Regionale zorgplatformen: oproep voor pilootprojecten

Regionale zorgplatformen: oproep voor pilootprojecten

Met de hervorming van de eerstelijnszorg werken we aan een sterkere en meer samenhangende eerste lijn. Dat houdt in dat de ondersteuning van de zorgaanbieders in de eerste lijn anders wordt georganiseerd. Ook op het regionale niveau. Op dat niveau organiseren we bepaalde aspecten van zorg en ondersteuning die een zekere schaalgrootte nodig hebben om efficiënt te zijn.

14 regionale zorgzones

Vrijdag 29 maart keurde de Vlaamse Regering de afbakening goed van de regionale zorgzones. Iedere gemeente en eerstelijnszone kwam in één regionale zorgzone terecht. In totaal telt Vlaanderen voortaan 14 regionale zorgzones.

afbakening regionale zorgzones

De vorming en afbakening van de eerstelijnszones verliep via een bottom-up proces. Niet zo voor de regionale zorgzones. Hier kozen we voor een omstandige oefening, waarbij we de werkgebieden van de verschillende Vlaamse zorgactoren op elkaar hebben gelegd om tot de meest passende indeling te komen. De redenen voor deze keuze?

 • we kregen meer en meer vragen voor een afbakening. Heel wat betrokken structuren kijken immers ook vooruit en hebben nood aan een duidelijker zicht op toekomstige indelingen. Met deze goedkeuring door de Vlaamse Regering creëren we die duidelijkheid;
 • we merken op het terrein dat de eerste verkennende gesprekken rond de vorming van regionale zorgzones bezig zijn. Omdat we, net zoals bij de eerstelijnszones, dit proces op een gecoördineerde manier willen ondersteunen, drong een afbakening zich op;
 • de vorming en opstart van de nieuwe structuren op het Vlaamse niveau (Vivel) en op het lokale niveau (Zorgraden) nopen ons om nu ook met de structuren op het regionale niveau te starten. Zo kunnen de juiste dynamieken tussen de verschillende zones ontstaan.

Afstemming en samenwerking

Conform met de beleidsvisietekst is het regionale niveau de plaats waar de eerstelijnszorg en de meer gespecialiseerde zorg elkaar kunnen vinden voor afstemming, samenwerking, geïntegreerde organisatie van zorg en ondersteuning, uitwisseling van informatie en ervaringen. Het regionale zorgplatform zal in de toekomst het forum vormen om dit mogelijk te maken. De organisaties, die er lid van zullen uitmaken, zullen in de eerste plaats afstemming en samenwerking zoeken rond de uitvoering van hun opdrachten, die in regelgeving zijn verankerd.

Oproep pilootprojecten

Omdat er veel structuren bij deze hervorming betrokken zijn, voorzien we voldoende tijd en ruimte om de transitie naar de regionale zorgzones mogelijk te maken. Dat zal onder meer gebeuren aan de hand van vier pilootprojecten. Binnen de nieuwe gebiedsafbakening en onder begeleiding zullen ze kunnen experimenteren met een inhoudelijke samenwerking, afstemming en synergie tussen de partners.

Op 11 september 2019 werd een oproep pdf bestandoproep naar pilootprojecten voor regionale zorgplatformen (169 kB) naar alle belanghebbenden verspreid.

Verplichte partners zijn:

 • de Logo’s, de door de Vlaamse Regering erkende en gesubsidieerde samenwerkingsverbanden voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie;
 • de palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden voor palliatieve zorg;
 • de erkende regionale expertisecentra dementie;
 • de geestelijke gezondheidsnetwerken (zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren);
 • de zorgraden binnen het werkgebied van het regionaal zorgplatform;
 • de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag (patiëntenverenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen) en de erkende verenigingen van mantelzorgers en gebruikers.

Daarnaast kunnen ook andere partners aan deze oproep deelnemen. We denken hierbij aan:

 • de samenwerkingsinitiatieven van ziekenhuizen;
 • elke organisatie, vereniging of dienst met een aanbod aan zorg en ondersteuning, die:
  • een regionale werking heeft en zijn activiteiten uitvoert in een gebied dat in sterke mate overeenkomt met de afgebakende regionale zorgzone;
  • geen deel uitmaakt van de verplichte partners;
  • die zijn interesse of motivatie tot deelname aan het pilootproject kenbaar maakt bij de initiatiefnemer van het pilootproject.

In het eerstelijnsdecreet worden deze partners ‘optionele partners’ genoemd. Dit betekent geenszins dat hun deelname minder belangrijk zou zijn dan deze van de verplichte partners. Integendeel, wij zien hun bijdrage als onontbeerlijk voor de realisatie van de doelstelling om te komen tot een meer geïntegreerde organisatie van de zorg en ondersteuning in Vlaanderen.

Volgende stappen

Infosessie 

Op dinsdag 24 september werd een infosessie pptx bestandInfosessie over de oproep voor pilootprojecten regionale zorgplatformen (1.95 MB) georganiseerd. Er zijn ook antwoorden op veelgestelde vragen geformuleerd.

Indienen aanvraag

De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 11 november 2019 (23u59) via eerstelijn@vlaanderen.be. Maak gebruik van hetdocx bestandAanvraagformulier voor de pilootprojecten regionale zorgplatformen (40 kB) en dedocx bestandengagementverklaring voor de pilootprojecten regionale zorgplatformen (127 kB).

Selectie

De selectie gebeurt tegen 29/11. Via een brief brengen we elke kandidaat op de hoogte van de selectie.

Start pilootprojecten

De pilootprojecten starten op 9 december 2019.