PFOS - Opdrachthouder gaat van start, informatiewebsite PFOS-verontreiniging online

  • 16 juni 2021

De Vlaamse Overheid lanceert vandaag een nieuwe website met informatie over de PFOS-verontreiniging in de Antwerpse regio. Op deze website vinden de burgers achtergrondinformatie over PFOS en toelichting bij de no-regret maatregelen die de regering gisteren aankondigde. Naarmate er meer informatie ter beschikking komt, wordt die hier toegevoegd.

Vlaams minister-president Jan Jambon: ”De Vlaamse regering heeft Karl Vrancken voor een jaar aangesteld als opdrachthouder van de PFOS-problematiek. Hij heeft die rol aanvaard en is eind vorige week gestart met verkennende gesprekken.”

Vooruitkijken

Karl Vrancken is met zijn jarenlange ervaring in beleidsvoorbereidend onderzoek en het modereren van stakeholderprocessen de geknipte figuur voor deze rol. Hij is specialist in afvalverwerking en circulaire economie, onder meer bij onderzoeksinstelling VITO en als hoofddocent Afvalverwerking en Circulaire economie aan de Universiteit van Antwerpen. Naast zijn chemische achtergrond, komt hierbij ook zijn grondige kennis van milieutechnologie van pas. Als lid van het wetenschappelijk comité van het Europees Milieuagentschap kan hij de problematiek ook in Europees perspectief plaatsen.

Vrancken: “Ik wil in de eerste plaats vooruitkijken. De doelstelling is om een betere aanpak op lange termijn te ontwikkelen voor dit soort bijzonder complexe milieudossiers door verschillende partijen met verschillende visies samen te brengen.”

Tweeledige opdracht: wetenschappelijke expertise bundelen en communicatie
De bundeling van de wetenschappelijke expertise in het onderzoeksveld en in de administratie is cruciaal. Het PFOS-probleem stelt zich in bodem, water, voedingsmiddelen, planten, mensen, ... Om tot een goed inzicht te komen van het risico en de blootstelling moeten de gegevens vanuit verschillende analyses samengebracht en geëvalueerd worden. Door het opzetten van een inhoudelijk expertenpanel zal deze uitwisseling beter mogelijk worden.

Het tweede luik van de opdracht is de communicatie verzorgen. Verspreide communicatie door verschillende betrokken partijen leidt tot onduidelijkheid voor de bevolking. Een betere afstemming van de communicatie en het centraliseren van de informatie voor de burgers op een website, zal zorgen voor eenduidige communicatie, gebaseerd op expertise van verschillende actoren.

Ondertussen nam Vrancken al contact op met de direct betrokken partijen (overheid, lokale besturen, onderzoek, bedrijven) om de dialoog te versterken en de uitwisseling van informatie te stimuleren. Vandaag lanceert hij ook de website https://www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling-zwijndrecht die als belangrijk informatiekanaal zal gebruikt worden.

Vandaag kreeg de opdrachthouder van de Vlaamse regering ook de opdracht om een panel van toxicologen en experten industriële emissies samen te stellen. Zij moeten de impact van de Oosterweelwerken evalueren m.b.t. een eventuele verhoging van de blootstelling aan PFOS. Ook bekijken ze of Lantis de juiste maatregelen neemt om de verspreiding van stof te beperken.

Binnen drie maanden moet de opdrachthouder een eerste rapport opleveren. Daarin zal hij verslag uitbrengen van de inzichten die ontstaan uit de analyses van de verschillende nieuwe bloedstaalnames en bodem- en grondwatermetingen. Verder is dit rapport ook een goed moment om de verschillende zgn. no-regret maatregelen te evalueren. 

“Als opdrachthouder heb ik een onafhankelijke positie in het debat, met de focus op het oplossen van de huidige situatie. Samen met de verschillende partijen moeten we naar raakvlakken zoeken om een oplossing te zoeken voor een complexe uitdaging die per slot van rekening heel onze samenleving aanbelangt. Het analyseren van mogelijke fouten uit het verleden is niet mijn rol, dat hoort toe aan het Vlaamse parlement. Ook de beslissingen over te nemen maatregelen blijven de verantwoordelijkheid van de regering en administratie,” besluit Vrancken.