Overzicht regelgeving ziekenhuizen per thema: beroertezorg

Visietekst Beroertezorg Vlaanderen

pdf bestandVisietekst Beroertezorg Vlaanderen (1.36 MB)

Algemene normen

Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.

In het 'koninklijk besluit van 19 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd' werden volgende bepalingen opgenomen:

Elk algemeen ziekenhuis keurt, na pluridisciplinair beraad binnen de instelling, een protocol voor beroertezorg goed dat de hoofdlijnen bevat voor de specifieke opvang van de patiënten met een acute beroerte.

Dit protocol behandelt in het bijzonder:

  1. de specifieke eerste opvang van patiënten met een acute beroerte
  2. de modaliteiten met betrekking tot de doorverwijzing van patiënten
  3. desgevallend de opvang van patiënten met een acute beroerte in de post-acute fase en de revalidatiefase

De hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement van het ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichting.

Dit protocol wordt meegedeeld aan en ter beschikking gesteld van de leden van het medisch en verpleegkundig departement van alle vestigingsplaatsen van het ziekenhuis.

Zorgprogramma beroertezorg

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden

Dit besluit bepaalt de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden

Netwerk beroertezorg

Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "beroertezorg".

Dit besluit bepaalt de normen waaraan het netwerk "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden.

Functie intensieve zorg

Koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden.

In het 'koninklijk besluit van 19 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden' werden volgende bepalingen opgenomen:

Indien het ziekenhuis beschikt over een erkende functie voor intensieve zorg tevens beschikt over een erkend gespecialiseerd zorgprogramma 'acute beroertezorg met invasieve procedure', beschikt de functie intensieve zorg ten behoeve van bedoeld gespecialiseerd zorgprogramma over:

  • bedposities, bestemd voor patiënten met een acute beroerte die hun vitale functies bedreigt. Deze bedposities zijn speciaal uitgerust voor patiënten die nood hebben aan invasieve monitoring en gespecialiseerde cardiovasculaire ondersteuning. Ze beschikken over alle nuttige faciliteiten voor intensieve behandeling in geval van shock met secundair of complicerend falen van andere orgaansystemen.
  • 2 artsen houder van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg die over een verworven en onderhouden bekwaming in de neurokritische zorg beschikken