Programmatie van diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen alleen erkend worden als er voldoende ruimte is in de programmatie. De programmatie van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bestaat uit programmacijfers voor gezinszorg.

Programmacijfer

De programmatie voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg bestaat uit programmacijfers voor de uren persoonsverzorging en huishoudelijke hulp die verstrekt worden door de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De programmacijfers worden per provincie en per gemeente vastgelegd op basis van de leeftijd van de inwoners:

  • per inwoner van de leeftijdsgroep tot 59 jaar: 0,62 uur per jaar;
  • per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 60 tot en met 64 jaar: 1,68 uur per jaar;
  • per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 65 tot en met 74 jaar: 4,58 uur per jaar;
  • per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 75 tot en met 84 jaar: 17,5 uur per jaar;
  • per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar: 40 uur per jaar.

Voor de berekening van die programmacijfers gaan we uit van de bevolkingsprojecties voor het jaar volgend op het jaar waarop de programmatie betrekking heeft:

Toekenning subsidiabele uren gezinszorg

De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal uren gezinszorg vast waarvoor subsidies gegeven kunnen worden (subsidiabele uren).

Toekenning urencontingent gezinszorg

De minister bepaalt jaarlijks per dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg het urencontingent voor gezinszorg. Dat is voor die dienst het maximale aantal uren gezinszorg dat in aanmerking komt voor subsidiëring.

Bij het toekennen van het jaarlijkse extra urencontingent houdt de minister onder andere rekening met de behoeften die vastgesteld worden per regionale stad (zie daarvoor het zorgregiodecreet van 23 mei 2003). De minister kan jaarlijks maximaal 10% van het extra aantal te subsidiëren uren gezinszorg toekennen aan nieuwe diensten, die nog niet eerder erkend waren.

Toekenning subsidiabele uren aanvullende thuiszorg

De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal uren aanvullende thuiszorg vast waarvoor subsidies gegeven kunnen worden (subsidiabele uren). 

Toekenning personeel aanvullende thuiszorg

De minister bepaalt jaarlijks per dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg het aantal VTE logistiek personeel en het aantal VTE doelgroepwerknemers (en tot en met 2015 ook het aantal VTE gesco-personeel in de verschillende functiecategorieën), die in aanmerking komen voor subsidiëring.

Contact over thuiszorg