Rapporten over de erkennings- en omzettingskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf’

Er worden twee rapporten ter beschikking gesteld. Elk rapport bevat een versiedatum waarop het de laatste keer werd gecontroleerd. Enkel de rapporten die op deze website gepubliceerd staan bevatten de juiste gegevens (versiedatum 20/12/2018). Het is aangeraden om enkel met deze rapporten verder te werken.

Het eerste rapport omvat een overzicht van alle voorafgaande vergunningen die verleend werd voor initiatieven met betrekking tot woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, die een verdere invulling van de nog beschikbare programmatieruimte impliceren, en die nog niet over een erkenningskalender beschikken. Dit zijn de voorafgaande vergunningen die onder het toepassingsgebied van het besluit van 19 oktober 2018 vallen en waarvoor bijgevolg uiterlijk op 1 februari 2019 een aanvraag tot erkennings- of omzettingskalender ingediend moet worden. Voorafgaande vergunningen waarvoor geen aanvraag tot erkennings- of omzettingskalender worden ingediend, vervallen van rechtswege.

Het tweede rapport geeft een overzicht van de invulling van de programmatie voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf per werkingsgebied. Op basis van dit rapport kan u berekenen of de 80% invulling in het werkingsgebied wordt behaalt.

Enkele tips bij het lezen van dit rapport:

 • Het rapport bevat 3 marges waarmee een initiatiefnemer rekening moet houden:
  • De berekeningsmarge 1 = de erkende capaciteit en vergunde capaciteit waar vandaag al een erkenningskalender voor werd verleend. Indien dit percentage GEEL is, betekent dit dat er geen 80% invulling is voor de programmatie op vandaag de dag.
  • De berekeningsmarge 2 = de potentiële invulling van de programmatie wanneer ook de vergunningen die vandaag verleend werd, maar waarvoor er nog geen erkenningskalender verkregen is, mee in rekening gebracht worden. Indien dit percentage GEEL is, kan er in dit werkingsgebied sowieso geen omzetting plaatsvinden van deze bronzorgvorm.
  • De T-marge = dit is een theoretische marge die met de nodige voorzichtigheid gelezen moet worden. Op voorwaarde dat er geen verschuivingen van voorafgaande vergunningen tussen aangrenzende werkingsgebieden plaatsvinden, geeft deze kolom de mogelijkheden weer voor een welbepaald werkingsgebied:
   • Rood gemarkeerd = geen omzetting mogelijk voor deze bronzorgvorm in dit werkingsgebied.
   • Groen gemarkeerd = omzetting is mogelijk voor deze bronzorgvorm in dit werkingsgebied.
   • Grijs gemarkeerd = er zijn geen voorafgaande vergunningen in dit werkingsgebied.
   • Oranje gemarkeerd = omzetting van de bronzorgvorm wordt mogelijk op voorwaarde dat minimaal x-aantal voorafgaande vergunningen gerealiseerd worden in de erkenningskalender.
 • Voor de invulling van de werkingsgebieden waartoe de fusiegemeente Antwerpen behoort, werd een verdeelsleutel gehanteerd. Deze verdeelsleutel werd gebaseerd op historische bevolkingsgegevens per deelgemeente van de afgelopen 10 jaar. Er werd een theoretisch programmatiecijfer berekend door de programmatiecriteria toe te passen op deze bevolkingsgegevens per werkingsgebied.