Oproep tot kandidatuur voor de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers

 • 13 juni 2019

Situering

De Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat)-pleegzorgers (verder: de Commissie) behandelt de bezwaren die door een initiatiefnemer in de welzijns- of gezondheidszorg of door bepaalde beroepsbeoefenaars van de geneeskunde worden ingediend tegen één van de volgende beslissingen of voornemens daartoe van het departement of een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin:

 • de weigering om een toelating, een vergunning of een erkenning te verlenen, te verlengen of te wijzigen;
 • de gedwongen wijziging, de schorsing, de opheffing of de intrekking van een toelating, een vergunning of erkenning;
 • de sluiting;
 • de weigering, vermindering, stopzetting of terugvordering van subsidies voor kinderopvanglocaties.

De kamer voor welzijnsvoorzieningen is ook bevoegd om bezwaren van kandidaat-pleegzorgers of pleegzorgers tegen een beslissing van een dienst voor pleegzorg te behandelen.

Samenstelling

De Commissie telt vier kamers:

 1. een kamer voor gezondheidsvoorzieningen die adviseert over bezwaren betreffende gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, Logo’s, rust- en verzorgingstehuizen, …;
 2. een kamer voor welzijnsvoorzieningen die adviseert over bezwaren betreffende welzijnsvoorzieningen, inclusief voorzieningen in het raam van het gezinsbeleid (centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, voorzieningen voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen …) en bezwaren in het raam van de attestering van (kandidaat-)pleegouders;
 3. een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen die adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van artsen-specialisten en huisartsen;
 4. een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten die adviseert over bezwaren betreffende de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten.

De kamers vergaderen afzonderlijk met betrekking tot ingediende bezwaren t.a.v. beslissingen in de hierboven opgesomde sectoren. Maar de mogelijkheid bestaat om in bepaalde gevallen, die eerder de uitzondering dan de regel zijn, gezamenlijk in voltallige Commissie en/of een vijfde, specifiek voor dat doel samengestelde  kamer te vergaderen.

De Commissie bestaat uit een voorzitter, vier ondervoorzitters en vierentwintig leden. Voor elk van hen is er een plaatsvervanger. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Commissie zijn ook voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de kamers. De ondervoorzitters en plaatsvervangende ondervoorzitters van de Commissie zijn ook ondervoorzitter en plaatsvervangende ondervoorzitter van de kamer waarvan ze deel uitmaken.

De kamers die de bezwaren m.b.t. de gezondheidsberoepen behandelen, tellen 7 leden en 7 plaatsvervangers, de andere kamers elk 2 x 5.

Ten hoogste 2/3 van het totale aantal leden is van hetzelfde geslacht.

De commissie en de kamer voor welzijnsvoorzieningen wordt in haar werking ondersteund door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat daartoe een secretaris aanlevert. Het agentschap Zorg en Gezondheid ondersteunt de werking van de overige kamers.

Het mandaat van de huidige leden van de kamer voor welzijnsvoorzieningen en de kamer voor gezondheidsvoorzieningen loopt af op 1 oktober 2019.

De bevoegde minister benoemt de voorzitter, ondervoorzitters en leden voor een termijn van vijf jaar, die tweemaal hernieuwbaar is. Ze leggen, binnen een maand na hun benoeming, op het secretariaat een lijst neer van alle organisaties waarvan de activiteiten betrekking hebben op gezondheidsaangelegenheden of gezins- en welzijnsaangelegenheden, waarin ze actief zijn als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering of als personeelslid of waarvoor ze als externe raadgever optreden.

Voorwaarden

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, ondervoorzitters, plaatsvervangende ondervoorzitters, commissieleden en plaatsvervangende commissieleden zijn of waren actief in diverse sectoren zoals een universiteit, een ziekenhuis, een pleegzorgdienst, de gehandicaptenzorg, de ouderen- en thuiszorg, een OCMW…

Minstens de voorzitter en de ondervoorzitters zijn juridisch geschoold. Alle leden en plaatsvervangende leden hebben kennis van de sectoren waarin hun kamer actief is.

De beoogde deskundigheid kan blijken uit de ervaring die is opgedaan in die aangelegenheden.

Onverenigbaarheden

De hoedanigheid van voorzitter, ondervoorzitter of lid van de Commissie of van plaatsvervanger is onverenigbaar met de hoedanigheid van:

 1. lid van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
 2. minister, staatssecretaris of kabinetslid van een minister of staatssecretaris;
 3.  personeelslid van het departement of van een agentschap van het beleidsdomein;
 4. personeelslid van het Vlaams Parlement of van diensten die opgericht zijn bij het Vlaams Parlement;
 5. lid of personeelslid of lid van de kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de vroegere Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid[1].

Vergoeding

De voorzitter, de ondervoorzitters, de leden en hun plaatsvervangers ontvangen naast een vergoeding voor de reiskosten een presentiegeld van maximaal 100 euro per vergadering van de Commissie of van een kamer waaraan ze deelnemen.
Aan degene die de vergadering voorzit, wordt een presentiegeld van 150 % van het vastgestelde bedrag toegekend.

Per jaar komen maximaal vierentwintig vergaderingen voor een presentiegeld in aanmerking.

Kandidatuur

U kan zich kandidaat stellen door het versturen van een e-mail aan anne.vandergucht@wvg.vlaanderen.be (voor de kamer voor welzijnsvoorzieningen) of  emilie.croonenberghs@zorg‑en‑gezondheid.be (voor de kamer voor gezondheidsvoorzieningen) met vermelding van volgende gegevens:

De aard van het beoogde lidmaatschap: voorzitter, ondervoorzitter of lid

Het beoogde orgaan: behalve voor een mandaat als (plaatsvervangend) voorzitter, is dat de kamer voor welzijnsvoorzieningen of de kamer voor gezondheidsvoorzieningen.

Een korte toelichting of curriculum vitae die aantoont dat u over de gevraagde bekwaamheid en/of deskundigheden beschikt (deze voorwaarde vervalt voor de leden van de commissie die hun mandaat willen verlengen. Van hen vragen we enkel een update van hun opgebouwde expertise over de laatste vijf jaar).

Een verklaring waarin u stelt dat er geen onverenigbaarheid is voor uw kandidatuur.
 
Uw kandidatuur moet uiterlijk op 8 juli 2019 ingediend zijn.

Meer info

De volledige regelgeving is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2013.

Meer informatie over de werking van de commissie.
 
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Anne Van Der Gucht, 02-5533154 of anne.vandergucht@wvg.vlaanderen.be.