Personeelskostendossier en jaarverslag indienen voor de MBE

De MBE’s moeten elk jaar hun personeelskostendossier en jaarverslag bezorgen aan Zorg en Gezondheid.

Personeelskostendossier

Inhoud van het personeelskostendossier

Voor ieder personeelslid van wie de loonkosten moeten worden opgenomen in de berekening van het éénmalig forfait, moet de MBE deze gegevens en documenten opsturen:

 • naam en voornaam van het personeelslid;
 • functie binnen de multidisciplinaire begeleidingsequipe;
 • kopie van het diploma;
 • het aantal uren tewerkstelling per week in het kader van de multidisciplinaire begeleidingsequipe;
 • de vooropgestelde datum van indiensttreding van een nieuw personeelslid ;
 • de loonanciënniteit, uitgedrukt in jaren en maanden en de bewijsstukken daarvan (voor de huisarts dit vervangen door het aantal dienstjaren in de MBE samen met de vermelding van de datum van indiensttreding bij de MBE)
 • de vermelding of de betrokkene al dan niet recht heeft op een haard- of standplaatsvergoeding;
 • de afstand, in enkele richting, van de woonplaats tot de centrale zetel van de multidisciplinaire begeleidingsequipe.

Dezelfde gegevens, maar met een duidelijk onderscheid, worden opgegeven voor de personeelsleden van de MBE waarvan de loonkost niet is opgenomen in de berekening van het eenmalig forfaitair bedrag (= personeel boven kader).

Daarnaast moet u ook volgende kosten vermelden en bewijzen :

 • kostprijs van de verplichte arbeidsongevallenverzekering voor het personeel;
 • kostprijs van het sociaal secretariaat;
 • kostprijs voor de dienst voor arbeidsgeneeskunde.

Hoe indienen?

De exceltabel die Zorg en Gezondheid aanleverde, wordt jaarlijks geactualiseerd.

Bezorg uw personeelskostendossier aan Zorg en Gezondheid via eerstelijn@vlaanderen.be.

Wanneer indienen?

Deadline voor het indienen van het personeelskostendossier is 30 juni.

Activiteitenverslag  van de MBE

Het activiteitenverslag bevat minstens volgende gegevens over het werkelijk aantal palliatieve personen waarvoor de MBE een bijdrage heeft geleverd (deze gegevens worden geanonimiseerd):

 • het werkelijk aantal gevolgde palliatieve personen;
 • de verdeling per gemeente van deze palliatieve personen, uitgaande van de werkelijke verblijfplaats;
 • de leeftijd van de palliatieve persoon;
 • de aandoening van de palliatieve persoon;
 • de woonsituatie van de palliatieve persoon;
 • de gezinssituatie van de palliatieve persoon;
 • het aantal huisartsen waarmee is samengewerkt voor de opvolging van die palliatieve persoon;
 • het aantal tussenkomsten van ieder type;
 • aantal en type van de tussenkomsten tussen 22 uur en 7 uur;
 • aantal en type van de tussenkomsten op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;
 • duur van de tussenkomsten per type;
 • aantal en type van de contacten met de betrokken zorgaanbieders van de eerste lijn , per discipline;
 • de aard van de problematiek;
 • indien gekend de plaats van het overlijden van de palliatieve persoon;
 • de lengte van de periode dat de palliatieve persoon rechtstreeks of onrechtstreeks gevolgd worden door de multidisciplinaire begeleidingsequipe;
 • reden van einde van de tussenkomsten, onderverdeeld in overlijden, remissie of andere;
 • geslacht van de palliatieve persoon;
 • hoedanigheid van de aanmelder.

Hoe indienen?

Bezorg het jaarverslag aan Zorg en Gezondheid via eerstelijn@vlaanderen.be.

We voorzien later nog een sjabloon voor het jaarverslag.

Wanneer indienen?

Deadline voor het indienen van het jaarverslag is 30 juni.