Palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert 15 palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.

Een palliatief netwerk of samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband rond palliatieve zorg tussen verschillende zorgverleners en zorgvoorzieningen in een bepaalde regio. Het netwerk biedt advies, informatie, ondersteuning en coördinatie aan alle zorgverleners die met palliatieve zorg te maken krijgen. Het doel is ervoor te zorgen dat de patiënt op een menswaardige manier kan sterven in de omgeving waar hij dat wenst.

Het netwerk voert de volgende opdrachten uit:

 • de zorg- en hulpverlening rond een patiënt zo efficiënt mogelijk coördineren;
 • raad geven aan hulp- en zorgverleners, ondersteuning en begeleiding bieden aan palliatieve patiënten en hun nabestaanden, in samenspraak met hun vertrouwde zorg- en hulpverleners;
 • vorming organiseren voor zorg- en hulpverleners, vrijwilligers en andere betrokkenen. Een palliatieve deskundige zorgt mee voor de deskundigheidsbevordering;
 • de bevolking inlichten over de beschikbare mogelijkheden in de palliatieve zorg.

Multidisciplinaire begeleidingsequipes

Elk palliatief samenwerkingsverband heeft een multidisciplinaire begeleidingsequipe. Die equipe bestaat uit een team van deskundigen in de palliatieve zorg die andere zorgverleners of patiënten en hun mantelzorgers ondersteunen bij de palliatieve zorgverlening. Die deskundigen worden meestal enkel ingeschakeld in complexe zorgsituaties. Het team werkt samen met de huisartsen en met andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen, kinesitherapeuten en psychologen.

Een begeleidingsteam heeft 2 basisopdrachten:

 • adviezen over palliatieve verzorging geven aan de zorgverleners van de eerste lijn;
 • psychologische en morele steun verlenen aan de patiënt, de mantelzorgers en eventueel aan de zorgverleners van de eerste lijn.

De multidisciplinaire begeleidingsequipes hebben overeenkomsten met het RIZIV. Het RIZIV bepaalt de minimale criteria voor de samenstelling van de equipe, de opdrachten en werkingsvoorwaarden.

Elk begeleidingsteam beschikt over deze basissamenstelling:

 • 2 voltijds equivalent verpleegkundigen, met specifieke ervaring of vorming in palliatieve zorg;
 • een arts a rato van 4 uren per week. Deze arts moet een huisarts zijn met specifieke vorming of ervaring in palliatieve zorg;
 • een halftijds equivalent administratieve bediende.

De minimale werkingsvoorwaarden zijn:

 • een dossier per patiënt bijhouden (dat kan dienen voor het aanleggen van een database);
 • 24 uur op de 24 toegankelijk zijn;
 • een wekelijks interdisciplinair overleg organiseren, waaraan minstens de arts en een verpleegkundige deelnemen;
 • over 2 lokalen beschikken, één voor de vergaderingen en de opvang en één voor de administratie;
 • een jaarlijks activiteitenverslag opstellen.