Privacyverklaring

Zorg en Gezondheid hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • voor de goede vervulling van een taak die Zorg en Gezondheid vervult;
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Zorg en Gezondheid geeft uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. We wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Websites

De meeste informatie is op of via de websites van Zorg en Gezondheid beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd (bv. een online contactformulier). Uw gegevens worden in dat geval behandeld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hulpwidget e-loket

Binnen het e-loket voor de zorgberoepen gebruikt Zorg en Gezondheid een hulpwidget die contactopties aanbiedt naar het Contactcenter 1700 van de Vlaamse overheid. Als er via mail, chat of het gratis telefoonnummer contact opgenomen wordt met het Contactcenter 1700, dan kan er in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en de vraag worden in dat geval geregistreerd. De voorlichters van het contactcenter kunnen deze gegevens consulteren. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de bevoegde overheidsdienst als dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Mailings

Zorg en Gezondheid verstuurt regelmatig mailings naar organisaties, zorginstellingen, partners, … die meewerken aan het gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Deze organisaties ontvangen werkingssubsidies van Zorg en Gezondheid, werken met Zorg en Gezondheid samen op basis van een beheersovereenkomst of bieden waardevolle ondersteuning bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid in Vlaanderen. Om hen efficiënt, snel en tijdig te informeren en te sensibiliseren over het zorg- en gezondheidsbeleid (campagnes, informatiedoorstroming naar burgers, crisismeldingen, …) acht Zorg en Gezondheid het noodzakelijk hen in gerichte mailings op te nemen zonder dat de organisaties zich hiervoor ingeschreven hebben of zich kunnen uitschrijven. De mailadressen worden daarbij beheerd met de nodige aandacht voor veiligheid en privacy zonder dat deze doorgegeven worden aan derden.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

Rechten

U heeft de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen;
  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren;
  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
  • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen u gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zult altijd uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.  

Big data en tracking

Statistieken

Zorg en gezondheid maakt op deze website gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke kanalen u op onze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Zorg en gezondheid gebruikt deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over uw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag via bv. Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Lees meer over ons cookiebeleid.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaren of materialen die u ongevraagd en uit eigen beweging aan Zorg en Gezondheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Zorg en Gezondheid wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Zorg en Gezondheid mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat Zorg en Gezondheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Vragen of klachten

Vragen over uw persoonsgegevens kunt u mailen naar veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be of per brief versturen naar Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel.

Voor klachten verwijzen we u door naar de klachtenpagina op onze website. U vindt er de procedure en contactpersonen om uw klacht door te sturen.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de: