Project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra’

De Vlaamse overheid (Kabinet Minister Vandeurzen, Agentschap Zorg en Gezondheid) start in 2019 het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Het doel is om gedurende 2,5 jaar woonzorgcentra te inspireren en ondersteunen op vlak van ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ (IAO).

Download hier de pdf bestandhandouts van de provinciale infosessies innovatieve arbeidsorganisatie (2.75 MB) (in februari 2019)

Aanbod
 • Het project is bedoeld voor alle door Vlaanderen erkende woonzorgcentra (incl. Brussels Gewest), ongeacht hun juridische structuur (dus zowel openbare, private als commerciële organisaties).
 • Er is een aanbod voor 3 ‘niveaus’ van organisaties: verkenners, starters en gevorderden.
 • Voor het aanbod voor starters en gevorderden moeten organisaties zich kandidaat stellen (een dossier indienen - zie verder op deze pagina).
Welke woonzorgcentra? Doel van het project Aanbod
Verkenners: Geïnteressseerd, maar nog niet bereid om al effectief tot verandering en implementatie over te gaan Organisaties inspireren en overtuigen om met IAO aan de slag te gaan.
 • Provinciale fora georganiseerd vanuit de lerende netwerken ‘Starters’
 • Provinciale verkenningsrondes ‘IAO in de WZC
Starters: Woonzorgcentra die effectief van start willen gaan met innovatieve arbeidsorganisatie Begeleiden bij de implementatie van IAO.

5 lerende netwerken met elk 4 organisaties (1 netwerk per provincie; 20 woonzorgcentra in totaal)

 • Intake (halve dag)
 • Opstart tweedaagse (residentieel)
 • 6 collectieve sessies (halve dagen)
 • 10 individuele adviesmomenten (halve dagen)
 • Medewerkersbevraging (nul- en eindmeting)
 • Advies op vlak van leiderschap (7 halve dagen)
Gevorderden: Woonzorgcentra die al ervaring hebben met IAO (al een structuurkeuze gemaakt en overgegaan tot implementatie, vnl. op vlak van organisatiestructuur), maar nog met specifieke vraagstukken worstelen. Ondersteunen in het zoeken naar een aanpak voor grote uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

8-15 organisaties in lerend netwerk(en)

 • Opstartdag
 • 6 collectieve sessies

 

Kandidaatstelling

Woonzorgcentra die als ‘Starter’ of ‘Gevorderde’ willen deelnemen aan dit project, moeten zich kandidaat stellen via indiening van een dossier.

Werkwijze

Deelnamevoorwaarden

Alle deelnamevoorwaarden staan opgelijst in het aanvraagdocument. Enkele belangrijke elementen:

 • De deelname van de woonzorgcentra binnen het projectaanbod is gratis (behalve de verblijfskosten tijdens de opstarttweedaagse van de ‘Starters’).
 • De organisatie moet zelf oordelen of ze ‘Starter’ dan wel ‘Gevorderde’ is op vlak van IAO (en zich aldus kandidaat stelt voor een lerend netwerk ‘Starters’ of ‘Gevorderden’). In het aanvraagdocument wordt gevraagd om deze keuze te maken en te motiveren.
 • Organisaties/groepen met meerdere woonzorgcentra kunnen slechts 1 woonzorgcentrum laten intekenen voor het project (dit woonzorgcentrum kan dan dienen als voorbeeld of piloot voor de bredere groep).
 • Het project is combineerbaar met andere gesubsidieerde projecten, zoals ESF-projecten, project 'Procesbegeleiding voor preventie', ... Betrokken organisaties moeten Flanders Synergy via het aanvraagdossier wel op de hoogte brengen van andere ingediende of lopende gesubsidieerde projecten.
 • Naast een engagement op vlak van tijdsinvestering doorheen het project, wordt een duidelijk engagement van de directie en het beheersorgaan gevraagd om het project tot een goed einde te brengen en de nodige inspanningen te leveren op vlak van mensen en middelen.
 • Er is bereidheid om deel te nemen aan de medewerkersbevraging (nul- en eindmeting werkbaarheid) en andere onderzoeksactiviteiten in het kader van het project.
 • Er is bereidheid om tijdens en na het project ervaringen te delen (fora, artikel, ...) met het oog op verdere disseminatie.
 • Het IAO-traject verloopt in samenspraak (zowel informatie als participatie) met de vertegenwoordigers van de werknemers in de sociale overlegorganen. De werknemersvertegenwoordiging stemt in met de aanvraag en motiveert waarom men het dossier al dan niet ondertekent.
 • Het IAO-traject moet zich richten op bedienden én arbeiders (dus zowel het zorgpersoneel als ondersteunend personeel).
 • De geselecteerde organisaties ondertekenen bij aanvang van het traject een overeenkomst. 

 

Selectie

Op basis van de ingediende aanvraagdossiers wordt een selectie gemaakt van 20 ‘Starters’ en maximum 15 ‘Gevorderden’. Hierbij wordt de volgende procedure gevolgd:

 • De dossiers worden door 4 personen (1 Agentschap Zorg en Gezondheid, 1 Kabinet, 2 Flanders Synergy) onafhankelijk van elkaar beoordeeld en gescoord (volgens de aangegeven ‘gewichten’ per onderdeel).
 • De beoordelingen worden samengebracht en er wordt een selectievoorstel gemaakt.
  • Voor de selectie van ‘Starters’ worden volgende criteria gehanteerd (in volgorde van belangrijkheid):
   1. Kwaliteit van dossier (score door beoordeelaars).
   2. Spreiding: evenredige spreiding (ook rekening houdend met aantal woonzorgcentra per provincie).
   3. Statuut: evenredige deelname van openbare, private als commerciële organisaties.
   4. Grootte: mix van kleine en grote organisaties.
   5. Subsidie: organisaties die nog geen beroep hebben gedaan of kunnen doen op andere projectsubsidies (gelinkt aan IAO).
  • De selectie van de ‘Gevorderden’ is gebaseerd op de kwaliteit van het dossier. Hierbij wegen volgende criteria door:
   1. De kennis en ervaring op vlak van IAO.
   2. Het engagement om ervaring van de eigen organisatie via (onder meer) een provinciaal inspiratiemoment te delen.
 • Het selectievoorstel wordt ter advies voorgelegd aan de stuurgroep van het project.
 • De Minister neemt de finale beslissing omtrent de selectie van de deelnemers.

 

Tijdspad
februari 2019

Provinciale infosessies, start kandidaatstelling voor ‘Starters’ en ‘Gevorderden’.

1 april 2019 Deadline kandidaatstelling woonzorgcentra.
29 april 2019 Bekendmaking selectie woonzorgcentra

mei-juni 2019

Opstart van de 5 lerende netwerken ‘Starters’:  residentiële tweedaagse (met overnachting), deelname van een veranderteam per woonzorgcentrum, begeleiding door FS en adviseurs.

 • Lerend Netwerk Oost-Vlaanderen: 9-10 mei
 • Lerend Netwerk Vlaams-Brabant & Brussel: 15-16 mei
 • Lerend Netwerk Limburg: 28-29 mei
 • Lerend Netwerk Antwerpen: 6-7 juni
 • Lerend Netwerk West-Vlaanderen: 19-20 juni

september 2019

(datum nog te bepalen)
Opstart lerend netwerk ‘Gevorderden’.
juni 2019 – juni 2021
 • Collectieve sessies en individuele adviesmomenten
 • Medewerkersbevraging (nul- en eindmeting).
 • Ondersteuning op vlak van leiderschap
 • ...
juli 2021 Projecteinde

Save the date! De tijd tussen de bekendmaking van de geselecteerde woonzorgcentra en de effectieve opstart van de 5 lerende netwerken ‘Starters’ (mei-juni) is kort. Organisaties die zich kandidaat stellen (en dus een dossier indienen) kunnen dus best nu al de datum van de betreffende tweedaagse (onder voorbehoud) inplannen.

Vragen?

Voor verdere vragen of meer info stuur je een mailtje naar wzc@flanderssynergy.be.

Door wie?
 • Flanders Synergy coördineert, in opdracht van en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, het project en begeleidt de collectieve sessies.
 • De begeleiding van woonzorgcentra binnen dit project wordt uitgevoerd door adviseurs (‘Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie’), in nauwe samenwerking met Flanders Synergy. Deze adviseurs zullen worden geselecteerd via een openbare procedure.

 • Naast de ondersteuning van de verandertrajecten bij de deelnemende woonzorgcentra, voert Flanders Synergy ook flankerend onderzoek uit, rond onder meer werkbaarheid (via medewerkersbevragingen) en (team)leiderschap.

 • Het project wordt van nabij opgevolgd door een stuurgroep, bestaande uit mensen van het Kabinet Minister Vandeurzen, het Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgnet-Icuro, VLOZO, VVSG en Diverscity, de vakbonden, VIVO. Voozitter van de stuurgroep is de Nederlandse emeritus-hoogleraar Frank Pot.