Programmatie van lokale en regionale dienstencentra

Lokale en regionale dienstencentra kunnen alleen erkend worden als er voldoende ruimte is in de programmatie. De programmatie van de lokale en regionale dienstencentra bestaat uit programmacijfers en evaluatiecriteria.

Programmacijfers

Lokale dienstencentra

De programmatie van de lokale dienstencentra is op gemeentelijk niveau: 1 lokaal dienstencentrum per begonnen schijf van 15.000 inwoners.

Voor de berekening van de cijfers baseren we ons op de bevolkingsprojectie voor het 5de jaar volgend op het jaar van de erkenningsaanvraag:

Regionale dienstencentra

De programmatie van de regionale dienstencentra is per provincie: maximaal 1 regionaal dienstencentrum per 100.000 inwoners. Er zijn ook een aantal regio's bepaald en per regio het maximale aantal regionale dienstencentra dat erkend kan worden.

Voor de berekening van de cijfers baseren we ons op de bevolkingsprojectie voor het 5de jaar volgend op het jaar van de erkenningsaanvraag:

Evaluatiecriteria

Om na te gaan of een erkenning als lokaal of regionaal dienstencentrum past in de programmatie, gebruiken we de volgende evaluatiecriteria:

  • de invulling van de programmatie voor de gemeente/stad of regio in kwestie (de verhouding tussen enerzijds het aantal al erkende dienstencentra, met inbegrip van de dienstencentra die al een voorafgaande vergunning hebben of waarvoor de ontvankelijke erkenningsaanvraag nog in behandeling is, en anderzijds het programmacijfer);
  • de geografische spreiding van de dienstencentra binnen de gemeente/stad of regio in kwestie;
  • het toekomstige profiel van de gebruikers van het dienstencentrum waarvoor een voorafgaande vergunning aangevraagd wordt;
  • de samenwerkingsverbanden met andere relevante welzijnsvoorzieningen;
  • de datum waarop de initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag voor een erkenning als lokaal of regionaal dienstencentrum ingediend heeft;
  • alleen voor lokale dienstencentra:
    • het aansluiten bij een lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente/stad in kwestie en de samenwerking met de lokale overheden;
    • de inplanting van het lokaal dienstencentrum in zijn omgeving en de mate van toegankelijkheid (parkeerfaciliteiten, openbaar vervoer …).

U vindt de evaluatiecriteria terug in:

Contact over dienstencentra