Programmatie van lokale dienstencentra

Lokale dienstencentra kunnen alleen erkend worden als er voldoende ruimte is in de programmatie. De programmatie van de lokale dienstencentra bestaat uit programmacijfers en evaluatiecriteria.

Programmacijfers

Lokale dienstencentra

De programmatie van de lokale dienstencentra is op gemeentelijk niveau: 1 lokaal dienstencentrum per begonnen schijf van 15.000 inwoners.

Voor de berekening van de cijfers baseren we ons op de bevolkingsprojectie voor het 5de jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag tot voorafgaande vergunning is ingediend:

Evaluatiecriteria

Om na te gaan of een lokaal dienstencentrum past in de programmatie, gebruiken we de volgende evaluatiecriteria:

  • de verhouding voor de gemeente in kwestie (de verhouding tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds het totale aantal erkende centra en het totale aantal geplande centra waarvoor hetzij een voorafgaande vergunning is verleend, hetzij een ontvankelijke, nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag is ingediend die voldoet aan de programmatie);
  • de datum waarop de ontvankelijke aanvraag tot voorafgaande vergunning is ingediend;
  • de ligging en de bereikbaarheid van het centrum waarvoor een aanvraag tot voorafgaande vergunning is ingediend;
  • het toekomstig profiel van de gebruikers van het centrum waarvoor een voorafgaande vergunning wordt aangevraagd;
  • de samenwerkingsverbanden met andere woonzorg- en welzijnsvoorzieningen;
  • de geografische spreiding van de centra binnen de gemeente in kwestie;
  • de inplanting van het lokaal dienstencentrum in zijn omgeving en de mate van toegankelijkheid (parkeerfaciliteiten, openbaar vervoer …);
  • het gemotiveerd advies van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar het lokaal dienstencentrum wordt ingepland. Het gemotiveerd advies bevat volgende elementen:
  1. de mate waarin het lokaal dienstencentrum past binnen het sociaal beleid van de gemeente en bijdraagt tot de realisatie ervan;
  2. de bereidheid van de initiatiefnemer om zowel bij de oprichting als bij de werking van het lokaal dienstencentrum nauw samen te werken met het gemeentebestuur en het OCMW.

U vindt de evaluatiecriteria terug in:

Bijlage 1, artikel 4 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.

het ministeriële besluit van 30 april 1999 betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra.

Contact over dienstencentra