Referentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg

pdf bestandReferentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg - fase1 - residentieel categoraal (99 kB)

In 2018 werd gestart met de opmaak van dit referentiekader, in samenspraak met een expertengroep met mensen uit verschillende voorzieningen en andere betrokken stakeholders.

Dit referentiekader biedt een eerste set van kwaliteitseisen aan, maar zal in de loop van de volgende jaren verder worden aangevuld en verdiept. Daarnaast wordt het referentiekader uitgewerkt in een aantal fases, vermits een forensische cliënt zich in verschillende types van voorzieningen of afdelingen kan bevinden. Elke fase probeert de eigenheid van de specifieke setting en de aangeboden zorg te vatten. In de eerste fase werden kwaliteitseisen uitgewerkt voor de residentiële categorale forensische voorzieningen. In een tweede fase zullen de ambulante categorale settings en de mobiele teams verder uitgewerkt worden. In een derde fase komt de reguliere zorg voor forensische cliënten aan bod.

Het referentiekader forensische geestelijke gezondheidszorg voor residentiële voorzieningen zal binnen zes maanden bindend zijn voor de Vlaamse forensisch psychiatrische zorgcentra en psychiatrische ziekenhuizen die zich naar deze doelgroep richten. Zorginspectie zal het referentiekader hanteren als basis bij toekomstig nazicht.