Regelgeving meldingsplichtige infectieziekten

Het preventiedecreet vormt de basisregelgeving voor het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Daarnaast zijn sinds 19 juni 2009 ook het volgende uitvoeringsbesluit bij dit decreet en het ministerieel besluit van 19 juni van kracht. Door dit decreet, uitvoeringsbesluit en ministerieel besluit vervalt het profylaxedecreet.

Voorwaarden voor het melden van een infectieziekte

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan.
In dit besluit worden de voorwaarden voor het melden van een infectieziekte verder uitgewerkt.

Lijst van meldingsplichtige infectieziekten

Ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van de infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen.
In dit besluit vindt u een overzicht van infectieziekten die u als arts of hoofd van een klinisch laboratorium moet melden aan de arts infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid.

Lijst van bevoegde artsen- en verpleegkundige infectieziektebestrijding

Besluit van de administrateur-generaal van 10 februari 2016 tot aanwijzing van ambtenaren-artsen en ambtenaren tot uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen. (B.S. 26.2.2016)
Dit besluit geeft de bevoegde personen weer van de artsen- en verpleegkundige infectieziektebestrijding die instaan voor het behartigen van de meldingsplichtige infectieziekten en het nemen van de nodige indijkingsmaatregelen.

Beroepscommissie

Ministerieel besluit van 26 januari 2017 voor de benoeming van de beroepscommissie betreffende de uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt worden door biotische factoren, tegen te gaan voor de periode 2017-2020.
Dit besluit omvat de samenstelling van de beroepscommissie en de beroepsprocedure bij meldingsplichtige infectieziekten. (B.S. 10.2.2017)