Performantie-indicatoren registreren als centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Om de performantie van de CGG’s te meten en op te volgen, heeft Zorg en Gezondheid, samen met de sector, een aantal doelstellingen en indicatoren bepaald. Dit zijn een aantal prioriteiten en aandachtspunten, afgeleid uit de regelgeving en andere beleidsteksten.

  • Doelstelling 1: De behandeling van een CGG-cliënt start binnen een redelijke termijn.
  • Doelstelling 2: Een CGG profileert en positioneert zich als een gespecialiseerde voorziening in de geestelijke gezondheidszorg en als een tweedelijnsvoorziening.
  • Doelstelling 3: Een CGG schenkt uitdrukkelijke aandacht aan kinderen, ouderen en sociaal en financieel zwakkere personen.
  • Doelstelling 4: Het psychisch evenwicht van CGG-cliënten wordt hersteld of de psychische stoornissen worden draaglijk gemaakt voor cliënt en omgeving.
  • Doelstelling 5: Het aantal problematische afsluitingen wordt binnen de perken gehouden.

Elke doelstelling wordt gemeten aan de hand van één of meerdere indicatoren. De cijfers die via dergelijke metingen worden bekomen, vormen een richtlijn over de mate waarin een doelstelling wordt bereikt.

Dit vereist de registratie van een aantal gegevens over zowel de kenmerken van de cliënten als over de activiteiten die het CGG onderneemt. Elk CGG exporteert jaarlijk vanuit de elektronische patiëntendossiers (EPD) de afgesproken gegevens en bezorgt die aan Zorg en Gezondheid. In dit exportbestand staan enkel gecodeerde niet-identificeerbare gegevens: namen noch adressen van cliënten worden meegedeeld. Vervolgens verwerken wij de registratiegegevens. Elk CGG ontvangt feedback over de verwerkte gegevens. De belangrijkste bevindingen worden op deze website gepubliceerd. Dat hele proces is een vorm van monitoring.