Personeelsvoorwaarden voor centra voor geestelijke gezondheidszorg

Naast de erkenningsnormen, zijn er ook een aantal personeelsvoorwaarden waaraan een CGG moet voldoen:

  • De leidinggevende moet gescreend worden door een multidisciplinair bureau dat inzake screening van leidinggevenden minstens 5 jaar ervaring kan aantonen. De kandidaat-leidinggevende moeten een attest kunnen voorleggen waarin 3 jaar leidinggeven wordt aangetoond.
  • Bij het personeel moeten verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Per discipline moet er minstens 1 voltijds personeelslid werken. Voor elke discipline zijn er specifieke diplomavoorwaarden:
    • voor de psychiatrische discipline: arts-specialist in de neuropsychiatrie of arts-specialist in de psychiatrie;
    • voor de psychologische discipline: doctor of licentiaat in de psychologische en/of pedagogische wetenschappen;
    • voor de agogische discipline: houder zijn van het diploma dat geldt voor de psychologische of sociale discipline;
    • voor de sociale discipline: een diploma behaald in het studiegebied sociaal-agogisch werk, zoals bedoeld in de bijlage 1 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse gemeenschap.

Meer info

De personeelsvoorwaarden staan beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg en het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg.