Revalidatieovereenkomsten

Het RIZIV sluit met verschillende instellingen revalidatieovereenkomsten. Op basis van die overeenkomsten betaalt het RIZIV revalidatieverstrekkingen uit aan patiënten. Sinds 1 juli 2014 zijn bepaalde revalidatieovereenkomsten officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Gedurende de overgangsperiode, tot en met 31 december 2018, zal de federale administratie deze dossiers verder opvolgen.

Psychosociale revalidatie voor volwassenen (7.72)

Er zijn 13 centra voor psychosociale revalidatie van volwassenen in Vlaanderen. De centra behandelen volwassen patiënten die lijden aan invaliderende mentale stoornissen zoals beginnende schizofrenie, een ernstige depressie, een fobie, enz. Ze bieden een residentieel of ambulant revalidatieprogramma aan van beperkte duur. De revalidatieprogramma's zijn specifiek en vullen de andere behandelingen voor psychiatrische patiënten aan. De doelstellingen van de zorg zijn verschillend en aangepast aan de situatie van elke patiënt. Door het revalidatieprogramma te volgen kunnen patiënten op korte termijn hun vaardigheden verhogen, om een betere maatschappelijke integratie mogelijk te maken en nadien opnieuw te kunnen werken of zelfstandig te wonen. De ziekteverzekering kan financieel tegemoetkomen in dit programma.

Lees meer op de website van RIZIV

Revalidatieovereenkomsten binnen de verslavingszorg (7.73)

De centra voor drugverslaafden vangen personen op die illegale drugs, medicamenten, alcohol of bepaalde psychoactieve stoffen gebruiken. Bepaalde centra richten zich tot patiënten die zich in een crisissituatie bevinden. Ze bieden verschillende types ambulante of residentiële begeleiding aan met als doel ontwenning, eliminatie van de verslaving en een betere maatschappelijke integratie mogelijk te maken. De duur van de zorg is beperkt. De ziekteverzekering kan financieel tegemoetkomen in dit programma.

Er zijn in Vlaanderen 13 voorzieningen met een dergelijke overeenkomst binnen de verslavingszorg.

Lees meer op de website van RIZIV

Psychosociale revalidatie voor kinderen en adolescenten met ernstige psychiatrische aandoeningen (7.74.0)

Deze centra bieden een gespecialiseerde en individuele behandeling voor kinderen en jongeren met een autistische, psychotische of andere zware contactstoornis. De leeftijdsgrens hangt af van het centrum. De maximumleeftijd is meestal niet hoger dan 18 jaar. De centra kunnen de kinderen residentiële of ambulante zorg van beperkte duur aanbieden om de frequentie waarmee de stoornissen optreden te verminderen en een betere maatschappelijke integratie mogelijk maken.

Er zijn 3 centra in Vlaanderen met sterk verschillende doelgroepen: De Appelboom (Genk), De Dauw (Wortegem-Petegem) en C.O.T. Roeselare.

Lees meer op de website van RIZIV

Functionele revalidatie vroegtijdige problemen in de moeder-kindrelatie (7.74.5)

Deze centra kunnen moeders en hun pasgeboren kind behandelen als de moeder-kindrelatie ernstig is verstoord en de fysieke of mentale gezondheid van het kind aantast wordt. De moeder moet met psychologische problemen kampen (gedragsstoornissen, een ernstige depressie, een gestabiliseerde verslaving, enz.). Deze problemen moeten echter onder controle zijn en mogen de behandeling van de moeder-kindrelatie niet hinderen. De zorg kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de noden van de patiënten en de beschikbare types van zorg in het centrum. Deze revalidatie kan ambulant of residentieel gebeuren. Via het ziekenfonds kan de ziekteverzekering financieel tegemoetkomen in de kosten van deze behandeling.

Er zijn in Vlaanderen twee psychiatrische ziekenhuizen (psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis te Zoersel en psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem) die dit type zorgverlening aanbieden.

Lees meer op de website van RIZIV

Centra voor Ambulante Revalidatie (9.53 - 9.65)

De centra geven een ambulante revalidatie aan patiënten met bepaalde mentale stoornissen, een mentale achterstand, complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoor-, stem- of spraakstoornissen en bepaalde neurologische en neurolocomotorische stoornissen. In de meeste gevallen moeten de patiënten jonger zijn dan 19 jaar. Er is echter geen leeftijdsgrens voor patiënten met bepaalde verworven neurologische aandoeningen, bepaalde gehoorstoornissen, spraakstoornissen of een stotterprobleem. De precieze omschrijving van de doelgroepen staat in staat in artikel 3 van de overeenkomst (pag. 4 tot 9). De C.A.R. bevinden zich op de tweede lijn van de gezondheidszorg. Dit betekent dat men er enkel terecht kan op voorschrift van een verwijzende arts. Dit kan een schoolarts, huisarts of specialist zijn.

De behandeling bestaat uit ambulante sessies met een variabele duur, individueel of in een kleine groep. De zorgprogramma’s hebben precieze doelstellingen die afhankelijk zijn van het type van aandoening en de persoonlijke situatie van de patiënt. De zorgprogramma’s zijn multidisciplinair en worden verstrekt door gespecialiseerde artsen, psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten of psychomotorische therapeuten, enz. De verzekering voor geneeskundige verzorging kan via het ziekenfonds tegemoetkomen in de kosten van deze behandeling.

Er zijn 48 C.A.R. in Vlaanderen en 3 Nederlandstalige in Brussel.

Lees meer op de website van RIZIV

GAUZZ

GAUZZ (Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid) behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is ingesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen. De centrale doelstelling is het verbeteren van de levenskwaliteit van het kind of de jongere en zijn/haar omgeving. Dat kan door gedragsproblemen te verminderen en ontwikkelingsgerichte revalidatie te bieden. Afhankelijk van de leeftijd en van de ernst van de problematiek biedt GAUZZ revalidatie via een opname of een behandeling in de woonomgeving aan. Er wordt intensief samengewerkt met het netwerk van de patiënt.

Opname is pas mogelijk van de leeftijd van 11 jaar (11 tot 18 jaar in het UPC KU Leuven Campus Kortenberg en 18 tot 25 jaar in Sint-Amedeus te Mortsel). In de woonomgeving behandelen de teams kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. Ze werken vanuit 3 locaties: Beernem voor West- en Oost-Vlaanderen, Mortsel voor Oost-Vlaanderen en Antwerpen en Kortenberg voor Vlaams-Brabant en Limburg. GAUZZ heeft geen bevoegdheid om crisisinterventies te doen, noch om verblijf aan te bieden in afwachting van adequate opvang.

Categorale inrichtingen locomotorische en neurologische revalidatie (7.71)

Deze revalidatiecentra bieden revalidatie aan voor patiënten met specifieke locomotorische en neurologische problemen, o.a. MS, niet-aangeboren hersenaandoeningen en patiënten met een zwaardere problematiek dan de patiënten die in de algemene centra voor locomotorische en neurologische revalidatie gerevalideerd worden.

Er zijn in Vlaanderen 3 voorzieningen met deze overeenkomst (NMSC te Melsbroek, Inkendaal te Vlezenbeek en NAH te Turnhout).

Lees meer op website RIZIV

Revalidatie kinderen met respiratoire en neurologische aandoeningen (7.76.5)

Als een kind of adolescent bepaalde chronische aandoeningen heeft, dan kan het aangepaste zorg krijgen in een centrum. Het centrum staat in voor de voortzetting van de zorg, (waardoor ziekenhuisopnames worden voorkomen of beperkt in duur), het kind en zijn omgeving te leren hoe het in het dagelijkse leven beter met de ziekte kan omgaan, de behandeling van eventuele verstoringen van het gezinsleven door de ziekte. I.g.v. neurologische ziektes streeft men naar een optimale ontwikkeling van de motorische en psychologische vaardigheden die het kind nog heeft, en hem/haar te leren om zijn handicaps te compenseren.

Er is in Vlaanderen één voorziening met deze overeenkomst (Pulderbos te Zandhoven).

Lees meer op website RIZIV

Eenheden voor respijtzorg (7.76.6)

Patiënten jonger dan 19 jaar met bepaalde ernstige ziekten die thuis worden verzorgd, kunnen verblijven in een respijteenheid. Een gespecialiseerd team geeft ze er een aangepaste verzorging in een sfeer die lijkt op die van een vakantiecentrum. De respijteenheden streven er vooral naar de ouders en de onmiddellijke omgeving een rustmoment te bieden tijdens een periode waarin het kind thuis wordt verzorgd, door het kind te ontvangen voor een kort verblijf met medische zorg. Tijdens het verblijf verzekeren de respijteenheden de voortzetting van de gespecialiseerde verzorging die de patiënt nodig heeft. Er worden activiteiten op maat van hun leeftijd en gezondheid georganiseerd. Ze geven ze de kans om deel te nemen aan groepsactiviteiten of alleen iets te doen, in alle intimiteit.

Er zijn in Vlaanderen 2 voorzieningen met deze overeenkomst (Villa Rozerood te Panne en respijteenheid Limmerick in Pulderbos te Zandhoven).

Lees meer op website RIZIV

Inrichtingen voor visuele revalidatie (9.69)

Als een patiënt lijdt aan een ongeneeslijke slechtziendheid of blindheid, kan hij/zij een revalidatieprogramma volgen in een geconventioneerd centrum en er een aantal basisvaardigheden aanleren om zijn zelfredzaamheid in het dagelijkse leven te verbeteren. De ziekteverzekering kan financieel tegemoetkomen in dit programma.

Er zijn in Vlaanderen 4 voorzieningen met deze overeenkomst (UZ Leuven, Middelheim, UZ Gent en UZ Antwerpen).

Lees meer op website RIZIV