Zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg

Disclaimer regelgeving woonzorg

Activiteiten van zorg- en bijstandsverlening

Zorg- en bijstandsverlening is de hulp- en dienstverlening waarbij beroepshalve in de plaats van de gebruiker of van zijn mantelzorger activiteiten van het dagelijkse leven worden verricht, of waarbij de gebruiker of zijn mantelzorger ondersteund worden bij de uitvoering van die activiteiten. Het gaat om activiteiten die de gebruiker zelf zou uitvoeren als hij daartoe in staat zou zijn.

Zorg- en bijstandsverlening bestaat uit 3 zorgdimensies:

  • lichamelijke zorg (persoonsverzorging);
  • psychosociale ondersteuning;
  • pedagogische of agogische ondersteuning.

Elke zorgdimensie bestaat uit verschillende taken. Een overzicht van alle taken van zorg- en bijstandsverlening die in de thuiszorg verstrekt kunnen worden, vindt u op een aparte pagina.

Kwalificatievereisten

Iedereen die beroepshalve een of meer taken van zorg- en bijstandsverlening wil verrichten in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker, moet voldoen aan kwalificatievereisten.  Het zijn dezelfde kwalificatievereisten als die van toepassing zijn voor het verzorgend personeel van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Iedereen die een of meer van die taken beroepshalve uitvoert, moet voldoen aan die kwalificatievereisten. Ze gelden dus ook voor personen die als zelfstandige werken, of voor personen die werken in een voorziening die niet erkend is door de Vlaamse overheid.

Voorwaarden voor het verstrekken van zorg- en bijstandsverlening

Alleen wie geregistreerd is bij Zorg en Gezondheid, mag beroepshalve de taken van zorg- en bijstandsverlening verstrekken in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker. Daarvoor maakt u gebruik van dit formulier.

Zorg en Gezondheid gaat na of u voldoet aan de kwalificatievereisten. Als dat het geval is, ontvangt u een inschrijvingsbewijs. Vanaf dan mag u beroepshalve taken van zorg- en bijstandsverlening verstrekken in het natuurlijke thuismilieu van de gebruiker. Wie al beschikt over een inschrijvingsbewijs als verzorgend personeelslid van een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, hoeft zich niet meer opnieuw te registreren.

Wie zorg- en bijstandsverlening verstrekt, moet zorgen voor de overdracht van alle relevante informatie aan de overige personen die betrokken zijn bij de zorgsituatie. Men moet zorgen voor een goede communicatie, samenspraak en overleg met de gebruiker en de mantelzorgers, de vrijwilligers en de andere professionele zorgverleners die betrokken zijn bij de zorgsituatie. Men is daarbij gebonden door de geheimhoudingsplicht.

De volgende (complexe) taken mogen alleen uitgevoerd worden op voorwaarde dat daarover duidelijke afspraken gemaakt werden met de overige professionele zorgverleners die bij de zorgsituatie betrokken zijn:

  • observeren en rapporteren over temperatuur, mictie en stoelgang, waarneembare symptomen bij disfuncties en nevenwerkingen bij behandelingen, zoals ze werden aangegeven door de behandelende arts of verpleegkundige;
  • bijstand verlenen bij het gebruik van orale geneesmiddelen op voorschrift van een arts, toezien op het gebruik van geneesmiddelen, therapietrouw bevorderen en de stiptheid daarbij ondersteunen, bijstand verlenen bij het verzorgen van huidirritaties.

Die afspraken moeten schriftelijk vastgelegd zijn of deel uitmaken van het individuele zorgplan dat voor de gebruiker opgemaakt wordt.