 123).

Bij de resultaatgerichte indicatoren waar u een getal moet invullen, kunt u een getal met maximaal 2 cijfers na de komma invullen. Gebruik geen spaties of punten om de duizendtallen te scheiden.

 

Identificatiegegevens van de dienst

DMW/
Opgelet: dit is niet hetzelfde nummer als het nummer van het ziekenfonds. U kunt het erkenningsnummer terugvinden in het erkenningsbesluit van uw dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.
Een kopie van de gegevens die u invult in dit webformulier, wordt verstuurd naar dit e-mailadres.

Resultaatgerichte indicatoren

gebruikers per erkend vte
Het antwoord op deze vraag is een getal: het totale aantal unieke gebruikers met minstens één wederkerig contact in het werkjaar in kwestie / het totale aantal erkende vte voor het werkjaar in kwestie.
%
Het antwoord op deze vraag is een percentage: (het totale aantal unieke gebruikers aan wie in het werkjaar in kwestie minstens één van de drie begeleidingsmodules aangeboden is / het totale aantal unieke gebruikers met minstens één wederkerig contact in het werkjaar in kwestie ) * 100.
%
Het antwoord op deze vraag is een percentage: (het totale aantal unieke gebruikers voor wie er actief overlegd is met andere zorg- en hulpverleners / het totale aantal unieke gebruikers met minstens één wederkerig contact in het werkjaar in kwestie ) * 100.
Een doelgroep is een groep waarbij een bepaald relevant kenmerk gemeenschappelijk is. Dat gemeenschappelijke kenmerk kan van uiteenlopende aard zijn. De verschillende doelgroepen kunnen verschillend van grootte zijn. Het antwoord op deze vraag is de opsomming van minstens 5 verschillende doelgroepen voor wie in het werkjaar in kwestie een aantoonbare proactieve actie werd uitgevoerd, samen met een omschrijving van die proactieve actie.
%
Het antwoord op deze vraag is een percentage: (het totale aantal unieke proactief benaderde gebruikers bij wie de proactieve actie geleid heeft tot een vervolgactie door de maatschappelijk werker in het dossier van de benaderde persoon / het totale aantal unieke proactief benaderde gebruikers) * 100.
Het antwoord op deze vraag is een breuk ("X/Y") waarvan de teller (X) bestaat uit het absolute aantal unieke proactief benaderde gebruikers bij wie de proactieve actie geleid heeft tot een vervolgactie door de maatschappelijk werker in het dossier van de benaderde persoon, en de noemer (Y) uit het absolute aantal unieke proactief benaderde gebruikers. Die breuk moet bijgevolg gelijk zijn aan het percentage dat ingevuld werd bij de vorige vraag.
%
De gebruikers moeten voldoen aan ten minste 1 van de volgende criteria: a) de gebruiker heeft recht op het forfait B of C; b) de gebruiker heeft recht op het palliatief forfait; c) de gebruiker heeft recht op bijkomende kinderbijslag; d) de gebruiker krijgt een attest of tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of hulp van derden in het kader van de ziekte- en invaliditeitsuitkering; e) de gebruiker heeft recht op het forfait voor chronisch zieken of het incontinentieforfait; f) de gebruiker heeft recht op tegemoetkomingen van de zorgverzekering; g) de gebruiker heeft recht op de sociale maximumfactuur; h) de gebruiker heeft een dossier bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; i) de gebruiker is langdurig of frequent gehospitaliseerd; j) de gebruiker heeft recht op mobiliteitshulpmiddelen. Het antwoord op deze vraag is een percentage: (het totale aantal unieke bereikte gebruikers die voldoen aan minstens één van de vermelde criteria / het totale aantal aantal unieke gebruikers met minstens één wederkerig contact in het werkjaar in kwestie) * 100.
%
Het antwoord op deze vraag is een percentage: (het totale aantal unieke bereikte gebruikers met een beperkt inkomen of beperkt sociaal netwerk / het totale aantal unieke gebruikers met minstens 1 wederkerig contact in het werkjaar in kwestie) * 100.
%
Het gaat om de volgende typemodules: a) directe hulp en ondersteuning; b) psychosociale begeleiding bij verliesverwerking; c) zorgbegeleiding in complexe thuissituaties; d) trajectbegeleiding. Het antwoord op deze vraag is een percentage: (het totale aantal unieke bereikte personen met een handicap via één van de vermelde typemodules / het totale aantal unieke gebruikers via één van de vermelde typemodules met minstens één wederkerig contact in het werkjaar in kwestie) * 100.
Vragen?
Contact over thuiszorg