Geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren: oproep met template voor vroegdetectie en interventie

  • 20 juli 2017

Op 30 maart 2015 werd de ‘Gids naar een nieuw geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren’ door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. Hierin staat basis voor een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun context.

Deze gids beschrijft o.a. een programma vroegdetectie en -interventie waarmee we er naar streven om snel en tijdig in te grijpen. De vroeginterventies worden zo laagdrempelig en kortdurend mogelijk georganiseerd. Specifieke aandacht dient uit te gaan naar vroegdetectie van risicofactoren (gezin, sociale en fysieke omgeving) reeds bij kinderen in de voorschoolse leeftijd.

Vlaanderen voorziet nu een bijkomende financiering voor de realisatie van een programma vroegdetectie en -interventie dat gericht is op het snel en tijdig detecteren van risico’s op en eerste tekens van een mogelijke psychische of psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een focus op 0 tot 23-jarigen. Er moet binnen de vroeginterventieteams ook bijzondere aandacht gaan naar psychose, suïcide, eetstoornissen en verslaving, wat zich binnen het programma vertaalt in specifieke acties en interventies.

Indienen van de template

Financiering

De Vlaamse overheid stelt voor het programma vroegdetectie en -interventie een bijkomende jaarlijkse financiering van 1.000.000 euro ter beschikking voor de ontplooiing van activiteiten voor vroegdetectie en -interventie.

Een aantal bestaande initiatieven worden zowel op financieel vlak als op inhoudelijk vlak binnen het programma vroegdetectie en -interventie geïntegreerd. Het totale beschikbare budget voor dit programma bedraagt op die manier 2.310.344 euro.

De financiering zal via een facultatieve subsidie voorzien worden voor de periode 1/1/2018 t.e.m. 31/12/2020 waarna we, op basis van een positieve evaluatie, de financiering van het programma structureel zullen maken.

Oproep jeugdhulp

Deze template bouwt voort op de ontwikkelingen in Vlaanderen m.b.t. Jeugdhulp 2.0. Het tweede intersectorale jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichter bij onze gezinnen. 

Tegelijk met de template vroegdetectie en -interventie wordt een oproep verspreid voor een aanzienlijke uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in regionale samenwerkingsverbanden.

We installeren binnen deze werf in alle regio’s o.a. een eerstelijnspsychologische functie en integreren hiermee het belang van de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Het is dan ook essentieel dat de geestelijke gezondheidszorg zich ook in deze oproep, maar ook in de andere uitbreidingswerven, engageert en naar maximale afstemming streeft.