Project Gezonde Publieke Ruimte

Een gezonde publieke ruimte … om ook de volgende generaties een leefbaar Vlaanderen te kunnen bieden waar het goed en gezond leven is!

We staan voor een aantal uitdagingen zoals luchtverontreiniging, lawaaihinder, klimaatveranderingen, uitputting van grondstoffen, ruimte-inname, enzovoort. Willen we ervoor zorgen dat het hier nog leefbaar en aangenaam blijft, dan zullen we enkele moeilijke maar belangrijke keuzes moeten maken. We gaan voor een bouwshift die het pad verlaat van de versnipperde bebouwing die Vlaanderen zo typeert en volop inzet op kernversterking. We dringen verdere bodemverharding terug, beperken de autoafhankelijkheid en het autogebruik, en bouwen zo aan een milieuvriendelijke en klimaatbestendige ruimtelijke structuur, om de leefbaarheid in Vlaanderen ook in de toekomst verder te waarborgen en te verhogen.

Ook vanuit gezondheid is dit belangrijk

Kijken we naar de definitie van gezondheid zoals geformuleerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), namelijk 'Een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken', dan is het duidelijk dat we naast ziektevermindering ook moeten inzetten op gezondheidsbevordering en dit voor zowel lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk welbevinden.

Inzetten op een gezonde publieke ruimte kan een meervoudige gezondheidswinst opleveren: een modal shift van gemotoriseerd verkeer naar actieve verplaatsingen te fiets of te voet leidt tot verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit. Dit heeft positieve effecten op onze gezondheid, onder meer op hart- en vaatziekten. Klimaatbestendigere woonkernen zijn gezonder en aangenamer door de verkoelende effecten van een groen-blauwe dooradering en dringen mogelijke drinkwatertekorten terug door een betere inzet op waterbuffering. In een gezonde publieke ruimte is er oog voor plaatsen waar we stilte, rust en verkoeling kunnen opzoeken, maar ook voor plaatsen waar er ruimte is voor ontmoeting, vrije tijd en sport. Meer actieve verplaatsingen helpen de obesitasepidemie in te dijken, verminderen het risico op kanker en dragen bij tot het algemeen welbevinden. Dit alles is belangrijk voor zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid.

Zorg en Gezondheid kan dit niet alleen

In het concept van een gezonde publieke ruimte worden thema’s zoals voeding, beweging, mobiliteit, luchtkwaliteit, geluid, lichamelijke en mentale gezondheid, klimaatfactoren, … en ruimtelijke planning op een integrale wijze benaderd in het beleid.

Effectief werken aan een betere gezondheid vereist dus de inzet van verschillende beleidsdomeinen en hier maken we graag werk van, zowel op Vlaams als op lokaal niveau. Deze gezondheidsboodschap dragen wij uit naar andere beleidsdomeinen, naar gemeentes en intermediairs. Naar deze laatste doelgroepen richten wij ons via de medisch milieukundigen van de Logo’s. Zorg & Gezondheid ondersteunt de Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) door hen de nodige kennis, tools en skills aan te reiken. We gaan op zoek naar samenwerkingsverbanden om win-wins te realiseren.

Project gezonde publieke ruimte

Omdat we overtuigd zijn dat doordachte keuzes binnen de publieke ruimte voor heel wat gezondheidsbevordering en gezondheidswinst kan zorgen heeft Zorg en Gezondheid het project 'Gezonde publieke ruimte' van het Vlaams Instituut Gezond Leven gesubsidieerd.

Het project bundelt heel wat info en geeft tips voor lokale besturen/gemeentes, studiebureaus en intermediairs om aan de slag te gaan.

Project gezonde publieke ruimte
Campagnebeeld Gezonde publieke ruimte